Mon, 25 May, 2020, 11:13 pm
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ގިނަ! ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާކަށް ނުވޭތަ؟
7

“މަތިވެރީގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގެސްޓްހައުސްގައި ރޯވެއްޖެ”، “މާލޭ ގެއެއްގައި ރޯވެ ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި 10 މީހުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދީފި”، “އދ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ”، “ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ރޯވެ ތިން ފުލުހަކަށް ފަރުވާ ދީފި” އެވެ.

މި ދަންނަވާލެވުނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީ އަޅާލަދިން އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކެވެ. ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން މިއުޅެނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގުން އިތުރުވެއްޖެ ކަމެވެ. ގިނަ ބަޔަކާ ތަންތަނަށް ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުންދާ ކަމެވެ.

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތަކުންނާއި ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިމާ ދިރިއުޅުން ރޯވެ އަދާ އަޅިއަށްވުމުގެ ކުރިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުވަނީތޯއެވެ؟

އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހަތަރު މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އަލިފާނުގެ 86 ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 18 ހާދިސާއެއް ދިމާވެފައި ވަނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތަކާ ހެދި ކަމަށެވެ. މިއީ މިދިޔަ ހަތަރު މަހު ރިޕޯޓްކުރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން 21 ޕަސެންޓެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާރިވިސްގެ ކޮމާންޑަރ، ކާނަލް އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަ ހުއްޓެވެ.

ހާއްސަކޮށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގަން މެދުވެރިވަނީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމުން، އެފަދަ ހާދިސާތައް މަދުކުރަން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރަން އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އިލްތިމާސަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާއިރު ސޮކެޓު އޯވަލޯޑު ނުވާގޮތަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެއްވުމެވެ. ތްރީޕިން ގެ ބަދަލުގައި އެޑެޕްޓަރ ބޭނުންކުރުމެވެ. އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް ވައިރިންގ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޗެކް ކުރުމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިމާރާތްތަކުގެ ވަޔަރިން އަށް އަމިއްލައަށް ބަދަލު ނުގެންނަން އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކުރާއިރު، ޑީސީ ކަރަންޓުން ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން އެދެއެވެ.

މިދިޔަ ހަތަރު މަހަށް ބަލާއިރު ދެން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ކައްކަން އުދުމަށް ފަހު އެޔަށް ސަމާލުކަން ނުދީ އެ ބަހައްޓާފައި ދިއުމުން ދިމާވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ 16 ހާދިސާއެއް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންކަމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ބަލަންޖެހެއެވެ. ތިމާ އުޅޭ މާހައުލަކީ ތިމާއަށާއި އަނެކާއަށް ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހަދަންޖެހެއެވެ. އަލިފާނުގެ ކޮންމެ ހާދިސާއެއް ދިމާވާނީ ބުނެފައެއް ނޫނެވެ. ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް އޭގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިންމެވެ. މިކަމާ ވިސްނާލާށެވެ.!

Leave a comment

Your email address will not be published.