Wed, 29 January, 2020, 4:03 am
ޕީޖީގެ މަގާމަށް ޝަމީމް އައްޔަންކުރަން ރުހުން ދީފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ.

ޕީޖީގެ މަގާމަށް ޝަމީމް އައްޔަން ކުރަން ފާސް ކުރީ ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި 75 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޕީޖީ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް ވަކި ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތް ފެށުމާއެކު އޭނާ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލައަށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

އެހެންވެ، ރައީސް އޮފީހުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މިއަދު ހަމަވެފައިވާއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ތިން ބޭފުޅެކެވެ.

އެއީ ޝަމީމުގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ މަގާމުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި މަރިޔަމް ނިހާޔަތާއި ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލު އަހުމަދު ޒަނީނެވެ.

އެބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޕީޖީގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސް ރައީސް ފޮނުއްވީ ޝަމީމުގެ ނަމެވެ. އަދި އޭނާގެ ނަން ދިރާސާ ކުރަން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން، އެ ކޮމިޓީން ވެސް އޭނާއަށް ރުހުން ދިނެވެ.

އަމިއްލަ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ވަކާލާތު ކުރައްވާ ޝަމީމަކީ ޕީޖީގެ މަގާމަަށް ގެންނަން މީގެ ކުރިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތާއީދުކުރި ބޭފުޅެކެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.