ފަލަވެގެން ހިތާމަ ނުކޮށް، ނިދުމުގެ ކުރިން މި ބުއިން ބޯލާ

ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން ގައިގާ ގިނަ އަދަދަކަށް ސަރުބީ އުފެދެ އެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރުބީތައް ވިރުވާލަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަސްރަތުކޮށް ޑައިޓްތަކެއް ކުރެ އެވެ. ނުރަނގަޅު ނަމަވެސް މީރު ކާ އެއްޗިއްސަށް ދެވި ހިފާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ވެގެންދަނީ ބުރަ މަސައްކަތަކަށެވެ. ހިތާ ދެކޮޅަށް ކުރަންޖެހޭ ހަނގުރާމައަކަ ށެވެ. އެހެންކަމުން “ޗީޓް” ދުވަސްތައް ގިނަވެ، ނަތީޖާ ފެންނަން ވެސް ގިނަ ދުވަސް ވެގެންދެ އެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމުގައި ވެސް ފަސޭހަ ހައްލެއް އެބައޮތެވެ. ޑައިޓަކަށް ނުގޮސް، ނުވަތަ ބުރަ ކަސްރަތު ނުކޮށް ވެސް ސަރުބީ ވިރުވާލަން އޮތް ގޮތަކީ މި ބުއިމެކެވެ.

ސިއްހީ މާހިރުން ބުނާ ގޮތުން، މި ބުއިމަކީ ނިދަން ވުމުގެ ކުރިން ބުއިމުން ނިދާފައި އޮންނަ ވަގުތު ސަރުބީތައް ވިރުވައިދޭ ބުއިމެކެވެ. އެއީ އެ ބުއިމުގައި ބަރުދަން ލުއިކޮށްދީ، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް މުހިއްމު ކާނާ ހިމެނޭތީ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެ އެވެ.

މި ބުއިން ތައްޔާރުުކުރަން ބޭނުންވާނީ، އެއް ލުނބޯ، އެއް ކިއުކަންބާ، އެއް މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިގުރު، އެއް މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އެލޯވިރާ ދިޔަ އަދި ފެން ތައްޓެކެވެ.

މި ބުއިން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތަކީ، ހުރިހާ އެއްޗެއް މިސްކްޗަރަށް އަޅާ ރަނގަޅަށް ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. އަވަހަށް ނަތީޖާއެއް ބޭނުންވާނަމަ މީގެން ބައިތަށި ބުއިމަށްފަހު ފުރިޖްކޮށްފައި ހެނދުނު ހޭލައި ބާކީ ހުރިބައި ބޯލާށެވެ. މީގައި އެކުލެވެނީ ބަރުދަން ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭނެ އެންމެ މުހިއްމު މާއްދާތަކެވެ.

އެގޮތުން އިގުރުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި މެޓަބޮލިޒަމް ރޭޓް އިތުރުކޮށްދީ ސަރުބީ ވިރުވައި ދިނުމަށް އެހީވެދޭއިރު، އެލޯވިރާ ދިޔައިން ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށްދީ، ކާނާ ހަޖަމުކޮށްދެ އެވެ.

އަދި ކިއުކަންބާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފެން ހިމެނޭތީ، އޭގައި ކެލޮރީސް އެކުލެވޭ މިންވަރު ވެސް މަދުވާއިރު، ލުނބޯގައި ވިޓަމިން ސީ އެކުލެވޭ މިންވަރު އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ ލިއްބައިދީ، ބަރުދަން ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރެއަކު ނިދުމުގެ ބައި ގަޑިއިރެއްހާ ކުރިން މި ބުއިން ބޯށެވެ. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ފާހަގަ ވާނެ އެވެ.

ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާ ވަގުތުތަކުގައި ހޯދިދާނެ ހައްލު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން، ބައެއްފަހަރު ކަންކަމާ ހާސްވެ ހަދާނެގޮތެއް ޚިޔާލަށް ނައިސްގެން އުޅެންޖެހެއެވެ. މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ބައެއް ގޮތްގޮތް ޙިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ.

ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެ، ހިތްހަމަ ނުޖޭގޮތް ދިމާވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުންވެސް ފުންކޮށްނޭވާ ލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހަކު އެވަގުތު އެހުރި ޙާލަތަކުން އެހެން ޙާލަތަތަކަށް ބަދަލުވެލާށެވެ. ކޮޅަށް ހުރިނަމަ އިށީނދެލާށެވެ. އިށީނދެގެން އިންނަމަ އޮށޯވެލާށެވެ. އެންމެ ފަސޭހައިން ހިތަށްހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރުމުންނެވެ. ތިމާގެ އުފާވެރި ވަގުތުތަކާއި އުފާވެރި ހާދިސާތައް ހަނދާންކުރުމުންނެވެ. ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަތުމުންނެވެ.

ގާތް މީހަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ، އެމީހާގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ހިތްހަމަޖެހުންތަކާއި، ރަނގަޅުކަންކަން ހަނދާންނަށް ގެނެސް، އުފާވެރިކަން ހިތަށް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާށެވެ.

ދުރުމީހަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ތިމާއަށް ވިސްނޭވަރަށް އަނެކާއަށް ނުވިސްނެނީކަން ޤަބޫލުކޮށް، މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އަދިވެސް ދިމާވެދާނެކަން ދަނެ، އެމީހާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެއްޗިހި ކިޔަސް ތިމާގެ އަނގައިން ބޭއަދަބީ އެއްވެސްބަހެއް އަނެއްމީހާއާ ދިމާއަށް ނުބުނާށެވެ.

އޭރުން ކާމިޔާބުއެލިބެނީ ހަމަ ތިމާއަށެވެ. ހިނިތުންވެލައިގެން އަނެކާއާ ކުރިމަތިލެވޭތޯ ހިތްވަރު ކުރާށެވެ. ކަމަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ އެންމެ އަވަހަށް ހިތްހަމަޖެހުންލިބޭނީ ﷲ ހަނދުމަކޮށް އެކަނލާނގެ ޙަޟުރަތުން ވާގިއެދުމުންނެވެ. ހެޔޮ އެއްޗެއް ދުލުން ކިޔުމުންނެވެ.

ތަޢުލީމު އުގެނޭ ވަރަކަށް ތިމާގެ ސިކުނޑި ހުޅުވެއެވެ. މާނައަކީ ތިމާގެ މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިވީ ވަރަކަށް ތިމާ، ކަންކަމާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވެއެވެ. ޤަބުލުކުރެވޭ ޤަބޫލުކުރެވުން ތަފާތުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ތިމާއާ އެއްވަރަށް ތަޢުލީމު އުގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ މީހުން ބުނާ އެއްޗިއްސަށް ރައްދުދޭއިރު ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވީ ތިމާއަށް އެނގޭވަރަށް އަނެއް މީހާއަށް ނޭނގޭނެކަމެވެ.

ނަމަވެސް ނޭނގޭ މީހާވެސް ދެރަކޮށްނުލާށެވެ. ތިމާއަށް އެނގިފައިވާ އެގުމަކާމެދު ބޮޑާވެނުގަންނާށެވެ. މިފަދައިން ކަންތައްކުރާ މީހުންނަށް ﷲގެ ރުއްސެވުމާއި ލޯބި ލިބި، މާތް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ތިމާއަށް ނޭނގި ނަމަވެސް ތިމާގެ ސިކުޑި ތާޒާވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އެކުދިންނާ ވާހަކަދައްކައި، ވާހަކަ ކިޔައިދީ އަދި އެކުދިން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމުން ތިމާގެ ސިކުނޑީގައި ހުންނަ ނުތަނަވަސްކަން އަވަހަށް ފިލައިގެންދިއުމަށް މަގުފަހިވާތީއެވެ.

އެހެން އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންނަށް ކަމޭހިތުމުންވެސް ތިމާއަށް އުފާވެރިކަން ލިބެއެވެ. އެއީ ތިމާގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ހުރިހާ ވަގުތަކުވެސް ﷲ ބައްލަވާވޮޑިގެންވާތީ ތިމާކުރާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމަކުން ތިމާއަށް އުފާވެރިކަންލިބޭނެގޮތް ﷲ މިންވަރު ކުރައްވާތީއެވެ.

އެހެންމީހުންގެ ވާހަކަ އެމީހާ ނެތް ތަންތަނުގައި ދައްކާމީހުންނާބައިވެރިނުވުމަކީ ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުކޮށްނުލައި، އަބަދުވެސް ތިމާއަށާއި އެހެންމީހުންނަށް ފައިދާވާފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ވަގުތުހޭދަކުރުމަކީވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ، ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ.

ސާފުވަޔާއި ސާފުފެނާއި ތާޒާކާނާގެ އިތުރުން، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިދުމަކީވެސް އިންސާނާގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަށް ނިހާޔަތަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަން ތިމާގެ ވިސްނުމުން ކައްސާލިޔަނުދެމާތޯއެވެ.

އުފާވެރިކަމަކީ ކޮންމެމީހަކަށް ވެސް އެމީހާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރާއި މަސައްކަތުން، މާބޮޑު އުނދަގުލަކާނުލާ ހޯދޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީވެސް އުފާވެރި ބަޔަކަށްވަމާތޯއެވެ.

| މަސްދަރު : ފަންވަތް