Sun, 23 February, 2020, 3:25 pm
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން އިމާރާތުން ފުންމާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދައިފި

އުޅޭ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން އޮފީސް އިމާރާތުގެ ޓެރަހަށް އަރާ ފުންމާލާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކައިގެން އަނބުރާ ވަޒީފާ ހޯދައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ފަސް ބުރީގެ އިމާރާތުން ފުންމާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދެއްކީ ސައިބަ ސިޓީގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ގުރުގްރާމްގެ ސެކްޓަރ 18ގައި ހުންނަ ޕްރައިވެޓް ކޮންސަލްޓެންސީ ފާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނެކެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހިނގި ކަމަށް ބުނާ އެ ހާދިސާގެ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ އޮފީސް އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީގައި އެ އަންހެން މީހާ ކޮޅަށް ހުންނަ ތަނެވެ. އަދި އޭނާ ރުއްސުމަށް ފިރިހެނަކު މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ނަމަވެސް އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެ އަންހެން މީހާ ޓެރަސްގެ ފާރުމަތީގައި އިނށީންދެގެން އިނދެ އެ ފިރިހެން މީހާއާ ވާހަކަދައްކާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އޭރު ފުލުހުން ވެސް ޓެރަސް މަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔައެވެ. އެގޮތުން އަންހެން މީހާ ގޮތްދޫކޮށް އެތަނުން ފޭބީ ގަޑިއިރުތަކެއް ފަހުންނެވެ.

ސެކްޓަރ 18 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ސްޓޭޝަން ހައުސް އޮފިސަރު ވިވެކް ކުންޑޫއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ އަންހެން މީހާ އިމާރާތުގެ މަތިން ފުންމާލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަން ފެށީ، އޭނާގެ ޕްރޮބޭޝަނަށްފަހު ދާއިމީ ނުކުރާނެ ކަމަށް އޮފީހުން އެންގުމުން ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، އަންހެން މީހާ ގޮތްދޫކުރުމަށްފަހު އިމާރާތުގެ ޓެރަހުން ފައިބަން ނިންމީ އޭނާގެ ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދިނުމުންނެވެ.

އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ވަނީ އޭނާއަށް އަނބުރާ ދޭންވީ ވަޒީފާ އެކަނި ނޫންކަމަށާއި ރީހެބްއަށް ގެންގޮސް ފަރުވާވެސް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު ވަނީ އޭނާއަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.