Wed, 3 June, 2020, 6:14 pm
“ޑޯސް”ގެ ރޯދަ ވީއްލުން ގެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ! ކޮންކަމަކާ ހާސްވަނީ!
17

މާދަމާ ކައްކާނެ އެއްޗެއް ނޭންގެނީތަ؟ ކައްކާހިތް ނުވަނީތަ؟ ބުރަ ކަމުން މާދަމާ ރޯދަ ވީއްލަން އެއްޗެއް ހަދާނެ ވަގުތެއް ނެތީތަ؟ ބޭރަށް ރޯދަ ވީއްލަން ދާހިތްވެސް ހަމަ ނުވަނީތަ؟

ތި ހުރިހާ ސުވާލަކާއެކު ވެސް މިހާރު ހާސްވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އޮތް ހައްލަކީ “ޑޯސް”އެވެ.

އާއެކެވެ. އަލިކިލޭގެފާނު މަގު ސިޓީ ޕާކުގެ އަނެއް ކަންމަތީގައި ހުޅުވާފައި ހުންނަ ޑޯސް އިން މިއަހަރު ރޯދަ މަހު ރޯދަ ވީއްލުން ގެއަށް ޑެލަވަރީ ވެސް ކޮށްދެއެވެ. ކޮށްލަންޖެހޭ ހަމައެކަނި ކަމަކީ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން ޕްރީ އޯޑަރެއް ކޮށްލުމެވެ.

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ރޯދަ މެނޫއެއް ތައްޔާރުކުރި އެއް ތަނަކީ ވެސް “ޑޯސް”އެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދެ މެނޫއެއް އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދެއެވެ.

އެގޮތުން މަދު އައިޓަމްތަކެއް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް އޮޕްޝަން އޭގެ މެނޫގެ އަގަކީ އެންމެ 179 ރ. އެވެ. އަދި ގިނަ ވައްތަރުތަކުން މުއްސަނދި މެނޫ ހިމެނޭ އޮޕްޝަން ބީ އަގަކީ 239 ރ. އެވެ. މިއީ ހުރިހާ ޗާޖެއް ލައިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑޯސް އިން މިއަހަރު ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ މެނޫ އެއްވެސް ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. ކުދިން އެންމެ ގަޔާވާ އެއްޗެހި ހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އެ މެނޫގެ އަގަކީ 97 ރ. އެވެ.

އެހެންކަމުން، ތި ހުރިހާ ހާސްކަމަކަށް މިހާރު މިއޮތީ ހައްލެކެވެ. އަވަހަށް ޑެލިވަރީއަކަށް 3327595 އަށް ގުޅާލާށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.