މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
30 October 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރާއްޖެ ކައިރީގައި އުފެދުނު ޑިޕްރެޝަން ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ، އަރަބި ކަނޑުގައި އެއް ފަހަރާ ދެ ތޫފާން އުފެދިއްޖެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©