މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
14 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ޒުވާން އުމުރު ހޭދަކުރި ގޮތާމެދު ސުވާލު ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި އެދުވަހަކުން ދޭނެ ޖަވާބަކަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

“ނަފްސު ވަޒަންކުރުމުގެ މުހިންމުކަން”ގެ މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، އިސްލާމްދީނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ދީންކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމަކީ އެއްވެސް މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމައުން ފެންނަމުން ދަނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަހުލާގާއި އަދަބުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތެމުން ނުދާ މަންޒަރު ކަމަށާއި އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ވީދި ހަލާކުވަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރި އަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، އުއްމަތުގެ ހުރިހާ އަފްރާދުން އެއްބައިވެ ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރާ އަދި ނުބައި ކަންތައްތައް ނަހީކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް މުސްލިމުންގެ އުއްމަތް ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ވަރަށް އާދައިގެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ނުހަނު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކަމުގައި ހިމެނިގެންވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒުވާންންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ޒުވާން އުމުރު ހޭދަކުރި ގޮތާމެދު ތިޔަ ލޮބުވެތި ޒުވާނުންނާއި ސުވާލު ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެދުވަހަކުން ދޭނެ ޖަވާބަކަށް މިއަދު ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ޒުވާނާއަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ﷲ މިންވަރު ނުކުރައްވާ ތޯ އާއި ތިބާއަށް ﷲ ރިޒްގު ތަނަވަސް ކޮށް ނުދެއްވާތޯ އަދި މިދުނިޔޭގެ އުފާ ލިބިގަތުމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާތޯ އާއި މި ނިއުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާކަށް ނުޖެހޭތޯ ހުތުބާގައި ޒުވާނުންނާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

މާތްﷲ ވަހީކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“ﷲގެ ނއިުމަތްތައް ތިޔަބައިމީހުން ގުނާނަމަ، ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް އެ ނިއުމަތްތައް އަދަދެއް ނުކުރެވޭހުށްޓެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އިންސާނާއަކީ، އަނިޔާވެރިވުން ބޮޑު، ޝުކުރުކުރން ނެތްމީހެކެވެ،”

ކަން މިހެން އޮތް އިރު ﷲ ދެއްވި ނިއުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށާއި އެ ނިއުމަތަކާމެދު ސުވާލު ކުރެވޭނެހެން ވެސް ދަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©