.
24 December 2015
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

minuteman_1725506c

ދުނިޔޭގައި ހިގާދިޔަ ފިނި ހަނގުރާމައިގައި އެމެރިކާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރި ސަރަހައްދުތައް މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ދަ ނެޝަނަލް އާރކައިވްސް އެންޑް ރިކޯރޑްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ދާދިފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ 1956 ވަނައަހަރުގެ ލިޔުމަކުންނެވެ. މި ލިޔުމުގައިވާގޮތުން، 3 އަހަރުތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ނައްތާލުމަށްވަނީ ރާވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އީސްޓް ބާރލިންއާއި، ބެއިޖިންގެ ގެ އިތުރުން މޮސްކޯވެސް ހިމެނެއެވެ. ލިޔުމުގައި ވާގޮތުން ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ދޭ ނުރައްކާތެރި ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާގައި އެގައުމުތަކުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެއިތުރުން އަސްކަރީ ބާރުތައްވެސް މުޅިން ނެތިގެންދާނެކަމަށް ވެއެވެ.

The-nuclear-bomb

މީޑީއާ ރިޕޯޓްތަކުންހާމަވާގޮތުގައި، ފިނިހަނގުރާމައިގައި ހަމަލާތައް ރޭވިފައިވަނީ އަސްކަރިއްޔާތަކާއި ތަންތަނަށްވުރެ ބޮޑަށް އާބާދީތައް ނައްތާލުމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި ލިޔުމުގައި 60 މެގަޓަންގެ ބޮން ތަރައްގީކުރުމަށްވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. މިއީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި، ޖަޕާނުގެ ހިރޮޝިމާއަށް ދެވުނު ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއަށްވުރެ 70 ގުނަ އިތުރު އެކްސްޕްލޯސިވް ޔީލްޑް ނުވަތަ ބޮމުގެ އަސަރުކުރާ ސަރަހައްދު އިތުރުވާނޭ ނުރައްކާތެރި ބޮމެއްކަމަށްވެސް ލިޔުމުގައި ވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©