Sat, 18 January, 2020, 1:33 pm
މަޝްވަރާއިން ހައްލު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ނިއުކްލިޔަރ މުއާހަދާއި ޚިލާފް ވާނެކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުން ދީފި

އެމެރިކާއިން އީރާނަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާތަކުން ޙައްލު ނުހޯދިއްޖެނަމަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ވެފައިވާ ނިއުކްލިއަރ މުޢާޙަދާއާއި ޚިލާފުވާނެކަމުގެ އިންޒާރު ފާޅުގައި އީރާނުގެ ރައީސް ޙަސަން ރޫޙާނީ ދީފިއެވެ.

އިރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން އެގައުމަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން  ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް އިގްތިސާދީގޮތުން ލިބެމުންދާއިރު އެގެއްލުން ތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ފްރާންސާއި ޔޫރަޕުގެ އެހެން ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ސެޕްޓެމްބަރު 5ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ނުކުރާނަމަ މުޢާޙަދާގެ އިތުރު މާއްދާތަކާއި ޚިލާފުވާނޭ ކަމަށެވެ.

ރޫޙާނީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކާއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި މިއާއެކު އެ ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއްސުރެ ހުޅަނގާއި އީރާނާއި ދެމެދު ހޫނުވެފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ހަމަނުޖެހުން ވަގުތީގޮތުން ނަމަވެސް މަޑުޖެހި، އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން މަޑުޖެހިގެން ދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވެފައިވާކަމަށެވެ.

އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނައްތާލީ 2015ވަނަ އަހަރު އީރާނުން ޔުރޭނިއަމް މުއްސަނދިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް އެއްބަސްވުމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާއިން އެދޭމިންވަރަށް ނުހުއްޓާކަމަށްބުނެ، އެމެރިކާއިން ވަނީ އިރާނާއި ދެކޮޅަށް އަޅަފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު 2018 ވަނަ އަހަރު އަލުން އިޔާދަކޮށްފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.