Thu, 23 January, 2020, 6:38 am
ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅިއްޖެ، މަރުހަބާ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ބިލުން ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އެކަށަ އެޅިއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 76 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގެ އިހުތިސާސް ކަނޑަ އެޅި، ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އެކަަށައެޅިއްޖެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އަދި އެޖެންޑާ19 ކޮމިޓީ އާއި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

“ބޮޑު ބަޖެޓުގެ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލު ތަކަށް މިއަދު މަގު ފަހިވެއްޖެ. އަންހެނުންނަށް 3/1 ކައުންސިލް ގޮނޑިތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވިއްޖެ. ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރެއްވިއްޖެ. ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެއްވިއްޖެ. ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ބިލްކުވެރިކަން އެ ރަށްރަށަށް ދެވިއްޖެ،” ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ބިލު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރިއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ ވޯޓަކުން ކައުސިލަރުންނާއި މޭޔަރުން އަދި ރައީސުން މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް އެ ބިލަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ގެނައި އިސްލާހު ވަނީ ބަދަލުކޮށް، އެ ބާރު މަޖިލީހަށް ނުލިބޭ ގޮތަށް ހަދައިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަށުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 40 އިންސައްތަ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތާއި މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުގެ ފަސް އިންސައްތަ ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

އެ ބިލުން ގެނައި އަނެއް މުހިންމު ބަދަލަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓު އަންހެނުންނަށް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވުމެވެ.

އެގޮތުން އާބާދީގައި 3000 މީހުންނަށްވުރެ މަދު މީހުން ތިބޭ ރަށްރަށުގައި ފަސް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭއިރު އާބާދީގައި 3000 ކައުންސިލަރުންނަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ އެރަށެއްހައި ހަތް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެތެރެއިން ތިން ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުންނަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން 10،000 މީހުންނާއި 30،000 މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި ސިޓީތަކަށް ހަ މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަން ބުނެފައިވާއިރު، 30،000 މީހުންނާއި 60،000 މީހުންނާ ދެމެދުގެ ސިޓީތަކަށް 10 މެމްބަރުން، 60،000 އަށް ވުރެ މަތީ އާބާދީގެ ސިޓީތަކުގެ ކައުންސިލަށް 18 މެމްބަރުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ގޮތަށް ބިލަށް އިސްލާހު ގެނައީ ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުން ދިޔައިރުއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިހާބެއްގައި ވެރިރަށް މާލެ ސިޓީގައި 19 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ ލޯކްލަ ގަވަރުމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އަދަދު ނުވަ މެންބަރުންނަށް އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ. މިހާރު އެ ބޯޑުގައި ތިބެނީ ފަސް މެންބަރުންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.