Sun, 23 February, 2020, 2:47 am
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިދާރާ
ދައުލަތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަނީ މަދު ވިޔަފާރިތަކެއް: މިނިސްޓަރ

ދައުލަތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަނީ މަދު ވިޔަފާރިތަކެއްކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ތަފްސީލްތައް ދެއްވަމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެނގުން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފިހާރަތަކާއި ކެންޓީންތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހިފައިވިޔަސް، ގަރާޖާއި ޓިއުޝަން ކްލާސްތައް ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މަޖުބޫރު ނުވާ ކަމަށެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ އެއްމިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ބިލުގައި ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތްވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން، ހޮޓަލެއް ހުޅުވަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި މަހު ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެ ހުޅުވާ އިރެއްގައި މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާލުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއެއް އުވާލައިފި ނަމަ، އެކަންވެސް އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާ ބިލުން ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓާ ކުރުމުގައި ފަސޭހަވާނެކަމަށާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ އިރު، ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިލުގެ ސަބަބުން މަހުން މަހަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށާއި ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާތައް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން އޮންލައިން ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.