މޫސުން ގޯސް، ކަނޑު ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވޭ!

މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުގަދަ، ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީވެ، ކަނޑު ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ބުނީ މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިގަދަވެ، ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލާއި 50 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކަނޑު ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން އޮޅުންފިލުވުމަށް ފަހު، ދަތުރުތައް ރޭއްވެވުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

“ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވާނަމަ އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ދަތުރު ނުކުރެއްވުމަށާއި ދަތުރުކުރައްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ލައިފްޖެކެޓާއި މުވާސަލާތީ ނިޒާމާއި ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ފަދަތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ކުރައްވާނަމަ އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.،” ކޯސްޓްގާޑުގެ އިލްތިމާސުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޯސްޓްގާޑުން ބުނީ، މި ދުވަސްވަރު މޫސުން ގޯސްވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން އިންޖީނު ހުއްޓިގެންނާއި ދިޔަވެ ދިޔަގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވުމާއި ޕަންޕު މައްސަލަ ޖެހުންފަދަ ނުރައްކާތެރި ކަނޑުމަތީގެ ތަފާތު ހާދިސާތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޯންޏަށް މުދާ ބަރުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބަރު ނުކުރެއްވުމަށާއި ރަނގަޅަށް ލައިސަންލާފައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން އިލްތިމާސް ކުރެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑައިވިންގ ކުރުމާއި އެހެނިހެން މޫދު ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ބައްލަވައިގެން ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ހިންގެވުމަށާއި ފަޅުތެރޭގައްޔާއި ފަޅުން ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އޮޑިދޯނިފަހަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ދިޔަހިއްކުމަށް އިތުރަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ.

އަދި ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ، ލަސްނުކުރައްވާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 191 އަށް ގުޅުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން އެދެ އެވެ.

ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން “ރަންނަމާރި ހަންޓް” އަށް ނުކުންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހިންގަމުން އަންނަ އަސްކަރީ ތަމްރީން “އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް” އަންނަ އާދީޢްތަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ، އެ ތަމްރީން އޮންނާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

ތަމްރީން ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭ އޭރިއާއިން މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ކ. ތިލަފުށި ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އަދި ނޮދަން އޭރިއާއިން ޅ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގައި ވެސް އެ ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

މި ތަމްރީނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ސިމިއުލޭޝަންގެ ގޮތުގައި ސިފައިން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ބޭނުންކުރާއިރު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި އާމަޑް ވެހިކަލް، ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު: ރާޑާރު ސިސްޓަމާއި ސިފައިންނަށް ތަމްރީން މަރުކަޒެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވާނެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ މަޝްރޫއުއެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އެގައުމުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިޖޭ ގޮކާލް ވިދާޅުވީ، ދަތުރުފުޅުގައި އިފްތިތާހްކުރާ ދެ މަޝްރޫއަކީ ކޯސްޓަލް ސަވަޔަލެންސް ރާޑާ ސިސްޓަމާއި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ޓްރެއިނިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު އިފްތިތާހް ކުރާ އެ ދެ މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 26 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (401.7 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާއިން ބަހައްޓާފައިވާ ކޯސްޓަލް ސަވައިލަންސް ރާޑަރު ސިސްޓަމް (ސީއެސްއާރުއެސް)އަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރާޑަރުތަކެކެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އޭގެ 10 ރާޑަރު ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާއިރު، 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ބެހެއްޓިފައިވަނީ ތިން ރާޑަރު ސިސްޓަމެކެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު އެ ރާޑަރުތައް ހަރުކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި، މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ހުރިހާ ރާޑަރެއްގެ އޮޕަރޭޝަން އިފްތިތާހް ކުރާނެއެވެ.

ހޮނިހިރު އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ކުރު ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހާއެކު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމަވައިފައެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހީނަރުވެފައިވާ އޮތް އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން މި ސަރުކާރާއެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފައިވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ ވެސް އިންޑިއާއަށެވެ.

އަދި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު މިހާތަނަށް ވަނީ ދީފައިވެއެވެ.

އަދި މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި 14 މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން މިހާތަނަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފުސީލެއް އަދި ދެ ގައުމުން ވެސް ހާމަ ނުކުރިނަމަވެސް، އިންޑިއާއިން ވެދޭން ނިންމާފައިވާ ބައެއް އެހީތަކުގެ ތަފްސީލް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދަނީ އާންމު ކުރަމުންނެވެ.

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތައް މިއަދު ނިންމާލައިފި

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތައް މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތައް ނިންމާލިއިރު، އެ ތަމްރީނުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ އެއްގަމާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައެވެ.

ތަމްރީނުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު، އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް ޗެކްކުރުން ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި އެވެ.

އެ ތަމްރީނުތައް ފެށުމާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ހިންގަން އުޅޭކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ދޮގުކޮށް ފުލުހުން ބުނީ، މިއީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ މަގްސަދަކީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެކި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތާއި އަދި މަލްޓި އޭޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެ ތަމްރީންތަކަކީ އެ ސާވިސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ޕްރައޯރިޓީއެއް ކަމުގައިވާ “އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑީނެސް”ގެ ދަށުން ކުރަން އިސްކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ވެސް ފުލުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދެ ބިދޭސީއަކު ދުއްވަން ތިބި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި، ކެޕްޓަން އެއް ނަމެއް ނެތް!

ދެ ބިދޭސީއަކު ތިބި ތެޔޮ ދޯންޏެއް ހުއްޓުވާ ބިދޭސީންނައި ދޯނި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ދޯނި ހިފެހެއްޓީ ފުލުހުންނާއެކު ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފް ސައުތާން އޭރިއާގައި ހިންގަމުންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފޭދޫއިން ފުރައިގެން ދިޔަ އެ ދޯނި ހުއްޓުވާ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ދޯނީގައި ދިވެއްސަކު ނެތް ކަމަށާއި ތިބީ ވޯކް ޕާމިޓް ނެތް ދެ ބިދޭސީން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އަދި ދޯނީގައި ނަމެއް ނެތްއިރު، ދޯނީގެ ނަން އެނގޭ މީހެއް ވެސް ދޯނީގައި ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް ސެޓްފިކެޓެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެދޯނީގައި ހުރީ ހުޅުމީދޫ ފެނަކައަށް ގެންދާ 6000 ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ތެލާއި ފިހާރައަކަށް ގެންދާ އައިސް ކުރި ކުކުޅު ކޮޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދޯނީގެ ކެޕްޓަން ހުރީ ހުޅުމީދޫގައި ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލާގައި ދޯންޏާއި ދޯނީގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފުލުހުންދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

ސިފައިންނަށް 127 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް، ހަވާ އަރުވަނީ

ސިފައިންނަށް 127 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސާބަތުގައި މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ހަވާއަރުވަން ނިންމާފައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ހަވާ އަރުވާނީ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ 8:45 ގައި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސިފައިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ “ސިފައު އުފާ 2019” ޝޯ ވެސް މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޝޯގައި ކޮޕްސް ބޭންޑުގެ މިޔުޒިކާއި، ހެއްވާމަޖާ އައިޓަމްތަކާއި، ޑްރާމާ އާއި ތަމްސީލް އަދި ޑާންސްގެ އައިޓަމްތައް ސިފައިން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގައި މުސާބާތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަވާއެރުވުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމެކެވެ.

ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަދައިފި

ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީފުން ބުނީ އަލިފާން ރޯވި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 12:58 ގައި ކަމަށާއި އަލިފާން ނިއްވާލެވުނީ އޭގެ ގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ރޯވީ އެރަށުގެ ދުންފިނިގޭގަ އެވެ. އަދި އެ ގެއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބެއް އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާފަދަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެގޮތަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ، ލަންކާގައި އިއްޔެ އާއި މިއަދުވެސް ހިންގާފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހަގީގަތެއްނެތް ވާހަކަތަކާއި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާފަދަ ހަގީގަތާހިލާފު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އެފަދަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވެސް ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަމާލުވެގެން ތިއްބެވުމަށާއި ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ، އެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ އެކަން ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ނޭޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) އިން ވެސް މިއަދު ވަނީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ދިވެއްސަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޔަގީން ނުވާ މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އެ ސެންޓަރުން އެދިފައިވެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ހާއްސަ އިލްތިމާސެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަމާލުވެގެން ތިއްބެވުމަށާއި ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފެތުރުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިނިސްޓަރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ތަފާތު ކުށުގެ ތުހުމަތު އަޅުވައި އެއީ މުޖުރިމެއް ކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ ފޮޓޯތަކާއި އެހެނިހެން އެއްޗެހި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ގުރޫޕްތަކުގައި ދައުރުކުރުވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ އެކަން ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލާމަރީ ބާރުތަކުން އެތިބީ އެހީވާން ތައްޔާރަށް. އަދި ތިބޭފުޅުންގެ ސަލާމަރާ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަމުން،” މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސްރިލަންކާގައި ހިންގާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާފަދަ ހަގީގަތާ ހިލާފު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އެފަދަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމުން އެއްކިބާވެތިބުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ކްރިސްޓިއަނުން މިއަދު ފާހަގަކުރި އީސްޓާއާ ދިމާކޮށް ލަންކާގެ އަށް ތަނަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާ ދީފައިވާއިރު، ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200 އަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހިމެނޭއިރު، ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ބަންޑާރަ ކޮށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ލަންކާ އަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ ބަލައި ދެނެގަތުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި ކަސްޓަމާއި އިމިގްރޭޝަނާއި ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުން ޝައްކު ކުރެވޭފަދަ އަމަލުތަކެއް ފެންނަ ކަމަށްވާނަމަ ސިފައިން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނެ އޮނިގަނޑެއް ވެސް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިކަންކަމަކީ އެއީ އެފަދަ އެއްވެސް ކަހަލަ ހަމަލައެއް ރާއްޖެ އަމާޒުވެދާނެތީ ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ކަމެއް ވިޔަ ނުދިނުމަށް. ކަމެއް ވެގެން އެކަމާ އުޅެން ޖެހުމަކީ ހަގީގަތުގައި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފެއިލިއާއެއް. އެހެންވެ، އެކަމެއް ވިޔަ ނުދޭން މިއުޅެނީ،” ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅޭތޯ ބެލުމުގައި ސިފައިންގެ އިންޓެލިޖެންސް މިހާރުވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މީގެ ކުރިންވެސް ސިފައިންގެ އިންޓެލިޖެންސް އަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާތަކެއް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ފުލުސް ކޮމިޝަނާ މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ކަމަށްވާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ސެކިއުރެޓީ ވެސް ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ކަނޑުމަތީގައި ވެސް ސެކިއުރެޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.