މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
24 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މި ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން މި ދުނިޔެއާ ވަކިނުވެ ހުރުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސަރުވަރުގެ ލިބުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

“ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގެ މާތްކަން” ގެ މައުޟޫއަށް މިއަދު ދެއްވި ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ވޭތިކުރަމުން މިގެންދަނީ ބަރަކާތާއި މަޣްފިރަތުން ފުރިގެންވަ ރަމާޟާންމަހުގެ މާތް ރޭތަކާއި ދުވަސްތައް ކަމަށާއި މި މާތް މައްސަރުގެ ކޮންމެ ރެއެއްގައި ވެސް ﷲ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނަރަކައިން މިންޖުކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރިވޭވެގެންވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ސުވަރުގެ ލިބިގަތުމަށް ވާދަކުރުމަށާއި ﷲ ގެ ރުއްސެވުމާއި ފުއްސެވުން ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ހުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އަދި މި މައްސަރުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަޔަށް އެންމެ ދަހިވެތިވާންވީ ވަގުތު ކުރިއަށް އޮތީކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلمގެ މުޅި އަހަރުގެ އެހެން ވަގުތުތަކުގައި އަޅުކަމުގައި މަޝްއޫލުވެ ވަޑައިގުގަންނަވާ މިންވަރަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކުގައި އަޅުކަމާއިގެން މަޝްއޫލުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިރޭތަކުގެ ބަރަކާތާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުތުބާގައި ވަނީ ވަސިއްޔަތް ކުރައްވާފައެވެ.

“މި ރަމަޟާންމަސް އައުމުގެ ކުރިން މިދުނިޔެއާ އަލްވަދާއުކީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނި ހެޔޮ ސިއްހަތާއި އާފިޔަތުގައި މިމައްސަރާ ބައްދަލުވުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވީމާ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާ ހާލު މިމައްސަރުގައި ކުރާ ހެޔޮއަމަލުގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާށެވެ!،” ހުތުބާގައި ވިދޅާުވިއެވެ.

ހުތުބާގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ﷲގެ އޯގާވަންތަކަމުން މުސްލިމުންނަށްޓަކާ ފަހުދިހައިގެ ތެރޭގައި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ލައިލަތުލް ގަދްރިވިލޭރޭ ލައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ލައިލަތުލް ގަދްރިވިލޭރޭ އަކީ ރަހްމާންވަންތަ، ﷲ ދެއްވާ ދެއްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ހިތަށް ނުގެނެވޭފަދަ ދީލަތިވަންތަ ބަރަކާތް ދެއްވުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެރޭ އަޅުކަމުގައި ދެމިތިބި ކޮންމެ ބަޔަކަށް ފާފަފުއްސެއްވުން އެދި އެ މަލާއިކަތުން ދުއާ ކުރައްވާނެ ކަމަށައި އެރެއަކީ ފަތިސްވެ އަލިވިލެންދެން އަމާންވެގެންވާ ރެއެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެރޭގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރައްވާ ﷲ ތައާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލުގެފާނު އެބޭކަލުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އިޒްނަ ފުޅާއެކު، ހުރިހާ އަމުރު ފުޅަކާއިގެން އެރޭ ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ،”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©