ރަމަޟާން މަހު ފަލަސްތީންގެ ހަތަރު ކުދިންނާއި މާބަނޑު ދެ އަންހެނުން ޝަހީދުކޮށްލި

ފަލަސްތީން (ގުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް) – ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީންގެ ބިންތަކަށް ގަދަބާރުން ވެރިވެގެންފައިވާ އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 29 މީހަކު ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ފަލަސްތީންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ)ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުނާގޮތުން، ޝަހީދު ކޮށްލި 29 މީހުންގެ ތެރެއިން 27 މީހުން ޝަހީދުވީ ޣާޒާގެ އާންމުން އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލުންދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައެވެ.

ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭން އުޅުނު މީހަކާއި ހަތަރު ކުޑަ ކުދިން ހިމެނޭއިރު މާބަނޑު ދެ އަންހެނުންނާއެކު ހަތަރު އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ.

އަނެއް ދެ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިޒްރޭލުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ކަމަށް އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓްގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 312 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެ ނުވަތަ އަނިޔާވެފައެވެ. އެ މީހުންނަކީ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގަ އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވި މީހުންނެވެ.

އަދި މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި 370 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޕީއެލްއޯގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަތް ކުޑަކުދިންނާއި ހަތަރު އަންހެނުންގެ އިތުރުން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަސް މިއަހަރު ދިމާވި މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތައް އިތުރުކުރިއިރު، އެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 100 ގެއެއް އެއްކޮށް ވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. އަދި 700 ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޣާޒާގައި ހުންނަ 13 ސްކޫލެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފަލަސްތީންގެ މި ކުއްޖާގެ ފަހު އެދުމަކަށްވީ ޝަހީދުވި ބައްޕަގެ ގައިގާ ބައްދާލައި ބޮސްދޭން

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ބިމަށް ވެރިވެގެންފައިވާ ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ހިންގާ ރަހުމުކުޑަ އަމަލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކުށެއް ނެތް ފަލަސްތީން ރައްޔިތެއްގެ ލޭ އޮހޮރާނުލާ އަދި ނިކަމެތިކޮށްނުލާ އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ނުދެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރަށް އެކަނި ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް، އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މައުސޫމް ކުޑަކުދިންނާއި ސިއްހީ އޮފިސަރުން ހިމެނޭއިރު އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ މީހުން ވެސް މަދެއްނޫނެވެ.

ޒަހަމްވި މީހުން އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ފަލަސްތީންގެ އެމްބިއުލާންސް އޮފިސަރަކު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރެޑް ކްރެސެންޓް ޖަމިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުހައްމަދު އަލް ޖުދެއިލީ ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 36 އަހަރުގެ އެ މީހާގެ މޫނަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުގެ ސްނައިޕަރަކު ބަޑި ޖެހީ އުތުރު ޣާޒާ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، މިދިޔަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަސްވީ ހުކުރު ދުވަހު، ޖުދެއިލީ ގަޔަށް އިޒްރޭލުން ބަޑި ޖެހީ، އެދުވަހު ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ކުރި މުޒާހަރާގައި އަނިޔާވި ބަޔަކަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށެވެ.

އޭނާގެ ކަށުކަމާ ކެމީގެ ކަންތައް އިއްޔެ ބޭއްވިއިރު، އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިން މިއަދު ވަނީ ޔަތީމުވެފައެވެ. ލޯބިވާ ބައްޕަ ޝަހީދުވީ ކުށެއް ކޮށްގެންނެއް ނޫނެވެ. ދަރިންގެ މުސްތަގްބަލަށް ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން ގައުމީ ހިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށެވެ. އެކުދިން މިއަދު އަޅާނެ ކަރުނަ އިހުސާސް ކުރެވޭތޯއެވެ.

ޖުދެއިލީގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން ވެސް ފާހަގަވީ އެ މަންޒަރެވެ. އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިން ތިބޭއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ހުންނަ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ފެނުނު މަންޒަރުން ހިތައް އަސަރުކުރުވިއެވެ. ގައިން ހީބިހި ނެގުވިއެވެ.

ފަލަސްތީންގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޤުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ ޝަހީދުވި ޖުދެއިލީގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއަށް ފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާކުރަމުންދާ ތަނެވެ. ހުދު ފޮތިން އޭނާ ނިވާކޮށްފައި އޮތްއިރު ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ އޭނާއަށް ފަހުގެ ލޯތްބާއި އިހްތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮސްދެމުންނެވެ.

ވީޑިއޯގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ޝަހީދުވި މީހާގެ ދަރިފުޅު ގިސްލާ ރޯ ހާލުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ދެކިލުމަށް އެތަނަށް ވަންނަތަން ފެނެއެވެ. މީހަކު އެ ކުއްޖާ އުރައިގެން ހުރިއިރު، “ބާބާ، ބާބާ” އޭ ކިޔާ އެ ކުއްޖާ ރޯ އަޑު އިވެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯއާއެކު ޤުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކުން ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ޝަހީދުވި މީހާގެ ދަރިފުޅު، އޭނާގެ ބައްޕަ ގައިގަ އެންމެ ފަހު ބައްދާލުން ބައްދާލުމަށް ރޮމުންދިޔަ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހިލި ފެންކަޅި ކުރުވައިފި ދެއްތޯއެވެ.

މިއީ މީޑިއާތަކަށް ތިލަވާ މަދު މަންޒަރުތަކެކެވެ. ގުދެއިސީ ފަދައިން ފަލަސްތީންގެ އެތައް ބައްޕައިންނެއް މިއަދު ޝަހީދުކޮށްފިއެވެ. އެ ބައްޕައިންގެ ލޯބިވާ އެތައް ދަރިންނެއް ޔަތީމު ކޮށްފިއެވެ. ނިކަމެތި ހާލައިގެން އުޅެން މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާއިން ފުރަަތަމަ ފަހަރަށް ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އދ. ގައި ވޯޓު ދީފި

ނިއު ދެއްލީ: އދ.ގެ އިގްސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކައުންސިލްގައި ފަލަސްތީނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޖަމާއަތަކަށް އޮބްޒާވާގެ ދަރަޖަ ނުދިނުމަށް ނެގި ވޯޓެއްގައި އިންޑިއާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޒްރޭލާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދީފިއެވެ.

މިއީ، ހުޅަނގު އޭޝިއާއަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނަކީ ވަކި ދެ ދައުލަތް ކަމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރަމުންދިޔަ އިންޑިއާއިން، ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެ، އިޒްރޭލާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަދި މިއީ އޭޝިއާގެ ގައުމަކުން އިޒްރޭލާ އެއްކޮށް ވޯޓު ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަލަސްތީނުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ “ޝަހެދް” އަށް އޮބްޒާވާގެ ދަރަޖަ ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ، އެމެރިކާ، ފަރަންސޭސިވިލާތް، ޖަރުމަންވިލާތް، ޖަޕާން، އިނގިރޭސިވިލާތް، ދެކުނު ކޮރެއާ އަދި ކެނެޑާ ހިމެނޭ ގޮތަށް 28 ގައުމަކުންނެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއަށް ހުއްދަ ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދިން ގައުމުތަކަކީ ޗައިނާ، ރަޝިއާ، އިރާން، މިސްރު، ސައުދި އަރަބިއާ، މޮރޮކޯ، ތުރުކީ ޔަމަންގެ އިތުރުން ސުދާން އަދި ޕާކިސްތާން ހިމެނިގެން 14 ގައުމެކެވެ.

އިންޑިއާގެ އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި ހުންނަ އިޒްރޭލު އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފް މިޝަން މާޔާ ކަޑޯޝް ވަނީ އޭޝިއާ ގުރޫޕްގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން ފުރަތަމަ ގައުމަކީ އިންޑިއާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކޮށް ޓުވީޓެއް ކުރައްވައިފައެވެ.

މާޔާ ކަޑޯޝް ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނުގެ “ޝަހެދް” ޖަމިއްޔާއަކީ ޓެރަރިސް ޖަމާއަތްތަކެއް ކަމަށް 1997 ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިޒްބުﷲ އާއި ފަލަސްތީން އިސްލާމިކް ޖިހާދާ ގުޅުން އޮންނަ ޖަމާއަތެކެވެ.

އަދި އދ. ގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް ނެގުނު ވޯޓާއެކު އަނިޔާދޭން މަސައްކަތްކުރާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގައި ނުވަ ކުޑަކުދިންނާއެކު 53 ފަަލަސްތީން ރައްޔިތުން ހައްޔަރުކުރި

ރާމަﷲ (ގުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް) – އިޒްރޭލުން ވެރިވެގެންފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އޮންނަ ހިބްރޮން ސިޓީއިން މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު އެކަނިވެސް 53 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕްރިޒަނާސް އިންފޮމޭޝަން އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވަ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެ އޮފީހުން މިއަދު އާންމުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނީ، ހިބްރޮންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ގެ ތަކަށް އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަދެގަނެ އެ ގެތަށް ބަލައި ފާސްކޮށް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް ގެއްލުންދީ ބައެއް ތަކެތި ވެސް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބައެއް ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލު ސިފައިން ހައްޔަރުކުރި ނުވަ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން މޫސާ ރަމަޟާން ނަމަކަށް ކިޔާ 9 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކުދިން ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ކޮށްފައިވަނީ، އެކުދިންގެ އާއިލާ މެންބަރެއްގެ ހާޒިރުގައި ނޫންކަން ވެސް އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން ހަމްދީ ރަޖަބީ ނަމަކަށް ކިޔާ 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި މުހައްމަދު މުރްގާލް ނަމަކަށް ކިޔާ 36 އަހަރުގެ މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެ ދެ މީހުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި 15 އަހަރު ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމަށްފަހު މިނިވަންކުރިތާ އަހަރެއް ވެސް ނުވަނީސްކަން ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަހަރްމާ ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އޭނާގެ ކޮނޑުހުޅު ނެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ތެރީސާ މޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މޭ އެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިމިވަނީ، އިނގިރޭސި ވިލާތް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް 23 ޖޫން 2016 ގައި ނެގި ވޯޓާ ގުޅިގެން ދިމާވި ކަންތައްތައް ހައްލު ނުކުރެވި، ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ވަނިކޮށެވެ.

އަދި މޭގެ މި ނިންމުން ނިންމަވާފައި މިވަނީ ބްރެކްސިޓްގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަމަނާ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ އިތުރު ވޯޓެއް ނަގަން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ބެކްބެންޗް ޓޯރީ 1922 ކޮމެޓީގެ ޗެއާ ގްރަހަމް ބްރޭޑީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކަށްފަހުއެވެ.

ލަންޑަނުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު، ޑައުނިން ސްޓްރީޓްގެ ބޭރުގައި ހުރެ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވިކަން އިއުލާންކުރައްވާ ދެއްވި އަސަރުން ފުރިގެން ހިތާބުގައި މޭ ވިދާޅުވީ، އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކަމަނާގެ ލަޔާގަތު ދަންދިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެކަން ނުވުމަކީ އެކަމާ އެކަމަނާ ނުހަނު ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެވަނަ އަންހެން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވުމަކީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ލިބުނު ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް މޭ މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވި ނަމަވެސް މަގާމުން ރަސްމީކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެގޮތުން ގައުމުގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދޭނެ އާ ބޮޑުވަޒީރަކު އިންތިހާބު ކުރެވެންދެން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި މޭ ހުންނަވާނެއެވެ. އަދި އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓުރަމްޕް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާއިރު ވެސް މޭ ހުންނަވާނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައެވެ.

ދީނީ ތިން އިލްމުވެރިއަކަށް ސައުދީން މަރުގެ އަދަބު ދެނީ

ނިރުބަވެރިކަމުގެ އެތައް ތުހުމަތެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ތިން އިލްމުވެރިއަކަށް އެގައުމުން މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި މައުލޫމާތު ދިން ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ދެ މަސްދަރަކާއި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމާފައިވާ އިލްމުވެރިއެއްގެ އާއިލާ މެންބަރަކާ ހަވާލާދީ މިޑަލް އީސްޓް ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމާފައިވާ އިލްމުވެރިންނަކީ ޝައިޚް ސަލްމާން އަލްޢަވްދާ، ޝައިޚް އަވަޟް އަލްގަރްނީ އަދި ޝައިޚް އަލީ އަލްއުމްރީ ކަމަށެވެ.

އެ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ކަމަށް ވެސް އެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ސައުދީގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

“މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމާއެކު އެ މީހުންނަށް ލަސްތަކެއް ނުވެ އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ،” މިޑަލް އީސްޓް އައިއަށް މައުލޫމާތުދިން ސައުދީ ސަރުކާރުގެ މަސްދަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިޔާދުގައި ހުންނަ ކްރިމިނަލް ސްޕެޝަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މި ތިން އިލްމުވެރިންނަކީ ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވަނަ އަހަރު ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ ހިންގި ހަރަކާތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެގައުމުގެ މުހިންމު އަދި މަޝްހޫރު އެތައް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ތިން ބޭފުޅުންނެވެ.

ނަމަވެސް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެތިން ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ސައޫދީ ދައުލަތުން ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގައި ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަ ނަގާލުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

އެ ތިން ޝެއިހުން ހައްޔަރުކުރުމާއެކު އދ. އިންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އަދި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްފަދަ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ގުރޫޕްތަކުން ސައުދީގެ އެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށްފައިވެއެވެ.

ސައުދީގެ މަޝްހޫރު ތިން ދީނީ އިލްމުވެރިއަކަށް އެގައުމުން މަރުގެ އަަދަބު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނާއިރު މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން ކަމަށްބުނެ 37 މީހުންނަށް ސައުދީން ވަނީ މަރުގެ އަދަބު ދީފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ މީހުންނަކީ ސައޫދީ ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ފާޑުކިޔާ ޝިޔައީ އެކްޓިވިސްޓުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުން އެހާބޮޑަށް ކުށްވެރި ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެހެން މަސްދަރަކުން ބުނާގޮތުގައި، އެ 37 މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުން ވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުން އެހާބޮޑަށް ކުށްވެރި ކޮށްފައިނުވުމަކީ މި ތިން އިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށާ އަދި އެހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސައޫދީ އަށް ހިއްވަރު ލިބިގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މަސްދަރު: މިޑަލް އީސްޓް އައި އަދި އަލްޖަޒީރާ

ހެރީގެ ދެ ކަނބަލުންނަށް ފިިރިހެން ބޭފުޅަކު ލިބިވަޑައިގެންފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އަށާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކްލްއަށް ފިިރިހެން ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. ހެރީގެ ދެކަނބަލުންނަށް ލިބިވަޑައިގެން ފުރަަތަމަ ދަރިކަލުންނެވެ.

ބަކިންގްހަމް ޕެލެސްއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، ދެބޭފުޅުންގެ ދަރިކަލަކު އުފަންވެފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގަޑިން މިއަދު 5:26 ގައެވެ. އަދި އުފަންވިއިރު ދަރިކަލުންގެ ބަރުދަނުގައި 3.3 ކިލޯގުރާމް ހުރިކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެ ދަރިކަލަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެއެވެ.

“މޭގަން އާއި އަހަންނަށް މިއަދު ހެނދު ވަނީ ފިރިހެން ދަރިކަލަު ލިބިވަޑައިގެންފަ. ވަރަށް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުއްޖެއް. މަންމަ އަދި ދަރިފުޅުގެ ހާލު ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ތަޖުރިބާއެއް،” ދަރިކަލަކު ލިބުނުކަން މީޑިއާއަށް އިއުލާން ކުރައްވާ ހެރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ހެރީ އަށް ދަރިއަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާކަން ޝާހީ އާއިލާ އިން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޕްރިންސް ހެރީގެ ދެކަނބަލުންނަށް މިއަދު ލިބިވަޑައިގެން ދަރިކަލު ވެގެންދާނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަހުތު ހަތް ވަނައަށް ވާރުތަކުރައްވާނެ ބޭފުޅާއެވެ. އަދި މިއީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ރަނިކަން މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކްއީން އެލިޒަބަތަށް ލިބިވަޑައިގެން އަށް ވަނަ މުނި މާމަ ދަރިކަލުންނެވެ.

ހޫނު ފެން ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ!

ޔުކްރެއިންގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ހޫނު ފެން ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިއްޖެއެވެ.

ޔުކްރެއިންގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ އަވަށެއްގައި ހިނގި އެ ހާދިސާގައި އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ އިވާން މަލެޓިޗްގެ ހަށިގަނޑުގެ 70 ޕަސެންޓް ވަނީ ފިހިފައެވެ.

ޗެރިޓީ ވޮލަންޓިއަރަކު ނަގާފައިވާ ހިތްދަތި ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ، ލިވިއު ސިޓީގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ އިވާންގެ ބޮލުން ފެށިގެން ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ބެންޑޭޖް ކޮށް، ލެއިން ފޯވެފައި އޮއްވައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ހާދިސާ ހިނގީ، ތެއްޔެއްގައި ފެން ކެއްކުމަށްފަހު ބަނދިގޭގެ ބިންމަތީގައި ބަހައްޓާފައި އިވާންގެ މަންމަ ޕާނެއް ގަންނަން ފިހާރައަށް ދިޔަ ވަގުތެވެ.

“އިވާން އޭރު އުޅުނީ ގޭތެރޭގައި ކުޅެން. އޭނާގެ ބޮޑަށް ހުންނަ ކުއްޖާ އޭރު އިނީ ކާޓޫން ބަލަން. އަހަންނަށް ހީވަނީ އޭނާއަށް ނޭނގި ބަދިގެ ތެރެއަށް ވަދެ ފެން ތެލީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނީހެން،” ހަތަރު ކުދިންގެ ބައްޕަ އިވަނާ މަލެޓިޗް މީޑިއާތަކަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި، ދަރިފުޅު ފެން އެއްޗަށް ވެއްޓުނުކަން އެނގުނީ އޭނާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވުމުން ގޮސް ބެލިއިރު ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތުން ތެލީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި އޮތް އިވާން ނެގުމަށްފަހު އޭނާގެ ގަޔަށް ފިނިފެން އެޅި ކަމަށް އިވަނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އިވާން ބައްލަވާ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިވާންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ޑޮކްޓަރުންގެ ވެސް ނެތެވެ.

“އަހަރެންގެ ހިތް ފަޅައިގެން ގޮސްފި. މިކަމާ ގުޅިގެން އަހަރެންގެ ނަފްސަށް ވެސް މާފެއް ނުކުރެވޭނެ،” އިވާންގެ ގާތު އިނދެ އޭނާގެ މަންމަ ބުންޏެވެ.

އަނބިމީހާ ގާތު ޕަބްޖީ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ބުނުމުން ވަރިއަށް!

އަޖްމަން (ގަލްފު ނިއުސް) – ޕްލޭޔާއަންނޯންސް ބެޓަލްގުރައުންޑް (ޕަބްޖީ) އަކީ މިއަދު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އޮންލައިން ގޭމެކެވެ. މަގުބޫލު ވެގެން ގޮސް ކޮފީ އަކަށް އެރިއަސް އަރަނީ އެ ކުޅޭށެވެ. ދެ މީހަކު ބައްދަލުވިއަސް އެ ޖެހުނީ ގަނޑަކަށް އަރާށެވެ. ހެޑްސެޓު ޖަހައިގެން ގިނަ ބަޔަކު އެ ގޭމް ކުޅޭއިރު އަނެއް ބަޔަކު ގޭމް ކުޅޭއިރު ހީވާނީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި އުޅޭ ހެނެވެ.

މި ގޭމަށް ޒުވާނުން ދެވި ހިފާފައިވާ މިންވަރުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަނީ އެކަމާމެދު ސަމާލުވަމުންނެވެ. އެކަމުގެ ސީރިއަސްކަން ބޮޑުވެ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް ވަނީ އެ ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އެފަދަ ވާހަކައެކެވެ. ޕަބްޖީ ކުޅުމަށް ގޮސް ހުސްވެފައިވާ އަނބިމީހާ ގާތު އެ ގޭމް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ބުނުމުން ވަރިވާން އެދުނު ވާހަކައެއް މިވަނީ މީޑިއާއަށް ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެކުވެރި އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަޖްމަންގައި ހިނގި އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ދެމުން އަޖްމަން ފުލުހުންގެ ޑިރެކްޓަރު އޮފް ސޯޝަލް ސެންޓަރ ކެޕްޓަން ވަފާ ހަލީލް އަލް ހުސޭނީ ވިދާޅުވީ، އިނދެގެން އުޅޭ ދެ މީހެއްގެ އެ މައްސަލައަކީ ގޭމްއަކާ ގުޅިގެން އެ ސެންޓަރަށް ހުށަހެޅުނު އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފު މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އުމުރުން ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ އަރަބި އަންހެނަކު ފުލުހަށް ގޮސް ވަރިވާން ހުށަހެޅި ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، އޭނާ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ހައްގަށް ފިރިމީހާ އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޕަބްޖީއަކީ އޭނާއަށް އެ ގޭމުން އަރާމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ގޭމެއް ކަމަށް އެ އަންހެން މީހާ ބުނެފައިވެއެވެ.

“އަހަރެން ގޭމް ކުޅެމުންދިޔައީ ލިމިޓްތަކުގެ ތެރެއިން. އަހަރެން ނުދަންނަ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަން ޗެޓް އޮޕްޝަން ވެސް އެކްޓިވޭޓެއް ނުކުރަން. އަހަރެން ގޭމް ކުޅެނީ ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު،” އަންހެން މީހާ ފުލުހަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަންހެން މީހާ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އެ ގޭމަށް އޭނާ ދެވިހިފައި، ގެއާއި އާއިލާއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފާނެ ކަމަށް ފިރިމީހާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާ ބުނީ، އަނބިމީހާގެ ހައްގަކަށް އޭނާ އަރައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގޭމް ކުޅެން މަނާކުރީ އާއިލާ އެކުގައި ބޭއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ގޭމް ކުޅެން ހުއްޓާލަން ބުނެގެން ވަރިވާން އެދޭނެ ކަމަށް ހީނުކުރާ ކަމަށް ފިރިހެން މީހާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނިކަމެތިންނަށް އެހީވަމުންދިޔަ ކެންޔާގެ ޓީޗަރަކަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް!

ދުބާއީ، ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް – ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ނިކަމެތިންނަށް ހަދިޔާކޮށް، އަދި ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ ކެންޔާގެ ހިސާބު އަދި ސައިންސް ޓީޗަރަކަށް އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ކެންޔާގެ ރަށްފުށު ސަރަހައްދެއްގައި އުޅޭ ޕީޓާ ޓަބީޗީއަށް އެ އިނާމު ލިބުނީ، ތައުލީމު އުގަންނައިދޭން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ އެއް ފަރާތަަކަށް ދޭ ގްލޯބަލް ޓީޝާ ޕްރައިޒް ލިބިގެންނެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޓަބީޗީ ކިޔަވައިދޭ ކެންޔާގެ ރަށްފުށު އަވަށަކީ ފެނަށް ޖެހުމާއި ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ގިނަ ފަހަރު ތަހައްމަލު ކުރަންޖެހޭ އަވަށެކެވެ. އެ އަވަށުގައި ސްކޫލަށްދާ އާބާދީގެ 95 ޕަސެންޓަކީ ނުވަތަ ކޮންމެ ތިން ކުއްޖަކުން އެއް ކުއްޖަކީ ޔަތީމެއް ނުވަތަ މިސްކީނެކެވެ.

އަދި ސްކޫލަށް ދިއުމަށް ބައެއް ދަރިވަރުން ހަތް ކިލޯމީޓަރު ހިނގާފައި ދާންޖެހޭއިރު، ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މަގުތައް ކިސަޑުވެ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް އޮންނަނީ ދަތިވެފައެވެ.

އެގޮތުން ޓީޗަރެއްގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޓަބީޗީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 80 ޕަސެންޓް އޭނާ ހަދިޔާކުރަނީ ނިކަމެތިންނަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ކިޔަވައިދޭ ކެރިކޯ މިކްސްޑް ޑޭ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލުގައި ކޮންމެ 58 ކުއްޖަކަށް އެ ޓީޗަރަކު ހުންނައިރު ބޭނުންކުރަނީ ރަނގަޅު އިންޓަނެޓެއް ނެތް އެންމެ ކޮމްޕިއުޓަރެކެވެ. އަދި ކުލާސްރޫމްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކެއް ނުހުރެއެވެ.

ދުބާއީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިނާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ޓަބީޗީ ބުނީ، އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި އޭނާގެ މަންމަ ނިޔާވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އާއި އެހެން ދަރިން ބަލާބޮޑު ކުރީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އޭނާގެ ބައްޕަ ކަމަށެވެ.

ޓަބީޗީއަށް އެ އެވޯޑް ލިބުމުން ކެންޔާގެ ރައީސް އުހުރޫ ކެންޔައްޓޭ ވަނީ އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.