ޗުއްޓީގައި ހުރެ އަދީބުގެ މައްސަލަ ނިންމުމުން ސުޖާއު އުސްމާނުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު، ޝުޖާއު އުސްމާން ހުކުމް ކުރެއްވީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވައިގެން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަޙަޅައިފި އެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް އެދި ޖޭއެސްސީގައި އެދިވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފަށް މީކާއިލް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، 77 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަދީބު ހިޔާނާތްތެރިވިކަމުގެ މައްސަލަ ޝުޖާއު ނިންމަވާފައި ވަނީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވައިގެން ކުއްލިއަކަށް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި އަދީބުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށްފަހު އަލުން ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވެސް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރި އެވެ.

“އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި މި ދެންނެވި ފަނޑިޔާރުގެ [ޝުޖާއުގެ] އެއްވެސް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، މިކަން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް،” ޖޭއެސްސީއަށް މީކައިލް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅިއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭނާގެ މައްސަލައެއް ވެސް ޖޭއެސްސީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރަކަށް ހިސާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރުކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރާ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ހިސާން އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުންދިނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ހިސާން އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް އެދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 81 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހިސާން ވަނީ ޖޭއެސްސީ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފައެވެ. ހިސާންއަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފެވެ. އެއަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ޖޭއެސްސީ މެންބަރު ކަމުގެ ލިޔުން ހިސާންއަށް އަރުވައިފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ހިސާން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ. އެ އޮފީހުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު މަކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރަކަށް ހިސާން އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި

މީގެ އިތުރުން ހިސާން ވަނީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޖަލު ހުކުމްތަކާއި ބަންދުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންނަވަ އެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ މިހާރު ވެސް ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރެކެވެ.

ޖޭއެސްސީގައި ދެން ތިއްބަވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރާ ފަނޑިޔާރަކާއި އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސާއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރާ މެމްބަރެއް އަދި ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާ މީހެކެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ކުރަނީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތު ނެންގެވި ތުހުމަތު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ހުށަހެޅުއްވި ސުލޫކީ މައްސަލައަކީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވިކަމުގެ މައްސަލަކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅިކަން ހާމަކުރީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިއަދު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާއެވެ.

އެއީ ކޮންކަހަލަ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަމީން އާންމު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ސިޓީގައި ވަނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވިކަމުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުން ޣާނިޔާ އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ ނަމުގައި މެލޭޝިއާގެ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ ޑޮލަރު އެކައުންޓަކަށް، އޭނާއަސް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ.

އޭރު އަބްދުﷲ ދީދީ ހުންނެވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމުގައެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެ ފައިސާއަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ނެންގެވި ފައިސާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވިއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭރު އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރަކީ ވެސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް 13 އަހަަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ފަނޑިޔާރަކު ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އެ ހުކުމް ބާތިލް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލައެއް ނަޝީދު ހުށަހަޅައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު، އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ޖޭއެސްސީއަށް ދެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ މައްސަލައަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް ކަމަށް ނިއުޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖޭއެސްސީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންނަވާ ރައީސް ނަޝީދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އަބްދުﷲ ދީދީއަކީ އެމަނިކުފާނު ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރިއިރު އެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ފަނޑިޔާރެކެވެ.

އަދި ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެއްވީ 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަށްފަހު، އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނދިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއް ހައްޔަރުކޮށް މަގާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނަޝީދު ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވި ދެވަނަ މައްސަލައަކީ އެ ކޮމިޝަންގެ މައުލޫމާތުތައް ގަވާއިދުން އާންމު ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެކެވެ.

އަދި ދެވަނަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި، ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުންތައް އާންމު ކުރުމަށް ނަޝީދު ވަނީ ޖޭއެސްސީގައި އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބުތައް އެނގޭނެ ގޮތަށް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމު ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ނިއުޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރަކަށް ހިސާން އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރަކަށް، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފިއެވެ.

ހިސާން އެ މަގާމަށް ކަނޑައަޅަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ، މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 81 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހިސާންގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފެވެ. އެ ނަމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ހިސާން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ. އެ އޮފީހުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު މަކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިސާން ވަނީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޖަލު ހުކުމްތަކާއި ބަންދުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ނަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އޮޓަމެޓިކުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަން ލިބޭނެއެވެ.

އެ މަގާމު ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް ރޭ ބޭއްވި އާ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގައި 68 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކުއެވެ.

އެގޮތުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ނަޝީދު އައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައީސްގެ ކުރިމަތިފުޅުގައި މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއެވެ. އަދި ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް ވަނީ ނަޝީދަށް ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

ޖޭއެސްސީއަށް އޭޖީ ރިފްއަތާއި ގާސިމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރުކަމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބް އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގާސިމް އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު (10/2008)ގެ ތިން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އެ މާއްދާއަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތެވެ.

އެގޮތުން ޖޭއެސްސީގައި ޖުމްލަ 10 މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ތިން މެމްބަރުންނަކީ ސީދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރެވެ.

ދެން ބާކީ ތިއްބަވާ ހަތް މެންބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެމްބަރަކާއި ބަންޑާރަ ނައިބާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރަކާއި ތިން މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެކެވެ.

އެގޮތުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބް އައްޔަން ކުރެއްވީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ ތިން ވަނަ މާއްދާގެ ނުވަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި ގާސިމް އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ އެ މާއްދާގެ އެއް ވަނަ ނަންބަރުގެ މަތިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ މާއްދާގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރުކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވެސް މިއަދު ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވައިފައެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ ފާރިސް ކުރައްވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރުކަމަށް ފާރިސް އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފާރިސް ޖޭއެސްްސީގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން ފާސްކުރީ ހުންނެވި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގައި މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެގޮތުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ފާރިސް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 68 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 67 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ އެއް މެންބަރު އިންނެވިއެވެ.

މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފާރިސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކުގައި ބުނެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން މަތީ ދެމިހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ޖުޑިޝަރީ ކުރިއަރުވައި، އާންމުންގެ މެދުގައި ޖުޑިޝަރީއަށް އޮތް އިތުބާރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޖޭއެސްސީގައި ތިއްބަވާ 10 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ތިން މެމްބަރުންނަކީ ސީދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރެވެ.

ޖޭއެސްސީގައި ދެން ބާކީ ތިއްބަވާ ހަތް މެމްބަރުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެމްބަރަކާއި ބަންޑާރަ ނައިބާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރަކާއި ތިން މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެކެވެ.