• ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ބެންޗް 7 އަށް އިތުރުކޮށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
 • ފަހުގެ
  މަޤްބޫލު ޙަބަރު
  ކެއްސުމުގެ ފަރުވާއަކަށް ސްޓީމް ކުރި އޮރެންޖު!
  ހަފްތާ ބަދިގެ: އޯރިއޯ ފަޖް
  ފަލަވެގެން ހިތާމަ ނުކޮށް، ނިދުމުގެ ކުރިން މި ބުއިން ބޯލާ
  ބޮލުގައި ނުވަތަ ތުނބުޅީގައި ނުރަޖެހުމުން ދެރަނުވޭ،
  “ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ފާފަ ފުއްސަވާންދޭވެ!”
  މައިމީހާ ހިތުގައި ޖައްސައިފި މީހެއްގެ ދިރިއުން ބަނގުރޫޓުވެ ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ޝައިހް އިލްޔާސް
  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނުނަގާ އަދި ރޭގަނޑު ދަން ކޮށްފައި ކާނަމަ ހާޓް އެޓޭކްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު!
  ޤުރުއާނުގައިވާ ބައެއް މުހިންމު ދުޢާތައް
  ދުނިޔެ
  މައުލޫމާތު
  ވިޔަފާރި
  ދީން
  ކުޅިވަރު
  ބައިސްކޯޕް
  haftha.mv ©