ފަނޑިޔާރަކު ކުރާ ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މެރިޓާ ގުޅުވައިގެން އެ ފަނޑިޔާރަކާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް އަންގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި އަމުރު ނެރެފައިވަނީ، އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަމުންދާތީ އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުން، އެ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި ފަނޑިޔާރޫ ދީދީއާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅެމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވަނީ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް ކަމަށާއި ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ކުރި ހުކުމަކާއި ނޫނީ ރައިޔުއަކާއި ގުޅިގެން އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް އެ ފަނޑިޔާރަކު ޖަވާބުދާރީ ނުކުރުވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާތިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ނިންމުމަކާ ދުރަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށް ފަހުގެ ނިންމުންތަކާ ތަފާތުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ އިހްތިޔާރަކަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އަމުރުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި މައުލޫއީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮތުން ވިޔަސް، މެރިޓާ ގުޅުވައިގެން އެ ނިންމުމެއް ގޯސް ކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައިވާ އިހްތިސާސެއް ނޫން ކަމަށް އަމުރުގައިވެ އެވެ.

އަމުރުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ޝަރީއަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެފަދަ ކޮންމެ ނިންމުމެއް މުރާޖައާކޮށް އިންސާފު ގާއިމުކުރެވޭ މަގަށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރަކީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރަކު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ޝަރީއަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެފަދަ ކޮންމެ ނިންމުމެއް މުރާޖައާކޮށް އިންސާފު ގާއިމުކުރެވޭ މަގަށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރަކީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ކަމަށް ވެސް އެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޗުއްޓީގައި ހުރެ އަދީބުގެ މައްސަލަ ނިންމުމުން ސުޖާއު އުސްމާނުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު، ޝުޖާއު އުސްމާން ހުކުމް ކުރެއްވީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވައިގެން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަޙަޅައިފި އެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް އެދި ޖޭއެސްސީގައި އެދިވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފަށް މީކާއިލް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، 77 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަދީބު ހިޔާނާތްތެރިވިކަމުގެ މައްސަލަ ޝުޖާއު ނިންމަވާފައި ވަނީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވައިގެން ކުއްލިއަކަށް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ކަމަށެވެ.

އަދި އަދީބުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށްފަހު އަލުން ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވެސް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރި އެވެ.

“އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި މި ދެންނެވި ފަނޑިޔާރުގެ [ޝުޖާއުގެ] އެއްވެސް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ، މިކަން ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް،” ޖޭއެސްސީއަށް މީކައިލް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅިއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭނާގެ މައްސަލައެއް ވެސް ޖޭއެސްސީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.