Sun, 23 February, 2020, 3:00 pm
އިރާންގައި ބައްޕަ އާ ދަރިފުޅު ކައިވެނި ކުރެވޭ ގޮތަށް ބިލެއް ފާސްކޮށްފި

އިރާންގައި އެޑޮޕްޓްކޮށްފައިވާ ދަރިފުޅާ ކައިވެނި ކުރެވޭ ގޮތަށް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާ އެ އެއިސްލާހް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އިރާންގެ ޤާނޫން ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބިލްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުއްޖާގެ އުމުރުން 13 އަހަރުވެފައިވާއިނަމަ، އެކުއްޖާގެ ބައްޕައާ އެޑޮޕްޓްކޮށްފައިވާ ދަރިފުޅެއްނަމަ އިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލެއްގައި އެކަމަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މިބިލާ ގުޅިގެން އިރާންގައި އިންސާނީ ޙައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުންވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، މިބިލްގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށާއި މިގޮތުން ބަލާއިރު ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުން ކުއްޖާއާ މެދު ޝަހުވާނީ ވިސްނުން އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު މިކަމުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އިރާންގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ފުޅާ ކުރުމަށް މިހާރުދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން ދާދިފަހުންވަނީ އެގައުމުގެ އަންހެނުންނަށް ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްއަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫން އިސްލާހްކޮށްފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.