ކުއްޖެއް މަރާލުމުން އިއްވި މަރުގެ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ދެހާސް ތޭރަވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މއ އައިޝާ ހުސައިން ވަހީދު މަރާލި ކުއްޖާއަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއްވި މަރުގެ ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މެރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ 18 އަހަރު ނުފުރޭ ދެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށެވެ. ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހުސައިން ވަހީދު މަރާލާފައިވަނީ ބާލިގުވެ ބުއްދިސަލާމަތުންވާ ހާލު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި މަރާލީ މަރާލުމުގެ ގަސްދު އޮވެގެންކަން ޝަރުއީ މިންގަނޑުތަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށް ހުކުމްގައި ވެއެވެ.

ހުކުމްގައި ބުނީ، ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގަ އާއި ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ މަރުގެ އަދުބު ކަމަށާއި މި މައްސަލާގައި އެ އަދަބު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހައިކޯޓުން އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، ބުނެފައި ވަނީ އެ ހުކުމުގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ފަސް ހެކިންގެ ހެކިބަސް ލިބިފައިވާތީ އާއި އެކުއްޖާ ހުސައިން ވަހީދަށް ހަލަމާދިންތަން ފަސް ހެކިންނަށްވެސް ފެނިފައިވާކަމަށް ހެކިބަހުން ސާބިތުވާކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުން ނިންމީ ދަށުގެ ކޯޓުގެ އެ ހުކުމް ދަމަހައްޓުމުގެ އިތުރުން ވަހީދުގެ ހުރިހާ ވާރިސުން ވެސް މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވާތީ އެ އަމަލަކީ ވަހީދު މަރާލުމުގެ ގަސްދުގައި ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ހުކުމްގައި ވެއެވެ.

ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް 700 ގައިދީންނަށް މަޢާފު ދެނީ

ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ދުބާއީގައި 700 ގައިދީންނަށް މަޢާފު ދިނުމަށް ދުބާއީގެ ނައިބު ރައީސް، ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރަޝީދު އަލް މަޚްތޫމް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރަޝީދުގެ މި ނިންމެވުމާއި އެކު، އެޤައުމުގެ ކަރެކްޝަންސް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޖަލުތަކުގައި ތިބި އެޤައުމާއި އެހެންވެސް ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގައިދީންނަށް މަޢާފުދީ މިނިވަން ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ދުބާއީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް، އީސަމް އީސާ އަލް ހުމައިދަން ވިދާޅުވީ، ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރަޝީދުގެ މި ނިންމެވުމަކީ، ކުއްވެރިވެފައި ތިބި މީހުނަށް އާ ފެށުމަކުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދީ، އެބައި މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރުވަނިވި ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށްދޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މިނިވަންވާ ގައިދީންނާއި އެ ގައިދީންގެ އާއިލާއިން އެކަން ބަލައިގަނެ، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އޮތްކަމަށް އެޤައުމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރަޝީދުގެ މި ނިންމެވުމާއި އެކު، ދުބާއީގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަމުން މިހާރު ދަނީ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ދުބާއީ އިން މިނިވަން ވާ 700 ގައިދީންގެ ތެރޭގައި އެހެން ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ 81 ގައިދީއަކު ހިމެނެއެވެ.

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ދުބާއީގައި މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ޤައިދީންނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީ މިނިވަންކޮށްފައި ވެއެވެ.