Thu, 2 April, 2020, 2:33 am
ކޮލޮމްބިއާ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ދެމެދު ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ކޮލޮމްބިއާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގުރޫޕެއްކަމުގައިވާ އީ.އެލް.އެން ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގުރޫޕުން ކޮލޮމްބިއާގެ ސަރުކާރާއި ދެމެދު ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެ އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގުރޫޕުގެ އިސް ވެރިން ވަނީ ހަމަލާބަދަލުކުރުންތައް ހުއްޓާލައި ހަނގުރާމަވެރިން އަމާންދިނުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ. މި ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވެގެންދިޔަ އެއްބަސްވުމާއިއެކު ކޮލޮމްބިއާގެ ބައި ގަރުނުވަންދެން ކުރިއަށްދިޔަ ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް އައީއެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގުރޫޕުގެ އިސް ލީޑަރ ނިކޮލަސް ރޮޑްރިގޭޒް އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި އޭނާވަނީ އީ.އެލް.އެން ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ސަރުކާރުގެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ކޮލޮމްބިއާގެ ސަރުކާރާއި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގުރޫޕާއި ދެމެދެ ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ދަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި ވާހަކަތަކުން ހައްލަކާއި ހިސާބަށް އައުމަށް ލަސްވެފައިވަނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގުރޫޕުން ހަމަލާދިނުމުގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.