Mon, 1 June, 2020, 5:35 pm
ޣާޒާއަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަން: އިސްރާއީލުގެ ސަފީރު
41

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް: ފަލަސްތީނުގެ ޣާޒާއިން އިސްރާއީލަށްދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަންދެން، ޣާޒާއަށް ބޮން އަޅަމުންދާނެ ކަމަށް އިސްރާއީލުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޣާޒާއިން އިސްރާއީލަށް ފޮނުވާލި ކަމަށް ބުނާ ހަމަލައެއް އެގައުމުގެ ގެއަކަށް އަމާޒުވެ ހަތް މީހުން ޒަހަމްވުމާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ޣާޒާއަށް ދަނީ ބޮން އަޅަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑެނީ ޑެނޮން ވިދާޅުވީ، އެ ހަމަލާގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މުސްކުޅި އަންހެނަކަށާއި ތުއްތު ކުއްޖަކާއި ދެ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

“ގޯހެއް ނަހަދާތި. ހަމާސްގެ އަމާޒަކަށް އަހަރެމެންގެ ކުޑަކުދިން ވެއްޖެނަމަ އެކަން ބަލައެއް ނުގަންނާނަން. އަހަރެމެންގެ މިތީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން. މި ހަމަލާތައް ކުރިއަށްދާނަމަ، އިސްރާއިލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ވަރުގަދަކަން ހަމާސްގެ ލީޑަރުންނަށް ފެނިގެންދާނެ. އަދި އެމީހުން ޣާޒާގެ ބިންގަރާސްތަކުގައި ވަޅުލެވިގެންދާނެ،” ޑެނޮން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ޣާޒާގައި ކުރިއަށް ގެންދާނަންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ ހާލަތަކަށް ވެސް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ. ހަމާސްގެ އަމާޒުތަކަށް ޓާގެޓް ކޮށްފައިވާއިރު އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަފީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނެތަންޔާހޫ ވެސް އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިން އަސްކަރީ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ނަތަންޔާހޫ އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގަތީ ހޯމަ ދުވަހު އިސްރާއީލަށް ދިން ކަމަށްބުނާ ހަމަލާއާ ގުޅިގެންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.