Thu, 23 January, 2020, 7:50 am
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވާދަކުރުމަށް އެމްއާރުއެމް އިން ގޮވާލައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ވަކި ނިސްބަތެއް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމުން، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވާދަކުރުމަށް ދިވެހިންގެ އިސްލާހީ ހަރަކާތް (އެމްއާރުއެމް)  އިން ބުނެފިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރިއިރު އެ ބިލަށް ގެނައި އެންމެ މުހިންމު ބަދަލަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓު އަންހެނުންނަށް ދިނުމަށް ހިމަނާފައިވުމެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވަކި ނިސްބަތެއް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމުން ދިވެހި އަންހެނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ އެމްއާރުއެމުން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ގެނައުމަކީ ކޯލިޝަނުން ވެފައިވާ ވައުދެއް ކަމަށެވެ.

ހާއްސަކޮށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ބިލުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށް 33 ޕަސެންޓް ކަނޑައެޅި ފާސްވެގެންދިއުމަކީ ދިވެހި އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ބަސްބުނުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް އެޅިގެންދިޔަ ބިންގަލެއް ކަމަށް އެޕާޓީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

“މިބިލު ފާސްވެގެން ދިއުމުގެ މި އުފާވެރި ދުވަހު އެމްއާރުއެމް އިން އުންމީދުކުރަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ގިނަ އަންހެނުން ބައިވެރިވުމާއި އަދި މުހިންމު ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަންހެނުން ކުރީސަފުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގިނަ އަންހެން ބޭފުޅުން ވާދަ ކުރެއްވުމަށް މިޕާޓީން ގޮވާލަމެވެ،” އެމްއާރުއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެމްއާރުއެމްގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވަނީ، ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވަކިނިސްބަތެއް ކަނޑައެޅިގެން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު މިއަދު ފާސްވެގެން ދިއުމުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އަދި އެމްއާރުއެމް އިން އަބަދުވެސް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމްއާރުއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި އެޕަޓީގެ ހުރިހާ ކޮމެޓީތަކުގައި 50 ޕަސެންޓް އަންހެނުން ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެމްއާރުއެމްގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއަދު ފާސްކުރި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އާބާދީގައި 3000 މީހުންނަށްވުރެ މަދު މީހުން ތިބޭ ރަށްރަށުގައި ފަސް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ. އަދި އާބާދީގައި 3000 ކައުންސިލަރުންނަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ އެރަށެއްހައި ހަތް ކައުންސިލަރުން އަދި އޭގެތެރެއިން ތިން ކައުންސިލަރުންނަކީ އަންހެނުންނަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.