ބާސާގެ އެއްބަސްވުން އަލްބާ އާކޮށްފި، އުއްމީދަކީ މެސީ ވެސް މަޑުކުރުން!

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވާތު ބެކް، ޖޯޑީ އަލްބާ އެ ކުލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2024 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ބާސާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްފަހު އަލްބާ ބުނީ، އުއްމީދަކީ އޭނާގެ މިސާލުން މިސާލު ނަގައިގެން ބާސާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ކުލަބުގައި މަޑުކުރުން ކަމަށެވެ.

”އުއްމީދަކީ އަހަރެން މިތަނުގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު މެސީ ވެސް ހުރުން. މެސީއާއެކު އަހަރެންގެ ވަރަށް ރަނގަޅު އަންޑަސްޓޭންޑިންއެއް އެބައޮތް. އޭނާއާއެކު އަަހަންނަށް ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފި. އަހަރެންގެ އުއްމީދަކީ މެސީ ބާސެލޯނާގައި ދިގު އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހުރުން،“ ރިޕޯޓަރުންނަށް އަލްބާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ބާސާއާއެކުވި އާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އަލްބާ ބުނީ، އޭނާ މިވަގުތު މިހުރީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހިސާބުގައި ކަމަށާއި ބާސާއާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

”ބާސެލޯނާގައި ހުރުމަކީ ހަމަގައިމުވެސް އަހަރެންގެ ހުވަފެން. އަހަރެންގެ އާއިލާ އޮތީ މިތަނުގައ. އެމީހުންގެ ސަޕޯޓް. ފޭންސް އަދި ޓީމްމޭޓްސް. އަހަންނަކަށް ހިއެއް ނުވޭ އިތުރު ތަނެއްގައި އަހަރެން އުފަލުގައި ހުންނާނެ ހެންނެތް،“ އަލްބާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ވާތު ވިންގެއްގެ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާގެ ޔޫތް ރޭންކުން ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށި ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު އަލްބާ އަކީ 2005 ވަނަ އަހަރު ކުރު ކަމުން އެ ޓީމުން ފޮނުވާލި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭގެ ފަހުން އަލްބާ ގުޅުނީ އަވަށްޓެރި ކޮނެލާއަށެވެ.

އެ ކުލަބުގައި ދެ އަހަރު މަޑުކުރުމަށްފަހު 6000 ޔޫރޯއަށް އޭނާ ވެލެންސިއާއަށް ބަދަލުވެ، ފުޓްބޯޅަ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ.

އަލްބާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރު ފެށުމަށްފަހު އެނބުރި ބާސާއަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ 14 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށެވެ. އަދި މިވީ އަހަރުތަކުގައި އަލްބާ ވަނީ ބާސާއަށް 284 މެޗު ކުޅެދީ 14 ގޯލު ކާމިޔަބު ކޮށްދީފައެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ސުއަރޭޒް އާސެނަލްއަށް ސޮއިކުރުމާ ގާތަށް!

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެނިސް ސުއަރޭޒް، އާސެނަލްއަށް ސޮއިކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނީ، އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޑެނިސް އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވާނީ ލޯނެއްގެ ދަށުން މި ސީޒަން ނިމެންދެންނެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމާ ޑެނިސް ގުޅޭނީ އަންނަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި ކޮންޓުރެކްޓް ދާއިމީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އާސެނަލްއަށް ޑެނިސް ގެންދިއުމާ ގާތަށް ޖެހިލާފައިވާއިރު، ޖަނަވަރީ ޓްރާންސާގެ ދޮރު ހުޅުވުނީއްސުރެ އާސެނަލްއިން ދިޔައީ ޑެނިސް ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ސީނިއާ ކެރިޔަރު ފެށި ޑެނިސް ބާސާއާ ގުޅުނު ފަހުން އެ ކުލަބަށް 71 މެޗުވަނީ ކުޅެފައެވެ. އަދި އެކުލަބާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު އެއް ފަހަރު، ކޮޕާ ޑެލްރޭ ދެ ފަހަރު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕާ ކަޕް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި އޭނާއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އެންމެ އަށް ފަހަރުއެވެ.

ސެވިއްޔާ އަދި ވިޔަރެއަލްއަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ޑެނިސް އާސެނަލަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ އެންމެ މައިގަނޑު ސަބަަބަކީ ވެސް ބާސާއިން ފުރުސަތު ނުލިބުމެވެ. އަދި އޭނާ ދޫކޮށްލަން ބާސާގެ ރައީސް ވެސް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ސްޓައިކަރު، މުނީރު އަލް ހައްދާދީ ސެވިއްޔާއަށް!

ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ސްޓައިކަރު މުނީރް އަލް ހައްދާދީ ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ދެ ކުލަބުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގައި އެ ކުލަބަށް ކުޅެން ފެށި މުނީރު ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވަނީ އެއް މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފީ އަކަށެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 23 އަހަރުގެ މުނީރު ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައި މިވަނީ، ބާސެލޯނާއާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމަށް ހަ މަސް ދުވަސް ބާކީ އޮއްވައެވެ.

ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއާއި ސެވިއްޔާއާ ދެމެދު މިހާރު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިމަހުގެ ތެރޭގައި މުނީރު ސެވިއްޔާއަށް ބަދަލުވާނެއެވެ.

ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށި މުނީރު ބާސެލޯނާއަށް ބަދަވީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން ބާސެލޯނާއަށް ޖުމްލަ 56 މެޗް ކުޅެދީފައިވާއިރު އެކުލަބާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގާއި ކޮޕަ ޑެލް ރޭ އާއި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްސް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެކުލަބާއެކު މުނީރު ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް އަދި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ވެސް އުފުލާލައިފައެވެ.

ސެވިއްޔާއަށް މުނީރު ބަދަލުވުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ސްޕެއިންގެ ރިޓަޔާޑް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޕަބްލޯ މަޗިންގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅެމުންދާ ސެވިއްޔާ އޮތީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތިން ވަނައިގައެވެ.