Mon, 1 June, 2020, 6:47 pm
ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރު ބަލި ނުވުމުން، އިސްރާއީލުގެ އަމާޒު މިސްކިތްތަކަށް!
52

އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ދައުލަތުން، ފަލަސްތީން އަޅުވެތިކޮށްގެން އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ އުފަން ބިމުން ނެރެ އެއްލާލާ އެ ބިމަށް ވެރިވެގަންނަން އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރިއެވެ. އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގައި މައުސޫމް އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުވެގެން ދިޔައެވެ. ލޯބިވާ އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. ގެތައް ސުންނާފަތިވެ ދިރިއުޅުން ވެއްޔާ މޮޑެވުނެވެ. ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެންތައް ފުޑުފުޑުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ވެސް ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ހިތްވަރެއް ބައްޔެއް ނުވިއެވެ. ބަދަލުގައި ތެދުވީ އާ ހިތްވަރަކާއެކުއެވެ.

ޣާޒާ ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެ ދައްކަނީ އެ ހިތްވަރެވެ.

އެ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ފެށިފަހުން އަޅުވެތިކޮށްގެން އުޅޭ އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ނުކުޅެދޭ ހާލަތަށް ގޮސްފިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ހާލުގައި ވެސް ނުކުމެ ގައުމާއި ދީނަށްޓަކާ އެ ވަމުންދާ ޤުރުބާނީ ހުރި އީމާންތެރިކަން އިސްރާއީލަކަށް މުގުރައެއް ނުލެވުނެވެ.

ޣާޒާއަށް ރޭ ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަކީ ވެސް އޭގެ ސަބަބެކެވެ. ޣާޒާއިން އިސްރާއީލަށް ފޮނުވާލި ކަމަށް ބުނާ ހަމަލައެއް އެގައުމުގެ ގެއަކަށް އަމާޒުވެ ހަތް މީހުން ޒަހަމްވުން އެއީ އިސްރާއީލަށް ލިބުނު ފުރުސަތަކަށް ހެދިއެވެ. ބަދަލުގައި ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުން މުޅި ޣާޒާ ގުގުމާލިއެވެ.

އިސްރާއީލުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ، އެ ހަމަލާތަކަކީ ހަމާސްއަށް ރައްދުކޮށްދޭ ހަމަލާތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެ ދިން ހަމަލާތަކެއް ފަލަސްތީނުގެ މިސްކިތްތަކަށާއި އާންމުން އުޅޭ ތަންތަނަށް ވެސް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނާގޮތުގައި، އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޣާޒާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ބެއިތް ހަނޫންގައި ހުންނަ އުމަރު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މިސްކިތަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. ހަމަލާގެ ސަބަބުން އެ މިސްކިތުގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނާގޮތުގައި، އިސްރާއީލުގެ އެ އަމަލަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދީނީ ތަންތަނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި ކުށްތަކަށް އިތުރުވި އެއް ކަމެވެ. އަދި އެ ހަމަލާތަކަކީ މިސްކިތްތަކަށާއި އަޅުކަން ކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށްދޭ ހަމަލާތަކަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހުރިހާ ގާނޫނަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުންނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ފަލަސްތީނުން ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓުތަކުން އެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ދޭ ލީޑަރުންނާއި ސިފައިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ވެސް ގޮވާލައިފައިވެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.