• Sat, 11 July, 2020, 6:55 pm

  100 އެމްބީޕީއެސްގެ ދުވެލީގައި އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށް

  Share on twitter
  Tweet
  Share on facebook
  Share
  Share on twitter
  Tweet
  Share on facebook
  Share

  ސަތޭކަ އެމްބީޕީއެސްގެ ހަލުވި ސްޕީޑާއެކު އުރީދޫ ސުޕާނެޓްގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ހިދުމަތް މިހާރު ލިބިގެންދާނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫ އަށެވެ. ނަމަވެސް އައްޑޫގެ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

  އުރީދޫން ބުނީ، އައްޑޫއަށް ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމުގެ އުފަލުގައި އަދި އުރީދޫގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫ އިން އައްޑޫގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 30 އޮގަސްޓް 2018 ގެ ކުރިން މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫގައި އުރީދޫ ސުޕަރނެޓްގެ ހިދުމަތް ޙިޔާރު ކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް، 13 މަސްދުވަސް ވަންދެން ޕެކޭޖުން 50 ޕަސެންޓް ގެ ބޯނަސް ޖީބީ ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

  އަދި އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްވެސް އެކްޓިވޭޝަން ފީ އެއް އަދި ޑިޕޮސިޓެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެއެވެ.

  އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ސޭލްސް އެންޑް ބްރޭންޑް ހުސެން ނިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ހަޔާތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

  އެގޮތުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫ އަށް ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

  “ފާއިތުވެ ދިޔަ 13 އަހަރުތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ނާރެސް ވަރުގަދަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުން ގެނުވަދިނުމަށް އުރީދޫ އިން މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި. އަދި ފިކްސްޑް އިންޓަނެޓްގެ ލައިސަންސް ލިބުމާ އެކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކަށް ވެގެންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކަށް ވެސް، ހަލުވި ސްޕީޑުގެ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް،”  ނިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

  އުރީދޫއިން ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ ސުޕަނެޓް ހިދުމަތާއެކު މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މާކެޓުގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގުތަކުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށާ، ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރަށް ލުއިފަސޭހަކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އުރީދޫ އިން ވަނީ 12 މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން އަކާއި އެކު ސުޕަރނެޓްގެ ރައުޓަރު ބައްލަވައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

  ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.