މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
10 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރާމަﷲ (ގުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް) – އިޒްރޭލުން ވެރިވެގެންފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އޮންނަ ހިބްރޮން ސިޓީއިން މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު އެކަނިވެސް 53 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕްރިޒަނާސް އިންފޮމޭޝަން އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވަ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެ އޮފީހުން މިއަދު އާންމުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނީ، ހިބްރޮންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ގެ ތަކަށް އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަދެގަނެ އެ ގެތަށް ބަލައި ފާސްކޮށް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް ގެއްލުންދީ ބައެއް ތަކެތި ވެސް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބައެއް ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލު ސިފައިން ހައްޔަރުކުރި ނުވަ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން މޫސާ ރަމަޟާން ނަމަކަށް ކިޔާ 9 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކުދިން ހައްޔަރުކޮށް ތަހުގީގު ކޮށްފައިވަނީ، އެކުދިންގެ އާއިލާ މެންބަރެއްގެ ހާޒިރުގައި ނޫންކަން ވެސް އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން ހަމްދީ ރަޖަބީ ނަމަކަށް ކިޔާ 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި މުހައްމަދު މުރްގާލް ނަމަކަށް ކިޔާ 36 އަހަރުގެ މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެ ދެ މީހުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި 15 އަހަރު ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމަށްފަހު މިނިވަންކުރިތާ އަހަރެއް ވެސް ނުވަނީސްކަން ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަހަރްމާ ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އޭނާގެ ކޮނޑުހުޅު ނެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©