Sun, 23 February, 2020, 3:05 am
ރެކޯޑް އަނގޮޓިއެއް! 7777 އަލިމަހާއެކު އަގު 4.9 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބަލާލަން ވަރަށް ވެސް ރީއްޗެވެ. ލޮޓަސް މަލެއްގެ ބައްޓަމަށް ހަދާފައިވުމުން އިތުރަށް ފުރިހަމައެވެ. އަދި އަނގޮޓީގައި ޖަހާފައި ހުރި 7777 އަލިމަހާއެކު އަނގޮޓީގެ ބެބުޅުން ވެސް ގަދަވާނެތާއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އަނގޮޓީގެ ޗާލުކަމަށް ތައުރީފު އޮއްސިދާނެއެވެ. އެއާއެކު ދެން އޮތީ އަގެވެ.

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ލަކްޝިކާ ޖުވެލްސް އިން ތައްޔާރުކުރި މި އަނގޮޓީގެ އަގަކީ އެންމެ 4.9 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މި އަނގޮޓިއަކީ މިއަދު ރެކޯޑް އަނގޮޓިއެކެވެ. އަގަކުން ނޫނެވެ. އެންމެ ގިނަ އަލިމަސް ހިމެނޭ އަނގޮޓީގެ ގޮތުގައެވެ.

ޖުމްލަ 14 މީހުންގެ ޓީމަކުން 18 މަސް ވަންދެން ކުރި މި މަސައްކަތުން ތައްޔާރުކުރި މި އަނގޮޓިން އެ ފެންނަނީ އިންޑިއާގެ ދެއްލީގައި ހުންނަ ލޮޓަސް ޓެމްޕަލްގެ ޑިޒައިނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ލަކްޝިކާ ޖުވެލްސްގެ ފައުންޑަރު ނަވީން ބަންދަރީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމީހުން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް އަމާޒު ހިފީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާށެވެ.

“ރެކޯޑް ޓައިޓަލް ލިބުމަކީ އަހަރެމެންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޑިޒައިނިން އާއި ގާބިލްކަން ހުރިކަމުގެ އަސްލެއް. މި ޓައިޓަލް ލިބުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް،”

Leave a comment

Your email address will not be published.