Thu, 4 June, 2020, 11:59 am
ފަަލަސްތީނުގެ ސްކޫލަކަށް ވަދެގަނެ، ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކުރާ ވީޑިއޯއެއް!
62

އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން، ފަލަސްތީނުގެ ސްކޫލަކަށް ވަދެގަނެ، ކުލާސްރޫމުގައި ހުރި ކުޑަ ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، ޒިއާދް ޖަބީރް ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް ހަތަރެއްގައި ކިޔަވާ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ކުއްޖާ ކުލާސް ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓާ އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ދެ މީހަކު އައިސް ކުއްޖާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާފައިވާ ދަބަހުގައި ހިފައިގެން ގަދަކަމުން ގެންދާ މަންޒަރެވެ.

އަދި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސްކޫލުގެ ބައެއް ބޮޑެތި މީހުންނާއި ވައިސް ޕްރިންސިޕަލް ވެސް މަސައްކަތް ކުރުމުން، ބަޑި ހިފައިގެން އުޅޭ އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން އެމީހުންނަށް ބަޑިން ބިރު އިންޒާރުދީ ކޮއްޕާ ހަދާތަން ފެނެއެވެ.

އޭރު ކުއްޖާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ބިރުވެރިކަމެވެ. އެ ކުއްޖާ ހުރީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ގައިގާ ބައްދައިގަނެގެން ދޫނުކުރަން ވެގެންނެވެ.

އެކްޓިވިސްޓަކު ނަގާފައިވާ 11 މިނެޓާއި 44 ސިކުންތުގެ އެ ވީޑިއޯގައި ދެން ފެންނަނީ އިތުރު ސިފައިންގެ ބަޔަކާއެކު ކުއްޖާ ގޮވައިގެން ހުރި އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ މީހާ ސްކޫލުން ނުކުމެގެން ގޮސް ސިފައިންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވާތަނެވެ.

އެވަގުތު އެތަނަށް ބަޔަކު އެއްވުމުން އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން އެއްވެފައިތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ކަރުނަ ގޭސް ކެނިސްޓަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އެއްލާތަން ފެނެއެވެ. އޭރުވެސް ކުއްޖާ އެރުވި ވެހިކަލް ކައިރީގައި 7 ވަރަކަށް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ތިއްބެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ކުއްޖާ ހައްޔަރުކުރީ އެ ދުވަހު ސްކޫލަށް ދިއުމުގެ ކުރީން އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ބަޔަކާ ދިމާލަށް ގާ އުކި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ނަމަވެސް ފަލަސްތީނުގެ ސިވިލް އެފެއާޒް އާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ފަހުން އެ ކުއްޖާ ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފައެވެ.

މަސްދަރުތަކުން ބުނާގޮތުގައި، މިއީ އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ސްކޫލަކަށް ވަދެގަނެ، ސްކޫލު ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ހައްޔަރުކޮށް ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ހަމަލާދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި އެކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރުވުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު އަމަލު ކުރުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސިވިލް އެފެއާޒް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ފަލަސްތީނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ގުރޫޕެއް ކަމަށްވާ އައްދަމީރުން މިދިޔަ އަހަރު ބުނީ، އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައި 270 ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ ތެރެއިން 50 ކުދިންނަކީ އުމުރުން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ކަމަށް އެ ގުރޫޕުން ބުނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.