Thu, 9 April, 2020, 12:42 am
ހިކުުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބޭސްގުޅައެއްގެ އިޝްތިހާރު ކުޅުމަށް ޝިލްޕާ ދެކޮޅުހަދައިފި

ހިކުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބޭސްގުޅައެއްގެ އިޝްތިހާރު ކުޅުމަށް ޝިލްޕާ ޝެޓީ ދެކޮޅުހަދައިފިއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއަށް މި އިޝްތިހާރު ކުޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިހަ ކްރޯޑު ރުޕީސްއަށެވެ.

ޢުމުރުން 44 އަހަރުގެ ޝިލްޕާ އެ އިޝްތިހާރު ކުޅެދިނުމަށް ދެކޮޅުހަދާ ބުނީ ބޭސްކައިގެން ހިކުމަކީ އޭނާ ޤަބޫލުކުރާކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ބައެއް ބޭސް ކައިގެންވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުފެނިދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ކަޝްރަތުކޮށްގެން ހިކުން މަ ރަނގަޅުވެފައި ސިއްހަތަށްވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފިޓްނެސް އެޕެއްވެސް ލޯންޗުކޮށް، ފިޓްނެސްގެ ދާއިރާގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޝިލްޕާ އަންނަނީ އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށްވެސް ކަސްރަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި 13 ވަރަކަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ ޝިލްޕާ، ދަޅްކަން އާއި ބާޒީގަރު ފަދަ މަޤްބޫލު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އިރު، އެނބުރި ބޮލީވުޑަށް އައުމަށް އޭނާ އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާ އާދުރުގައި ހުރިނަމަވެސް ޑާންސް ޝޯވތަކުގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ޝިލްޕާ އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.