އެއް ނަންބަރު ކެންޑިޑޭޓް ނޫން ޗޮއިސް އެއް ނެތް: މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލުު ސަލާމަތް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ރައީސް ޔާމީން ނޫން ޗޮއިސްއެއް ނެތް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވާ ރޭ އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެމްޑީޕީ ވެރިން ދިވެހިން ދެކެފައިވަނީ ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ގައުމުގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ވީދި، ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރު އެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް ވާދަކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށާއި ކެންޑިޑޭޓް ބަދަލުވިއަސް އެޕާޓީގެ ފިކުރެއް ބަދަލެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދިވެހި ގައުމުގެ ތަރައްގީ އާއި މިނިވަންކަމަށް ދިވެހިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޗޮއިސް އަކީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އެކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެއްނަންބަރު ކެންޑިޑޭޓް ނޫން ޗޮއިސް އެއް މި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއާއި، މިނިވަންކަމާއި، އިސްތިޤްލާލަށް ނެތް. މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލު ސަލާމަތް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓް ދެއްވާ.” މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ އިންތިހާބަކީ ހެވާ ނުބައި އަދި ރަނގަޅާއި ނުބައިގެ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ އޮއެވަރުގައި ޖެހިގެން ތާއީދު ކުރައްވާ ލީޑަރަކަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވޯތުން ދޭން ހެޔޮ ނުވާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ލާންވާނީ އަމިއްލަ ބާރުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައްދުންމައްޗަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ ލ. ލިންކު ރޯޑުވެސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފައެވެ.

އޭގެއިތުރުން އެ އަތޮޅު ގަމަށް މިއަދު ވަޑައިގަތް، އެރަށުން ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 400 ގޯތި ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ އިއުލާން ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އިތުރު ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ވެއްޖެނަމަ މިހާރު އަސްކަރީ އެއާޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކައްދޫ އެއާޕޯޓު ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީކޮށް، ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރު ޖެއްސޭވަރު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ބުރިޖް މަތީގައި ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ފޯމް ދޫކުރަން ފަށަނީ

ބްރިޖު މަތީގައި އަލަތު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ފޯމް ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖު، ސިނަމާލެ ބްރިޖު ނިމުމުން އެތަނުގައި ކައިވެނިކުރަން ނުވަތަ ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ވެވަޑައިގަތް އެ ވައުދަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ބްރިޖު މަތީގައި އަލަތު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާޓްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލައި، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ފޯމް ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ފޯމް ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާ ބްރިޖު މިދިޔަ މަހުގެ 26 އަށް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިން ބުނި ނަމަވެސް، ބްރިޖު މިހާރު ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 25 އަށެވެ. ބްރިޖުގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ބްރިޖު މަތީގައި ތާރު އެޅުމާއި ލައިޓް ހަރުކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އެ މަސައްކަތާއެކު ބްރިޖާ ގުޅިގެން ހަދާ މަގުތައްވެސް ފުޅާކޮށް ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.