Thu, 23 January, 2020, 6:38 am
މައިމީހާ ހިތުގައި ޖައްސައިފި މީހެއްގެ ދިރިއުން ބަނގުރޫޓުވެ ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ޝައިހް އިލްޔާސް

މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން ވެސް ދުނިޔެއަށް ތިމާ އުފަން ކުރުވި މައިމީހާ ހިތުގައި ޖައްސައިފި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަނގުރޫޓުވާނެ ކަމަށް ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

”ބާއްޖަވެރި އާއިލާ“ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ރޭ ދަރުސް ދެއްވަމުން ޝައިހް ވަނީ އާއިލާ ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށް ދީނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ފަސް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފައެވެ.

އެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޝައިހް އިލްޔާސް އެންމެ ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން ވާހަކަދެއްކެވީ މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި މައިންބަފައިންގެ މަގާމަކީ ﷲގެ ދަރުބާރުގައި ވަރަށް މަތީ މަގާމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝައިހް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، މުޅި ޤުރުއާނުގެ ހަތަރު ތަނެއްގައި އޮންނަ ހަތަރު އާޔަތެއްގައި ﷲއަށް އަޅުކަން ކުރާށެ އެއާ ވިދިގެން މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތަން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

“ބާއްޖަވެރި އާއިލާ” ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ދެއްވި ދަރުހުގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް

އަދި ވިދާޅުވީ، މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމަކި ބާއްޖަވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ހަމަހިމޭންކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ޝައިހް ވިދާޅުވީ، ރަސޫލުއްﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ހަދީޡް ބަސްފުޅެކެވެ.

އެ ބަސްފުޅުގައި ވަނީ، “މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަގައޭ މާތްﷲ ރުހިވޮޑިގަތުންވަނީ. މައިންބަފައިންގެ ނުރުހުމުގައޭ ﷲގެ ކޯފާ ހައްގުވެގެންވަނީ،” މިހެންނެވެ.

ޝައިހް ވިދާޅުވީ، އަންހެނެއްގެ މަގާމަކީ ތަސައްވަރުން ބޭރުގައި މަތި ކުރެވިފައިވާ މަގާމެއް ދެވިފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް މަންމަ އަކީ ތިން ގުނަ މަތީގައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ސަހާބީ ބޭކަލަކު ރަސޫލުއްﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ކައިރިއަށް އައިސް އެމީހަކާ ދޭތެރޭގައި ތިމަންނަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ މީހަކީ ކާކުތޯ އެއްސެވުމުން ތިން ފަހަރު ވެސް ތިބާގެ މަންމައޭ ހަދީޡް ކުރެއްވުމަށްފަހު ހަތަރުވަނައަށް ތިބާގެ ބައްޕައޭ ހަދީޡް ކުރެއްވި ކަމަށް ޝައިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެ މަންމަ ވޭނާއެކުގައި ނުވަ މަހާއި 10 ދުވަސް ވަންދެން ބަނޑުގައި އުފުލީ. ވޭނާ އެކުގައި ވިހެއި. ދެ އަހަރު ވަންދެން މޭމަތިން ލޭބޯންދިނީ. ނުތާހިރުވީމަ އަމިއްލަ ދެ އަތުން ސާފުތާހިރުކުރީ އެ މަންމައޭ،” މަންމަ ތިންގުނަ މަތި ސަބަބުތައް ފާހަގަކުރައްވާ ޝައިހް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ބާއްޖަވެރި އާއިލާ” ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ދެއްވި ދަރުހުގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް

ޝައިހް ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ރަސްކަން ލިބުނަސް ނުވަތަ އަނބިމީހާ ރުއްސުމަށްޓަކާ މަންމައާ ދިމާލަށް އުއްފުވެސް ބުނެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ ދުނިޔެމަތިން އަންހެނުން ލިބުނަސް އެ މަންމައެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިންގެ ކުރިމަތީގައި ނިކަމެތި ކަމުގެ ފިޔަ ތިރިކުރުމަށް ޝައިހް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ޝައިހް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަންމަ ހިތުގައި ޖައްސައިފި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަނގުރޫޓު ވާނެ ކަމަށާއި ދުވަހަކުވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

“އާއިލާތައް ބަގުރޫޓުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސާސަކީ މައިންބަފައިން ހިތުގައި ޖެއްސުން. އެ ޅަފަތުގައި ކުރި ހޭދަ އެ ޅަފަތުގައި އުފުލި ބުރަ އެމީހުން ހަމަ ސުމަކަށް ހަދާފަ އަންހެނަކު ރުއްސަން. އަންހެނަކު ބައިވަރު ލިބިދާނެ މި ދުނިޔެމަތީގައި. ނަމަވެސް ﷲގަންދީ ހުވާކުރަން މަންމައަކު ނުލިބޭނެ. ﷲއާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއަށް ލޯބިވުމަށްފަހުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާންޖެހޭނެ ބަޔަކީ މަންމަ. އެއަށްފަހު އަނބިމީހާގެ މަގާމު އަންނާނީ.” ޝައިހް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައިހް ވިދާޅުވީ، ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދަން ބޭނުންނަމަ މަންބަފައިންގެ ރުހުން ހޯދުން ދީނީގޮތުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ޖަވާޒީ ހަޔާތެއް ފަށާއިރު އާއި ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެމީހުންގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ހޯދުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އެމީހުން ހިތުގައި ނުޖައްސައި، އުފަލުގައި ބަހައްޓައިފި މީހެއްގެ ހިތުގައި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

“ބާއްޖަވެރި އާއިލާ” ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ދެއްވި ދަރުހުގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް

ޝައިހް އިލްޔާސްގެ ދަރުހުގައި ބާއްޖަވެރި އާއިލާއަކަށް ދީނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، ބާއްޖަވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާ ލިބެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ މުއުމިނަކަށްވެ އިސްލާމްދީނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެންނޫނީ ހަމަޖެހުމާއި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާ އަންގަވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މަހްފޫމުގައި ވަނީ، މުއުމިނެއް ކަމުގައިވާ ހާލު، ހެޔޮ އަމަލުކޮށްފި މީހާ ދަންނާށެ. ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާ ގެރެންޓީ ދެއްވަނީ ވައުދު ވޮޑިގެންފައިވަނީ ހަތް އުޑު މަތިން އިއުލާން ކުރައްވަނީ … ތިމަން އިލާހު އެމީހަކަށް އުފާވެރި ރަނގަޅު ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ދެއްވާނަމޭ،” ޝައިހް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޝައިހް ވިދާޅުވީ، ދެ ދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކާ ދީނުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ބާއްވައިލެއްވި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔަވައި، އޭގައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ޤުރުއާނުގެ ސަބަބުން ބާއްޖަވެރިކަން މުޅި ހަށިގަނޑަށާއި މުޅި ގޭތެރެއަށާއި މުޅި މުޖުތަމައުއަށް ވެރިވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝައިހް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ﷲތައާލާގެ ރަހުމަތް އޭނާގެ މައްޗަށް ވެރިވެ، ދުނިޔެވީ ހަޔާތުގައި ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަލިކަމެއް ފެނިގެންދާނެ ރޫހެއް ކަމަށެވެ.

“ބާއްޖަވެރި އާއިލާ” ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ދެއްވި ދަރުހުގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް

ނަމަވެސް، ރެއާ ދުވާލު ހޭދަވެގެންދާއިރު ނަމާދުގައި ކިޔަވާ ސޫރަތްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް ނުލިބޭކަން ޝައިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބާއްޖަވެރި އާއިލާއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ތިން ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޝައިހް އިލްޔާސް ފާހަގަކުރެއްވީ، ދުއާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

މުސްލިމުންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ދުއާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝައިހް ވިދާޅުވީ، ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު ވޮޑިގެންވާކަން ގަބޫލުކޮށް އެ އިލާހުގެ ހަޒްރަތުގައި ދުއާ ކުރަން ވަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެ ދުއާ އިޖާބަކުރައްވާނެކަމުގެ ގެރެންޓީ ވެސް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އާއިލާ ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާއިރު، ދުއާ ކުރުމަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރުކަން ވިސްނައި، ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ދުއާ ދެންނެވުމުގައި ދަހިވެތިކަމެއް ނުގެންގުޅުއްވައި ދެންނެވުން އިސްކުރެއްވުމަށް ޝައިހް އިލްޔާސް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެކަން 100 ޕަސެންޓް މިންވަރު ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ބާއްޖަވެރި އާއިލާ” ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން ދެއްވި ދަރުހުގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް

ނަމަވެސް ދުއާ ކުރައްވާއިރު، އިހްލާސްތެރިކަން އިސްކޮށް ހަރާންކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ ހަރާން އެއްޗެހި ކައިގެން ހެދިބޮޑުވާ ހަށިގަނޑަކުން ކުރާ ދުއާ ﷲ އިޖާބަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށްތީ ކަމަށް ޝައިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާތްތިމާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ ޝައިހް އިލްޔާސްގެ ދަރުހުގައި ފަސް ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ކަމެވެ. އެގޮތުން ގާތްތިމާގެ ގުޅުން ކެނޑުމަކީ އިލާހީ ރަހުމަތް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކެނޑިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝައިހް ވިދާޅުވީ، ގާތްތިމާގެ ގުޅުން ކެނޑުމަށްފަހު އުފަލުން ހުންނަން ބޭނުންވިޔަސް އެކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

“އެމީހެއްގެ އުމުރު ދިގުވެ، އެމީހެއްގެ ރޯދި ބަރަކާތް އިތުރުވުމަށް އެދޭ މީހާ ގާތްތިމާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރާށެ،” ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ވަހީ ބަސްފުޅެއްގައިވާ ކަމަށް ޝައިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައިހް އިލްޔާސްގެ ރޭގެ ދަރުހަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވިއިރު، މިއީ ސަރުކާރު ބަދަލުވި ފަހުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިދާނުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ދަރުހެވެ.