.
10 August 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާރޓަރުގައި 186 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއަކީ،2017 މޭމަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖްގެ އިތުރުން، ނެގޭ ފީއެކެވެ.

މި ފީ ނެގޭ ރޭޓަކީ ކޮންމެ ބިދޭސީ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 25 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި ކޮންމެ ދިވެހި ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 12 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ. މި ފީއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، މީރާއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދަކީ ހުސްވި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ލިބުުނު އާމްދަނީ ކަމުގައިވާ 159 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާ ބަލާއިރު 16.5 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މިއީ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 4.7 އިންސައްތައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©