ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު ޝަހީދުކޮށްލައި، ކަރުނައިން ތެތްމާލައިފި!

އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއް ބޮލަށް އަމާޒުވެ، ފަލަސްތީން ޒުވާނަކު ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ.

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އަޝްރަފް އަލް ގިދްރާ ވިދާޅުވީ، ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވަނީ ތަމީރް އަރަފާތު ނަމަކަށް ކިޔާ 23 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އިއްޔެގެ މުޒާހަރާއަށް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި 48 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މެޑިކުންނާއި ދެ އަންހެނުން އަދި 15 ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ.

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައިވާ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނު ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ”ގްރޭޓް މާޗް އޮފް ރިޓާންސް“ ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަށް ފެށިތާ އަހަރަކާ ގާތްވެފައިވާއިރު، އިއްޔެ އެއީ އެ މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި 50 ވަނަ ހަފްތާއެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަށް ވެސް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ގެންދަނީ ހުރަސްއަޅާއި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

ޣައްޒާ ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މެދުނުކެނޑި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާއިރު، އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ އެމީހުންގެ ރައްކަލަކަށް ކަމަށް ބުނެ މިހާތަނަށް 267 ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 190 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލިއިރު 40 ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ދެން ހިމެނެނީ 2 އަންހެނުންނާއި 2 ނޫސްވެރިންގެ އިތުރުން ތިން ޕެރަމެޑިކްސް އަދި އަށް ނުކުޅެދޭ މީހުންނެވެ.

އަލް މެޒާން ސެންޓަރ ފޮ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބުނާގޮތުގައި، މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް 14673 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3128 އަކީ ކުޑަކުދިންނެވެ.

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ހުއްޓުމެއްނެތި ހަރުކަށި އުކުޅުތައް ގެންގުޅެމުންދާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އދ. އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު ކުށްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 21 މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ 21 މީހުން ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައިވާ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނު ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ”ގްރޭޓް މާޗް އޮފް ރިޓާންސް“ ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަށް ފެށިތާ އަހަރަކާ ގާތްވެފައިވާއިރު، އިއްޔެ އެއީ އެ މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި 49 ހަފްތާއެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހު ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަށް ވެސް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ގެންދަނީ ހުރަސްއަޅާއި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އިއްޔެގެ މުޒާހަރާ ތެރެއަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ 21 މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނަމުން ގެންދަނީ، ފަލަސްތީނުގެ 8000 އެއްހާ މީހުން އެއްވެ އިއްޔެ ކުރި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ކަރުނަ ގޭހާއި ބަޑި ޖަހާފައިވަނީ އެފަދަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން އޮންނަ ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާ ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މެދުނުކެނޑި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާއިރު، އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ އެމީހުންގެ ރައްކަލަކަށް ކަމަށް ބުނެ މިހާތަނަށް 250 ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭއިރު، ހަމަލާތަކުގައި 23000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ޒަހަމްވެ، ބައެއް މީހުން ނުކުޅެދޭ ހާލަށް ގޮސްފައެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 26000 އަށްވެސް އަރާފާނެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އދ. އިން އިއްޔެ ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު ކުށްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޣައްޒާ އާއި އިސްރާއީލު ވަކިކުރާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އެއްވެ ޣައްޒާގެ އެތައްހާސް ރައްޔިތުންނެއް އިއްޔެ މުޒާހަރާކުރަމުންދަނިކޮށް، އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ.

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އަޝްރަފް އަލް ގަދްރީ ވިދާޅުވީ، އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ އުމުރުން 43 އަހަރުގެ އަމާލް އަލް ތަރަމްސީ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާ ސިޓީގެ އިރުމަތީ ފަޅީގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނިކޮށް އިސްރާއީލު ސިފައިން އެ އަންހެން މީހާ ޝަހީދުކޮށްލީ ބޮލަށް ބަޑިޖަހައިގެންނެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކުގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލި ތިންވަނަ އަންހެން މީހާއެވެ.

އަދި މުޒާހަރާތައް ފެށުނުފަހުން އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމަކަށް ބުނެ އަސްލު ވަޒަން ބޭނުންކޮށްގެން އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 241 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ.

އަލް ގަދްރީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިއްޔެގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖަހައި އިތުރު 25 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްކޮށްލައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީޑިއާގެ ދެ މެންބަރުންނާއި ޕެރެމެޑިކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެގެ މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރި އޭއެފްޕީގެ ޖާނަލިސްޓަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ޣައްޒާ ސިޓީގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާތަކަށްވުރެ ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެކެވެ.

އެގޮތުން އިސްރާއީލު އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާން ވެސް ބުނެފައިވަނީ، ޣައްޒާ އާއި އިސްރާއީލު ވަކިކުރާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އިއްޔެ ފަލަސްތީނުގެ 13000 މީހުން ޖަމާވެ މުޒާހަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.