Fri, 5 June, 2020, 11:12 am
ޚަރަދުތަށް ބޮޑުވެ، އައިލެންޑްއޭވިޝަންގެ އާމްދަނީ ދަށަށް
4

މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ސަރވިސަސްގެ މިއަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ އެކުންފުނީގެ ޚަރަދުތަށް މައްޗަށް ޖެހިފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ޕީސީބީން، އެސްއޯއީތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު ނެރެފައިވާ ރިވިއު ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިޝަނަށް ގެއްލުންވާން ދިމާވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ހަރަދުތައް މައްޗަށް ދިޔުމެވެ. ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ހަރަދުތައް ވަނީ 142.03 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ޕީސީބީ ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 541 މިލިޔަން (ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާ ލިބިފައިވީނަމަވެސް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ 457 މިލިޔަން (ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް މިލިއަން) ރުފިޔާއެވެ.

މިރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް 68.05 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާއިރު، މިއަހަރު އެ މުއްދަތުގައި އެކުންފުންޏަށް ވަނީ 10.75 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އައިލެންޑް އޭވިޝަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 15 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.