މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
11 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މާލޭ އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި އޮންނަ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ސިޑިބަރިއަކާއެކު ޒަމާނީ އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމައި، އެތަން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މާލޭ ފަތާ ޓްރެކްގައި ސިޑިބަރިއަކާއެކު ފާހާނާ އާއި ފެންވަރާނެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އިމާރާތެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މަޝްރޫއުއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރަން އެދި ހުުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މަޝްރޫއަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ސެކުރިޓީގެ ގޮތުގައި 20،000 ރުފިޔާ ހުށަަހަޅަންޖެހެއެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އެ އިއުލާނާއެކު ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވަނީ، އެ އިމާރާތް ހުންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުންތަކެއް މީސް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމު ކުރައްވައިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©