ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން އިތުރުވާތީ ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަކަށް

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މުދަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ވައްކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ، މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު އޮޕަރޭޝަން ފެށި ފަހުން 34 ސައިިކަލު ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 23 ސައިކަލެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ސައިކަލުތަކުގެ ތެރެއިން 11 ސައިކަލު ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ހޯދިއިރު 12 ސައިކަލު ހޯދާފައިވަނީ އެ ސައިކަލުތަކުގެ ވެރިފަރާތުން ނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއޮޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަ ސައިކަލެއް ފުލުހުންވަނީ ހޯދާފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުތަކަށް ލުތުފީ އުޅުނު ތަންތަން ލިބި، ރާއްޖެ ނުގެނައި ސަބަބު ތަހުގީގު ކުރަނީ

ތިނެއް ނޮވެމްބަރު 1988 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅުނު ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ކުރީ ސަރުކާރުތަކަށް، ޔަގީނާގާތަށް ލިބުނު ނަމަވެސް އޭނާ ރާއްޖެ ނުގެނައި ސަބަބު ތަހުގީގު ކުރަން ހުށަހަޅައިިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅެން ފެެށިފަހުން، 2012 އާއި 2016 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު، ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން ފުލުހުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ ފިލައިގެން އުޅުނު ތަންތަނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ޔަގީނާއިގާތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ ކަމާއިގުޅުންހުރި އިސްވެރިންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެއިރު ނާޅާ އޮތް ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

“… މި މައްސަލަ ބަލައި ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އެދި 2019 ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމާންޑްއަށް ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން އަންގަވާފަ އެވެ. ވީމާ މި މައްސަލަ އެ ކޮމާންޑުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.” ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެ އަހަރުތަކަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސް ވަރެވެ.

އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅޭ ތަންތަން ޔަގީނާ ގާތަށް ލިިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނިއިރު، ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ދެ ހޯމް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ އަޒްލީން އަހުމަދާއި އުމަރު ނަސީރު ވެސް ވަނީ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދާދި އަވަހަށް ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް އޭރު ވިދާޅުވެެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ނިމިގެންދިޔަ އިރުވެސް ލުތުފީގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުވެ އެވެ.

ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާއިރު، ސަރުކާރުގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ލުތުފީ ހައްޔަރު ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނުކަން އެނގެން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އެދުމުން އޭނާ މަރުވަންދެން ލަންކާގައި ބަހައްޓަން އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް މަހުލޫފު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފައިވެ އެވެ.

ކަނޑިއަކާއި ވަޅިތަކެއް ގެންގުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކަނޑިއަކާއި ވަޅިތަކެއް ގެންގުޅުނު ދެ މީހަކު ސ. މަރަދޫން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، ސ. މަރަދޫގައި ތޫނު ހަތިޔާރު ގެންގުޅޭ ކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިއަދު 11:30 އެހާކަންހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން މަރަދޫ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ތޫނު ހަތިޔާރާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެ ގެއިން ފެނުނު ތޫނު ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ކަނޑި އަކާއި 3 ވަޅި އާއި ތިލަ އަކާއި އިންޖެކްޝަނަކާއި ޕޮކެޓް ކްނައިފެއްގެ އިތުރުން މޫނުމަތީގައި އަޅާ މާސްކެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

އަދި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހި ހުރި ހަ ރަބަރު ޕެކެޓް ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ނެވެ.

ރިލްވާން މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވެފައިވާ އިހުމާލު މަޖިލީހުން ބަލަނީ

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުުހުން ވެފައިވާ އިހުމާލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވެފައިވާ އިހުމާލުތައް ބެލުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަން މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެވެ.

ނަމަވެސް އޭރު މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އިން ނިންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރިލްވާންގެ މައްސަލައަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެކުލަވާލި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލާ ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ، ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވުން ހިމެނޭ މައްސަލައަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރިލްވާންއާ ގުޅޭ މުޅި މައްސަލަ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބެލި ނަމަވެސް، އެ މަައްސަލާގައި ފުލުހުން ވެފައިވާ އިހުމާލު ވަކިން ބަލަން ޖެހޭނެކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވެފައިވާ އިހުމާލުތައް މަޖިލީހުން ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް ހިސާން މަޖިލީހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅި އެވެ.

އެ އިސްލާހަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ތާއީދު ކުރެއްވިއިރު، ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 67 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެވެ.

އެގޮތުން އެ އިސްލާހާއެކު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 67 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 65 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ދެ މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި އެވެ.

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ވައްކަންކުރި ދެ އަންހެނުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބެ ފިހާރައަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ހައްޔަރުގައި ތިބި ދެ އަންހެނުން ކްރިމިިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

އެ ދެ އަންހެނުން ވައްކަން ކުރީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 10:10 ހާއިރު މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ގަލޮޅު ރެޑްވޭވް ފިހާރައިންނެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ދެ އަންހެނުންގެ އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން އިތުރަށް ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމާ ކޯޓުން އެ ދެމީހުން ދޫކޮށްލައިފައިވާ ފުލުހުން ކަމަށެވެ.

އެ ފިހާރައިން ވައްކަންކުރި ތަކެތި މިހާރު އެ ފިހާރައާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ސްލިން ބޮޑީ ލޯޝަން، ހިމާލިޔާ ބްރޭންޑްގެ ފޭސްވޮޝް، ޑޯވް ޝޭމްޕޫ، ލައިފް ބޯއީ ޝަވަޖެލް، ދެ ބްރޭންޑެއްގެ ކޮލްގެޓްގެ ފުޅިީގެ އިތުރުން ރޯލޯން ހިމެނެއެވެ.

ދެމަފިރިން ކުރި ވައްކަން ފަޅާއެރުމުން ވަގަށް ނެގި ވޮލެޓް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ފިހާރައެއްގެ ކައުންޓަރު މަތީގައި މީހަކަށް ހަނދާންނެތިގެން ބޭއްވުނު ވޮލެޓެއްގައި ހުރި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހު، އެ ވޮލެޓް ވަގަށް ނެގި ދެމަފިރިންގެ މައްސަލަ ފަޅާއެރުމުން، ވަގަށް ނެގި ވޮލެޓް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މެދު އުމުރުގެ އެ ދެމަފިރިން ކުރި ވައްކަން ފަޅާއެރީ އެ ވައްކަމުގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމުން ނެވެ.

އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ، ފިހާރައަކަށް އެއްޗެއް ގަންނަންދިޔަ މީހަކު، ހަނދާން ނެތިގެން ފިހާރައިގެ ކައުންޓަރު މަތީގައި ވޮލެޓް ބާއްވާފައިދިއުމުން، އެތަނަށް ފަހުން އައި ދެމަފިރިއަކު ވޮލެޓުގައި ހުރި ފައިސާއިން ވިޔަފާރިކޮށް އެ ވޮލެޓު ހިފައިގެން ދާ މަންޒަރެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، ދެމަފިރިން ވެގެން ވަގަށް ނެގި ވޮލެޓް އިއްޔެެގެ ވަގުތެއްގައި އެ ދެމީހުން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ ވޮލެޓުގައި ފައިސާ ހުރި ކަމެއް އަދި އެ ދެމީހުން ހައްޔަރުކުރި ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ. ބުނީ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދަތީ އިތުރު ތަފްސީލް ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ބޯޅަ ކުޅޭތީ އުދަނގޫވެ ޝަކުވާ ކުރި މީހުންގެ ގެއަށް ކަޅު ތެޔޮ ޖަހައިފި

ގއ. ނިލަންދޫގެ ގެއަކަށް ކަޅުތެޔޮ ޖެހި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފާތުމަތު ސާރާ ރަޝީދު ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކު ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، އެރަށު ސޯސަންވިލާ ގޭގެ ބޭރު ފާރަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައި ފުރާޅަށް ގާ އުކާފައިވަނީ ރޭގެ ދަންވަރު ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަންކުރީ އެރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅޭއިރު އެގޭގެ ފުރާޅަށާއި ދޮރުތަކަށާއި ގޭގެ އެތެރެއަށް ބޯޅަ ޖަހާތީ އުދަނގޫވެ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ސާރާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި އިތުރަށް ބުނީ، އެ ޝަކުވާ މީގެ ކުރިން ތަކުރާރުކޮށް ރަށު ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުންނާއި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ ގޭގެ ފާރަށާއި ކުޑަދޮރުތަކަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހާފައިވާއިރު، ކުޑަދޮރުތަކުން ގޭގެ އެތެރެއަށް ކަޅުތެޔޮ ވަދެފައިވާ ތަން ވެސް ފެނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ، އެ ގޭތެރެއަށް ބޯޅަ ދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން އެ ފުޓްސަލު ދަނޑު ވަށައިގެން ފެންސު ޖަހައި، ގޯލުގެ ފަހަތުގައި ވަކިން ދާ ގަނޑެއް ޖަހާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުގައި ކުޅޭތީ ދާ ބޯޅައެއްގެ ސަބަބުން އެ ގޭގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި މުދަލަކަށް ގެއްލުންވެފައި ނުވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ޒިންމާ “ނިލަންދޫ ޒުވާނުން” ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފޭސްބުކް ގްރޫޕަކުން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ. އެ ގުރޫޕުން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، އެކަންކުރީ އެގެއިން ނެގި ފަސްބޯޅައިގެ ހަސަދައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ބުނީ، އެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ދެ ދުވަސް ކުރިން ގެއްލުނު ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ

މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރި ކުޑާ ކުއްޖަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖަކީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 2997. ޝައިމް އަބްދުﷲ ނަމަކަށް ކިޔާ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:29 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ގެއްލުނީ ކޮން ތަނަކަށް ކަމެއް އަދި އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ކުއްޖާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ލަސްނުކުރައްވައި އެމަޢުލޫމާތެއް ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރ 3000600 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކޮށްދެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އުނގޫފާރު ނެރުމައްޗަށް ލޯންޗެއް އަރައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ރ. އުނގޫފާރު ނެރުމައްޗަށް ލޯންޗެއް އަރައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ހާދިސާގައި ތިން ފިރިހެނަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތިން މީހުނަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ‘ކެރިމީ’ ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ލޯންޗު އުނގޫފާރުން ފުރައިގެން ޖޯލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓަށްދާން ފަޅުން ނިކުތް ވަގުތު ނެރުމަތީގައި އިންޖީނު ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް ނެގި ރާޅެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ބަންގަލްދޭސްގެ ދެ މީހަކަށާއި ލޯންޗުގެ ކައްޕިއަކަށް ހުރި ދިވެހި މީހާ އަށެވެ.

ލޯންޗު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އުނގޫފާރުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ލޯންޗު ނެރުމައްޗަށް އެރިވަގުތު އެ ރަށު ނެރުތެރެއަށް ވަން އެހެން އުޅަނދަކަށް ވެސް ރައްޔިތުން އެހީތެރިވި ކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަން ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

 ހައިވޭގައި ޕިކަޕެއްގެ ދެފުރޮޅު ފަޅައިގެންގޮސް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ އިން މާލެ އަށް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއްގެ ކުރީ ދެފުރޮޅު ފަޅައިގެންގޮސް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ރޭ 2:14 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ހުޅުމާލެ އިން މާލެއަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ޕިކަޕެއްގެ ކުރީ ދެ ފުރޮޅު ފެޅިގެން ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެވި، މަގުގެ އަނެއްފަރާތުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ބަހެއްގައި ޖެހި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ޕިކަޕުގެ ފުރޮޅު ފަޅައިގެން ގޮސް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި، ހައިވޭގެ މެދުން ޖަހާފައިވާ ފެންސުގައި ޖެހި ފެންސްތައް ވެސް ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ހަލާކުވެ، ޕިކަޕަށާއި ބަހަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވަނީ ވެފައެވެ. އެގޮތުން ޕިކަޕުގެ ކުރީކޮޅު އެއްކޮންގޮސްފައިވާއިރު، ބަހުގައި ޕިކަޕު ޖެހުނު ތަން ވަނީ ބަނޑިވެފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާނުވާ ކަމަށާއި އެކްސިޑެންޓުވި ޕިކަޕު ދުއްވަން އިން މީހާ އަތުގައި ލައިސެންސް ވެސް އޮތް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި އެކްސިޑެންޓު އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.