• Fri, 10 July, 2020, 2:43 am

  ދީނީ ތިން އިލްމުވެރިއަކަށް ސައުދީން މަރުގެ އަދަބު ދެނީ

  Share on twitter
  Tweet
  Share on facebook
  Share
  Share on twitter
  Tweet
  Share on facebook
  Share

  ނިރުބަވެރިކަމުގެ އެތައް ތުހުމަތެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ތިން އިލްމުވެރިއަކަށް އެގައުމުން މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

  ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި މައުލޫމާތު ދިން ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ދެ މަސްދަރަކާއި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމާފައިވާ އިލްމުވެރިއެއްގެ އާއިލާ މެންބަރަކާ ހަވާލާދީ މިޑަލް އީސްޓް ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، މަރުގެ އަދަބު ދޭން ނިންމާފައިވާ އިލްމުވެރިންނަކީ ޝައިޚް ސަލްމާން އަލްޢަވްދާ، ޝައިޚް އަވަޟް އަލްގަރްނީ އަދި ޝައިޚް އަލީ އަލްއުމްރީ ކަމަށެވެ.

  އެ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ކަމަށް ވެސް އެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ސައުދީގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

  “މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމާއެކު އެ މީހުންނަށް ލަސްތަކެއް ނުވެ އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ،” މިޑަލް އީސްޓް އައިއަށް މައުލޫމާތުދިން ސައުދީ ސަރުކާރުގެ މަސްދަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

  ރިޔާދުގައި ހުންނަ ކްރިމިނަލް ސްޕެޝަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މި ތިން އިލްމުވެރިންނަކީ ސައުދީގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވަނަ އަހަރު ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް ބުނެ ހިންގި ހަރަކާތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެގައުމުގެ މުހިންމު އަދި މަޝްހޫރު އެތައް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ތިން ބޭފުޅުންނެވެ.

  ނަމަވެސް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އެތިން ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ސައޫދީ ދައުލަތުން ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގައި ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަ ނަގާލުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

  އެ ތިން ޝެއިހުން ހައްޔަރުކުރުމާއެކު އދ. އިންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އަދި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްފަދަ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ގުރޫޕްތަކުން ސައުދީގެ އެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށްފައިވެއެވެ.

  ސައުދީގެ މަޝްހޫރު ތިން ދީނީ އިލްމުވެރިއަކަށް އެގައުމުން މަރުގެ އަަދަބު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނާއިރު މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން ކަމަށްބުނެ 37 މީހުންނަށް ސައުދީން ވަނީ މަރުގެ އަދަބު ދީފައެވެ.

  އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ މީހުންނަކީ ސައޫދީ ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ފާޑުކިޔާ ޝިޔައީ އެކްޓިވިސްޓުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުން އެހާބޮޑަށް ކުށްވެރި ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

  ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެހެން މަސްދަރަކުން ބުނާގޮތުގައި، އެ 37 މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުން ވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުން އެހާބޮޑަށް ކުށްވެރި ކޮށްފައިނުވުމަކީ މި ތިން އިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވުމަށާ އަދި އެހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސައޫދީ އަށް ހިއްވަރު ލިބިގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

  މަސްދަރު: މިޑަލް އީސްޓް އައި އަދި އަލްޖަޒީރާ

  ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.