Sun, 23 February, 2020, 3:07 am
ޓޫރިސްޓް ސްކައުޓުން އަންނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މަސައްކަތް ފަށާނެ: އަލީވަހީދު

ޓޫރިސްޓް ސްކައުޓުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނިކުމެވޭވަރުވާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިސްޓް ސްކައުޓް ޕްރޮގުރާމްގެ މަޤްސަދަކީ މިހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި މޫދަށް އެރުމާއި، ސްނޯރކަލް ކުރުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ފަތުރުވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމެވެ. މި ޕްރޮގުރާމް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ގަސްތުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އިސްކަންދިނުމަށް ގަސްތު ކޮށްފައިވަނީ ހާދިސާއެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ރަށްތަކަށްކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އަދި ރަށްތައް ކަނޑައެޅީ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 100 އެނދުންމަތީގެ ރަށްތަކާއި ހާދިސާތައް ގިނައިން ރިޕޯޓް ކުރެވިފައި ހުރި ރަށްތަކަށްބަލައިގެންކަމަށްވެސް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ތަމްރީން ދެވިފައިވާ ލައިޕްގާޑުން ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި، ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 19 ރަށަކަށް 50 ލައިފްގާޑުން ބަހައްޓާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.