ތަމްރީންތައް ހިންގަން ފެށީ ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެންނެއް ނޫން: ފުލުހުން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތަކަކީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ހިންގަން އުޅޭކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމްއެންޑީއެފްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކަކީ ވަކި ހާއްސަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ސިލްސިލާ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ބުނީ، މި ފަރިތަކުރުންތަކުގެ މަގްސަދަކީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެކި މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތާއި އަދި މަލްޓި އޭޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ.

“މިއީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ލިބުނު އިންޒާރަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ފެށި ފަރިތަކުރުންތަކެއް ނޫންކަން ދަންނަވަމެވެ،” ފުލުހުންގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީންތަކަކީ އެ ސާވިސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ޕްރައޯރިޓީއެއް ކަމުގައިވާ “އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑީނެސް”ގެ ދަށުން ކުރަން އިސްކަންދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ވެސް ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އޮތް ސަލާމަތީ ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެހީވާން ތައްޔާރު: އެމެރިކާ ސަފީރު

ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އެހެން ވިދާޅުވީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް މިއަދު ކުރެއްވި އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ސަފީރު ވަނީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން، އަދުގެ ސަލާމަތީ ވެއްޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ހާއްސަ ސަމާލުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

އަދި ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގައި، ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަން ސަފީރު ޓެޕްލިޓްޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހި ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގަޔާއި އެނޫންވެސް ކަންކަމުގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށް އެމެރިކާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ އަދުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް، ބްރިގޭޑިއާރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރުގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް، ކާނަލް އަބްދުލް މަތީން އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އައިއެސް އިން އިންޑިއާގައި “ޕްރޮވިންސް” އެއް ގާއިމްކޮށްފި

ނިއު ދެއްލީ/ ސްރިނަގަރު، އިންޑިއާ (ރޮއިޓާސް) – އިންޑިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ “ޕްރޮވިންސް”އެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުން އެކަން ހާމަކުރީ، ހަނގުރާމަވެރިންތަކަކާއި އިންޑިއާގެ ސަލާމަތީ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ކަޝްމީރު ސަރަހައްދުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުންހުރި ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރުވުމުންނެވެ.

އައިއެސްގެ އަމަގް ނިއުސް އެޖެންސީން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ، އިންޑިއާގައި ގާއިމްކުރި ޕްރޮވިންސްގެ ނަމަކީ “ވިލަޔާ އޮފް ހިންދް” ކަމަށެވެ.

އަދި ކަޝްމީރުގެ ޝޮޕިއަން ޑިސްޓުރިކްޓުގައި އޮންނަ އަމްޝިޕޯރާ ސަހަރުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދިނީ އެ ޖަމާއަތުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އައިއެސް އިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ޝޮޕިއަންގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި އިޝްފާގް އަހުމަދު ސޮފީ ނަމަކަށް ކިޔާ ހަނގުރާމަވެރިއަކު މަރުވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުން އިންޑިއާގައި ޕްރޮވިންސެއް ގާއިމްކުރިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އިރާގު އަދި ސީރިއާގެ އެތައް ހާސް ސަރަހައްދެއް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން އުޅުނު އައިއެސް ޖަމާއަތް ބަލިކޮށް، މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަހައްދުތަކުން ވަނީ ނެރެފައެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް އައިއެސް ޖަމާއަތުން ވަނީ ޖާނު ގޮއްވާލައިގެން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގައިފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާވެސް އައިއެސް ޖަމާއަތުން ވަނީ އުފުލައިފައެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި 253 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، ހަމަލާއަށްފަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނި އައިއެސްގެ އިސް ލީޑަރު އިބްރާހިމް އަބޫ ބަކްރު ބަޣުދާދީގެ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ސްރީ ލަންކާގައި ހަމަލާދިން މީހުންނަށް ބަޣުދާދީ ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވައިފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައެއް ނެތް: މާރިޔާ

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން އަދި މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައިނުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ފިޔަަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީންތަކެއް ހަދަމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ދަ ހިންދޫ ނޫހުން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވަކި ހާއްސަ ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ނުރައްކާ އޮތްކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެފަދަ ކަމެއް ނުހިނގާނެ ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ރައްކާތެރިވެ ސަމާލުވެގެން ތިބުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރު (އެމްއެންޑީއެފް) އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން އެކިކަހަލަ ސިނާރިއޯތަކަށް ހާއްސަ އެމަޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ތަމްރީންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާކަން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެއާޕޯޓްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޭވިއޭޝަން ސެކުރިޓީ ކޮމާންޑް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ވެސް އެ އިދާރާތަކުގެ ސެކުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިންޓަވިއުގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އީސްޓާ ސަންޑޭއާ ދިމާކޮށް ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކަކީ ރާއްޖެއަށާއި މުޅި ސަރަހައްދަށް އޮތް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

އަދި ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ނިރުބަވެރިން ގެންގުޅެފައިވާ އުކުޅުތަކާއި ރޭވުންތެރިކަމަކީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އޭގެން ފާހަގަވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމަށް ޓެރަރިސްޓުން ގޮސްފައިވާ އާ ހަރުފަތްތައް ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، އަވަށްޓެރި ގައުމަކަށް ދިން އެފަދަ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެކަން ޓޫރިޒަމްއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ރާއްޖެއިން އާދައިގެ ގޮތަކަށް ނުނަގާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.