Sun, 23 February, 2020, 2:45 pm
މޮޅަށް ކުޅެ މޭރީ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް ޖަޒީރާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ވާގަލިން ހޯދައިފި

މޮޅަށް ކުޅެ މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބަލިކޮށް ޖަޒީރާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކޮލަމާފުށީ އެފްސީ ވާގަލިން ހޯދައިފިއެވެ.

ސްކައި ސޮސައިޓީ އޮފް ކޮލަމާފުށި ޔޫތާއި، ގއ އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން ގއ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަޒީރާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ ކޮލަމާފުށީގައެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ވިލިގިނލީ މޭރީ ސްޕޯޓް ކުލަބާއި ކޮލަމާފުށީ އެފްސީ ވާގަލި ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެފްސީ ވާގަލީގެ އަބްދުﷲ މުއާޒް އެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީވެސް ވާގަލީގެ އަބްދުﷲ ވިސާމްއެވެ.

މީގެއިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންވަނީ ހޮވާފައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމް އަދި ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމްކަމަށްވާ މޭރީ ސްޕޯޓްސްގެ މުހައްމަދު މައުރޫފް މޮޅުކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހޮވިފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމު ވާގަލީގެ ތިން ކުޅުންތެރިންވަނި މޮލުކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހޮވިފައެވެ. އެއީ ވާގަލީގެ ޝަޒްމީން މުހައްމަދު ރާޝިދާއި، އަބްދުﷲ ވިސާމް ގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ މުއާޒް އާއި، އިބްރާހީމް ސަލީމްއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ(އެމްޑަބްލިޔު އެސްސީ)ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފްއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.