ރައީސް ޔާމީނަށް ދުވަހަކުވެސް މައާފެެއް ނުކުރާނަން: ރިލްވާންގެ މަންމަ

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ދުވަހަކުވެސް އެމަނިކުފާނަށް މައާފެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރިލްވާންގެ މަންމަ އައިމިނަތު އީސަ ބުނެފި އެވެ.

ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ މިއަދަށް ހަތަރު އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން ސަންގު ޓީވީއަށް ރިލްވާންގެ މަންމަ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ، ރިލްވާން ވީތަނެއް ނޭނގި ހުއްޓައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިލްވާން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން، ވީގޮތް ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ދަރިފުޅަށް ހެދި ގޮތެއް ހެދި ބަޔަކަށް އެއްވެސް މައާފެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ކަރުނައަޅާ ރޮމުން ރިލްވާންގެ މަންމަ ބުންޏެވެ.

“އަޅުގަނޑު މިހެން ބުނެގެން މައްސަލައެއް ނެތް ގޮސް ޖަލަށް ލިޔަސް. އެކަމަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އަޅުގަނޑެއް މައާފެއް ނުދޭނަން. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުދޭނަން. ދުވަހަކުވެސް ނުދޭނަން. ގިޔާމަތް މަހުޝަރު ދުވަހުވެސް ނުދޭނަން،” ރިލްވާންގެ މަންމަ ރޮމުން ބުންޏެވެ.

ދެހާސް ސާދަ ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއަށްފަހު ވީނުވީއެއް ނޭގި ގެއްލިފައިވާ ރިޟްވާން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގދ. މަޑަވެއްޔަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެފަހުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ވަޑައިގަތް އެރަށުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީށް ވަނީ ރިލްވާން މަރު ނުވާ ކަމަށާއި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޭނާ ހޯދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.