Thu, 2 April, 2020, 1:37 am
ފައިސަލް: ފޮޓޯ / ޕީއެސްއެމް
މެލޭޝިޔާ އެމްބަސީ ބަޖެޓުން އަދުރޭ ދަރިފުޅު ފައިސަލްއާ އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް އައިނު ހައްދަން ހަރަދުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ދަރިކަލުން ފައިސަލް އިބްރާހީމާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް އައިނެއް ހެއްދުމަށް މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އާއްމު ކުރިއިރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގައި ބައިވެރިވެފައި ތިބޭ ބޭފުޅުންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ސްކީމުގެ ބޭރުންވެސް ހިދުމަތްތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހިދުމަތްތައް ހޯދާފައި ވަނީ އެމްބަސީގެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާ އެމްބަސީގެ މިނިސްޓާ-ކައުންސެލާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އޭނާއާ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ޕްރާޑާ ބްރޭންޑުގެ އައިނެއް ހެއްދުމަށް އެމްބަސީގެ ބަޖެޓުން 72،438 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މުއްދަތުގައި އެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އަދުރޭގެ ދަރިކަލުން ފައިސަލެވެ.

މީގެކުރިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ނަގާފައިވާ ޓިކެޓުތަކަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތް މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެއީ 157،290.12 ރުފިޔާއެވެ. އެ ފައިސާ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އެމްބަސީގެ ބަޖެޓުން ފައިސަލް ހަރަދުކުރި ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ވަނީ ލަފާ އަރުވާފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.