ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު މޮރިޝަސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

މޮރިޝަސް ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އެގައުމަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވައި މޮރިޝަސްގެ ޕޯޓް ލުއީގައި ކުރިއަށްދާ އައިއޯއައިޖީގެ އެކި ކުޅިވަރުތައް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ އެތްލީޓުން ވާދަކުރާ އައިއޯއައިޖީއަށް ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުންނާއެކު 226 މީހުން ހިމެނޭ ކޮންޓިންޖެންޓެއް ފުރާފައިވަނީ އިއްޔެ އެވެ. އަދި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ވަނީ މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން މޮރިޝަސްއަށް ގޮސްފަ އެވެ.

މިއަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީއަށް ދިވެހި އެތްލީޓުން ފުރާފައިވަނީ 15 މެޑަލް ހޯދަން އަމާޒު ކަނޑައަޅައިގެން ނެވެ.

ޤައުމުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނީ، މިނިވަންކަން ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް: ރައީސް

އަވައްޓެރިންނާއި، ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ޤައުމުތަކާ އެކު ގުޅުންތައް އުފައްދާނީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރަކީ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ޤައުމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސިންގަޕޫރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިގެންދާނެކަމުގައި ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

“މި ދެންނެވި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިހާރު ވާނީ، ފުރިހަމަކޮށް ކޮމަންވެލްތަށް ހުށަހަޅާފައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ކޮމަންވެލްތުގެ މެންބަރުކަން އަނެއްކާ ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް ލިބިގެންދާނެ. އޭރުން، އެ ޖަމާޢަތުގެ ޤައުމުތަކުން ކުރިން ލިބެމުން އައި އެހީތަކާއި އެހީތެރިކަން އަނެއްކާވެސް ލިބެން ފަށާނެ.” އެ ބައްދަލުވުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ޒިންމާދާރު ފަންނީ ވަޒީފާތަކުގައި ވެސް ދިވެހިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހިންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލްކަމާއި ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ބައެއްކަމަށާއި، އެ ބޭފުޅުން އެ ވަޒީފާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލަވަމުން ގެންދަވަނީ ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާހާ ފުރިހަމައަށް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ އެކު ގާތް ގުޅުމެއް އުފައްދަން، ދިވެހި އެމްބަސީން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގަ އެވެ.

އެ ބިލް ރައީސް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ އެކު، ރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންދިޔައީ އެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރިއިރު، އެ ބިލް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ނިމިދިޔަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބިލުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އާއި މިހާރު ހުރި ގާނޫނުތަކާ ފުށުއަރާ ބައިތައް ބިލުގައި ހުރިކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަވިއިރު ވެސް ބިލް އޮތީ ފާސް ނުކޮށެވެ.

ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަތިވެ، އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަތިވެ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ތިބޭ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުންގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ނިމުނު ޕާޓްނަޝިޕް ފޯރަމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓް ފުރުސަތުތައް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ކިޔައިދޭން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު މަތިވެ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެބަހުރި ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރުވެސް ކުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް، ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ޤައުމުތަކާއެކު ރާއްޖެއިން ގުޅުން އުފައްދައި ދަމަހައްޓާނީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަވަންތަކަމަށް، ކުޑަނަމަވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.
އޭގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިހާރަށްވުރެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ޓޫރިސްޓުން އިތުރުކުރަން ރާއްޖޭގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅުކުރުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި ބޭރުގެ ގައުމުތަކާ އެކު ގުޅުން އުފައްދާ އިރު ރާއްޖޭގެ ގަދަރާއި ޝަރަފު ހިފެހެއްޓުންވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއެކު، އެޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ، ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވޭނީ ސަފީރުންނަށް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ރަނގަޅު، ވައުދުވި ކަންކަން ވާނެ: މަހުލޫފު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދުވެލި ޖުމްލަކޮށް ދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ދެވެލީގައި މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަޑު ދުވެލި ދޫކޮށް ގިއަރު މަތިކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީ އިން ގެނެސްދިން ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުގެ 93 ޕަސެންޓް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތަކަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްދެއްވަން ވެވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ކަމަށާއި އެކަންކަން ރާވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ވިދަޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދުވެލީގެ މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ކުރިއަށްދާ ދުވެލި މަޑު ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއިރު، ނިމިދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ އަޅާބަލާއިރު މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި މިއީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ވެރިކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް އަރުވާ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު މޯދީއަށް

ދިވެހި ދައުލަތުން ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް އަރުވާ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ކަމަށްވާ ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް އެރުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، އެ އިއްޒަތް މޯދީއަށް އެރުވުން އޮންނާނީ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް މިއަދު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަދި މޯދީއަށް އެ އިއްޒަތް އެރުވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވީ، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަމުގެ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރައްވައި، ދިވެހި ގައުމުގެ ކުރިއެރުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް އިންޑިއާގެ މޯދީ ދެއްވާ ހާއްސަ އަހަންމިއްޔަތާއި ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ ދީލަތި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މޯދީއަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ލަގަބް އެރުވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވިއިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް ބޭރުގެ ބައެއް އިއްޒަތްތެރިންނަށް އެ ލަގަބް ވަނީ އަރުވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ 6 އަހަރަށްފަހު އެ ޝަރަފް އިއްޒަތްތެރިއަކަށް އަރުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަގަބު ކުރިން ލިބިވަޑައިގަތް އިއްޒަތްތެރިން:

15، މާޗު 1972: ޑިއުކް އޮފް އެޑިންބަރާ/ އާލް މައުންޓްބެޓަން

16 ަރުނޮވެމްބަރު 1989: ކޮމެންވެލްތުގެ އޭރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް/ ޝްރީދަތު ރާމްޕާލް

2 ޑިސެމްބަރ 2009: ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސް/ އަލްވަލީދު ބިން ތަލާލް ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލްސައޫދު

4 ޖޫން 2013: ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް/ ޑރ. މަހްމޫދު އައްބާސް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އިންތިހާބުވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި މޯދީ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައެވެ.

އަދި އެއަށްފަހު ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ރާޑަރު ސިސްޓަމްތަކާއި ޅ. މާފިލާފުށީގައި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ގާއިމްކުރާ ސިފައިންގެ ޓްރެއިނިން ސިސްޓަމް އިފްތިތާހް ކުރައްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެއަށްފަހު މިރޭގެ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާނެއެވެ.

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު: ރާޑާރު ސިސްޓަމާއި ސިފައިންނަށް ތަމްރީން މަރުކަޒެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވާނެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ މަޝްރޫއުއެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އެގައުމުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިޖޭ ގޮކާލް ވިދާޅުވީ، ދަތުރުފުޅުގައި އިފްތިތާހްކުރާ ދެ މަޝްރޫއަކީ ކޯސްޓަލް ސަވަޔަލެންސް ރާޑާ ސިސްޓަމާއި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ޓްރެއިނިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު އިފްތިތާހް ކުރާ އެ ދެ މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 26 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (401.7 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާއިން ބަހައްޓާފައިވާ ކޯސްޓަލް ސަވައިލަންސް ރާޑަރު ސިސްޓަމް (ސީއެސްއާރުއެސް)އަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރާޑަރުތަކެކެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އޭގެ 10 ރާޑަރު ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާއިރު، 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ބެހެއްޓިފައިވަނީ ތިން ރާޑަރު ސިސްޓަމެކެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު އެ ރާޑަރުތައް ހަރުކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި، މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ހުރިހާ ރާޑަރެއްގެ އޮޕަރޭޝަން އިފްތިތާހް ކުރާނެއެވެ.

ހޮނިހިރު އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ކުރު ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހާއެކު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމަވައިފައެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހީނަރުވެފައިވާ އޮތް އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން މި ސަރުކާރާއެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފައިވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ ވެސް އިންޑިއާއަށެވެ.

އަދި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު މިހާތަނަށް ވަނީ ދީފައިވެއެވެ.

އަދި މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި 14 މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން މިހާތަނަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފުސީލެއް އަދި ދެ ގައުމުން ވެސް ހާމަ ނުކުރިނަމަވެސް، އިންޑިއާއިން ވެދޭން ނިންމާފައިވާ ބައެއް އެހީތަކުގެ ތަފްސީލް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދަނީ އާންމު ކުރަމުންނެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރަކަށް ހިސާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރުކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރާ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ހިސާން އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުންދިނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ހިސާން އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް އެދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 81 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހިސާން ވަނީ ޖޭއެސްސީ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފައެވެ. ހިސާންއަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފެވެ. އެއަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ޖޭއެސްސީ މެންބަރު ކަމުގެ ލިޔުން ހިސާންއަށް އަރުވައިފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ހިސާން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައެވެ. އެ އޮފީހުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު މަކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރަކަށް ހިސާން އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި

މީގެ އިތުރުން ހިސާން ވަނީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޖަލު ހުކުމްތަކާއި ބަންދުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންނަވަ އެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ މިހާރު ވެސް ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރެކެވެ.

ޖޭއެސްސީގައި ދެން ތިއްބަވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރާ ފަނޑިޔާރަކާއި އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސާއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރާ މެމްބަރެއް އަދި ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާ މީހެކެވެ.

ނަޝީދުގެ ލީޑަޝިޕާއެކު މަޖިލީހުން ކުރިއެރުން ހޯދާނެ: ރައީސް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ލީޑަޝިޕާއެކު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ކުރިއެރުން ހޯދާނެ މަޖިލީހަކަށްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އެހެން ވިދާޅުވީ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ވޯޓުން ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިހާބުވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، ކިތަންމެ ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެން ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނާއި ނަޝީދުގެ ހަގީގީ މަގްސަދު ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ ކަމަށެވެ.

“ކިތަންމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ހަގީގީ މަގުސަދުގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ފާގަތި ދިވެހިރާއްޖެއެއް ހޯދުން،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ނަޝީދު ހުންނަވައިގެން 19 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ ފަހުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ރާއްޖެ ދެކޭނެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި ކުރިއެރުން ހޯދާނެ މަޖިލީހަށް ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު އިންތިހާބު ވުމުން އެމަނިކުފާނު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ފުރުއްވާ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން މަޖިލިސް ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވި އީވާ އަބްދުﷲ އަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ރައީސް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ލީޑާޝިޕްގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުވަމުންދިއުމަކީ އުފާ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ދާއިރާއިން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް މަސްތަކުގައި އީވާއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އީވާ އިންތިހާބުކުރިއިރު، އެ މަގާމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހަމައެކަނި ނަމަކީ ވެސް އެއީއެވެ. އެގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން އީވާ، މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވީ 85 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 76 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ.

މަޖިލިސް ނައިބް ރައީސް އަކަށް އީވާ އައްޔަން ކުރެއްވުމުން، އެކަމަނާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދެވަނަ އަންހެން ބޭފުޅާއެވެ. މީގެ ކުރިން 2008 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަނީސާ އަޙްމަދު ފެނިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ނަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އޮޓަމެޓިކުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަން ލިބޭނެއެވެ.

އެ މަގާމު ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް ރޭ ބޭއްވި އާ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގައި 68 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކުއެވެ.

އެގޮތުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ނަޝީދު އައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައީސްގެ ކުރިމަތިފުޅުގައި މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއެވެ. އަދި ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް ވަނީ ނަޝީދަށް ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

haftha.mv ©