އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަމަވެސް ކިމް ޖޮން އުން އެގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ތާރީހެއް އަދި ދަތުރުފުޅާބެހޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ހަމައެކަނި ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ދަތުރުފުޅެއް އެޖެންޑާ ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަގްބަލުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތާރީހަކާއި ތަނެއް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި، އުތުރު ކޮރެއާއާ އޮންނަ ގުޅުންތަކާ ގުޅޭ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ މެންބަރުންތަކެއް އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ރަޝިއާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާނެކަން އެގައުމުން އިއުލާން ކޮށްފައިމިވަނީ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓުރަމްޕާއެކު ވިއެޓްނާމުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ސައުތް އެފްރިކާގައި ކޮރަޕްޝަން ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކަކާއެކު ޓްރިބިއުނަލްއެއް

ސައުތް އެފްރިކާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކަކާއެކު ހާއްސަ ޓްރިބިއުނަލްއެއް ގާއިމްކުރައްވަން އެގައުމުގެ ރައީސް ސައިރިލް ރަމަފޯސާ ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރަމަފޯސާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ހަތް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެ ޕެނަލުން ބަލާނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވަ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރި ސްޕެޝަލް އިންވެސްޓިގޭޓިން ޔުނިޓުން ތަހުގީގު ކުރި މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރަމަފޯސާ ވަނީ، އެ ޕެނަލަށް އަވަހަށް ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު ދެއްވައިފައެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ހާއްސަ ޓްރިބިއުނަލްއެއް ރަމަފޯސާ ގާއިމްކުރެއްވިއިރު، އޭނާ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވެސް ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކުއެވެ.

އެގޮތުން ސައުތް އެފްރިކާގައި 25 އަހަރު ވަންދެން ވެރިކަން ކުރެއްވި، ކުރީގެ ރައީސް ޖެކަބް ޒޫމާ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ އެފްރިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންގުރެސް އަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ޒޫމާ އެގައުމުގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ވެސް ޕާޓީއަށް އެކަމުގެ ޕްރެޝަރު ކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް ޒޫމާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 16 ދައުވާ ވެސް ވަނީ އުފުލައިފައެވެ.

ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށްދާތީ، ތުރުކީ ސަރުކާރުން މާރުކޭޓްތައް ހަދައިގެން ތަކެތި ވިއްކަނީ

އިސްޓަންބުލް (ރޮއިޓާސް): ތުރުކީގައި ކާތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށްދާން ފެށުމުން އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ މާރުކޭޓްތަކެއް ހުޅުވައި، ކާތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އާންމު ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ދެގުނަ އަގުހެޔޮކޮށް ކާތަކެތި ވިއްކަން ފެށުމުން، ތުރުކީގެ މައި ސިޓީ އިސްޓަންބުލްގެ ބޭރަމްޕަސާ ޑިސްޓްރިކްޓުގައި ހަދާފައިވާ މުނިސިޕަލިޓީ ޓެންޓުތަކުން ވިއްކާ ޓޮމާޓޯ، ފިޔާ އަދި މިރުސް ގަތުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކިއު ހަދާލައިފައެވެ.

އެގޮތުން އިސްތަންބުލްގެ އިތުރުން ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައި 50 ސަރަހައްދަކުން ކާތަކެތި ވިއްކަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، އެ ޓެންޓުތަކުން ކާތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެންމެ ގިނަވެގެން ތިން ކިލޯގެ ކާތަކެއްޗެވެ.

ތުރުކީގެ ސަރުކާރުން އަގުހެޔޮކޮށް ކާތަކެތި ވިއްކާ މާރުކޭޓުތަކެއް ހަދާފައި މިވަނީ އަހަރަކުން އަހަރަކު ކާތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށްގޮސް، މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި 31 ޕަސެންޓަށް ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމުންނެވެ.

އަދި އެކަން ވެފައިވަނީ އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުގާންގެ އޭކޭ ޕާޓީއަށް ތާއީދު ލިބުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށެވެ.

އުރުދާން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ މާރުކޭޓްތަކުން ތަރުކާރީ އެކަނި ވިއްކި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހަނޑުލާއި މުގުގެ އިތުރުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ވެސް އެ މާރުކޭޓްތަކުން ވިއްކާނެއެވެ.

ސައުދީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެ 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ރިޔާދު، ސައުދި އަރަބިއާ: ސައުދީ އަރަބިއާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 12 މީހަކު މަރުވެ 170 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ސައުދީގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނާގޮތުން، އެގައުމުގެ ހުޅަނގުއުތުރު ސަރަހައްދަށާއި ހުޅަނގަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ތާބޫކްގައެވެ.

އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުން އެކަނިވެސް 10 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު މަދީނާއިން އެކަކު އަދި އުތުރު ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން މަރުވި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސައުދީގެ ސިވިލް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު ދުވަހު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގާ އެކަނިވެސް 271 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅަނގު އުތުރު ތާބޫކް ސަރަހައްދުން 137 މީހަކު ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ސައުދީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސުކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ވެސް މެދުކަނޑާލަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ. އަދި ރިޔާދަށާއި ޖިއްދާއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގާ އެ ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ވެސް ވަނީ ކެނޑިފައެވެ.

މައުލޫމާތު: އަލްޖަޒީރާ

އިންޑިއާގެ ވައި ނުސާފުވެގެން މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް 1.24 މިލިއަން މީހުން މަރުވި!

ނިއު ދެއްލީ – އިންޑިއާގެ ވިހަ ވައިގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް 1.24 މިލިއަން މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ދިރާސާ އަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މިއީ އެގައުމުގައި މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި މީހުންގެ 12.5 ޕަސެންޓެވެ. މަރުވި ކޮންމެ އަށް މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ ވައި ތަގައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލައެއްގައި މަރުވި މީހެކެވެ.

ޖާނަލް ލެންސެޓް ޕްލެނެޓަރީ ހެލްތުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އެ ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރު ދުންފަތުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަށްވުރެ ވައި ތަގައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުން ގިނައެވެ.

އަދި އިންޑިއާގެ ވައި ތަގައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން 51 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ 70 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ކަމަށެވެ.

އަދި މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އުޅޭ ތިމާވެށީގެ ސަބަބުން ގާތްގަނޑަކަށް 670000 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، ގޭތެރޭގައި ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ދަރުފަދަ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން 480000 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ މުއައްސަސާތަކުގެ ފަންނީ މާހިރުންނާއި ސައިންޓިސްޓުން ގުޅިގެން ހެދި އެ ދިރާސާގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ވައި ތަގައްޔަރުވެފައިވަނީ ވައި ވެރިރަށް ނިއު ދެއްލީގައެވެ.

އެގޮތުން އެ ސިޓީގެ ވައިގެ ތެރޭގައި ޓައިނީ ޕާޓިކުލޭޓް މެޓާ (ޕީއެމް2.5) ހުރި ކަމަށް ދައްކާފައިވާއިރު، އެ ޕާޓިކަލްތައް ފުއްޕާމެޔަށް ދިއުމުން ބޮޑެތި ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.

މި ދިރާސާ އާއި މީގެ ކުރިން ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޗިކާގޯ އިން ހެދި ދިރާސާއާ ވެސް ގުޅުމެއްވެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ މަހު އާންމު ކުރި އެ ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ތަގައްޔަރުވެފައިވާ ވަޔަށް އަބަދުމެ ހުށަހެޅޭނަމަ، އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ އުމުރު ހަތަރު އަހަރު ކުރުވާ ކަމަށެވެ.

ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސޫރިޔާ ދޫކޮށް ހިޖުރަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކަ އަށް

ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސޫރިޔާގެ އުތުރުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ވެފައިވާތީ، އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ ހާހަށް އަރާފައިވާކަމަށް އދގެ ރެފިއުޖީ އޭޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.

އދ އިން ބުނީ، އެ ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް މީހުންގެ ތެރޭން އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަށް ހާސް މީހުން ވީތަނެއް އަދި ސީދާ ލޮކޭޓް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުރުދުންގެ ބޯޑަރާއި އިޒްރޭލު ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އެ މީހުން އުޅޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސޫރިޔާގެ ދާޙިލީ ހަނގުރާމައަށް ހަތް އަހަރު ވެފައިވާއިރު ހަނގުރާމަ ކުރެވެމުން އަންނަނީ ރައީސް ބައްސާރުލްއަސަދުގެ ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކާއެވެ. ދާހިލީ އެ ހަނގުރާމައިގާ އެއްކޮޅުގައި ރަޝިޔާ އަދި އިރާނު އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އެ ދެ ގައުމުން ވާގިވެރިވަނީ ބައްސާރުލްއަސަދުގެ ސަރުކާރަށެވެ.

ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގާ މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ލައްކައިން ގުނާލެވޭއިރު، ގައުމު ދޫކޮށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިލިޔަނުން ގުނާލެވެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އުތުރު ކޮރެއާއަށް

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.
ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނީ، ޕޮމްޕިއޯގެ އެ ދަތުރުފުޅަކީ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް އުތުރު ކޮރެއާއަށް ބާރު އެޅުމަށް އެމެރިކާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޕޮމްޕިއޯ ދެ ފަހަރެއްގެމަތިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ޕޮމްޕިއޯގެ ދަތުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. އަދި ދަތުރުފުޅުގައި އުތުރުކޮރެއާގެ އިތުރުން ޖަޕާން، ވިއެޓްނާމް، އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް އަދި ބެލްޖިއަމްއަށް ޕޮމްޕިއޯ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އަމާޒަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ. މަޝްވަރާ ކޮށްގެންނާއި ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ޕްރެސަރު ކޮށްގެންނަމަވެސް އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ މީގެ ކުރީން ބުނެފަ އެވެ.

އެކަމަށް ބާރު އަޅައި އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ބައެއް ކަހަލަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު މިހާރު އުތުރު ކޮރެއާއިން އަންނަނީ ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ޗައިނާ އާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުންނެވެ. އަދި އެކަމަކީ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް އުތުރު ކޮރެއާއިން ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭކަމުގެ ނިޝާނެއްކަމުގައި މުރާސިލުން ސިފަކުރެ އެވެ.

ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ހަތަރު މީހަކު މަރާލައިފި

އިރާނުގެ ސުޕްރީމް ލީޑަރު ސައްޔިދު އަލީ ހުސެއިނީ ޚާމަނާއީ އާއި ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހަތަރު މީހަކު މަރާލައިފި އެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި އެ ހަތަރު މީހުން މަރާލާފައިވަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ބަޑި ޖަހައިގެންނެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި މުޒާހަރާގެ ބައެއް ވީޑިއޯތައް ދައުރުވަމުން އަންނައިރު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޚާމަނާއީގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާފައިވާ ބެނާތައް ހިފައިގެންތިބެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކުރިމަތިލާ މަންޒަރު ދައްކަ އެވެ. އެމީހުން ޚާމަނާއީގެ އިސްތިއުފާއަށްވެސް ގޮވަމުން ގެންދެ އެވެ.

އިރާނުގެ ރައްޔިތުން މި މުޒާހަރާ ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ޚޮރަމްޝަހްރު ސިޓީގެ ސެންޓްރަލް މިސްކިތުގެ ކުރިމަތިންނެވެ. މި މުޒާހަރާ ދެ ދުވަހަށް ދެމިގެންގޮސްފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުވެސް މިފަދަ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރިއަށްދިޔަ އެވެ. އެ ފަހަރު މުޒާހަރާގެ 25 މީހަކު މަރުވެފައި ވެ އެވެ.

އިރާނުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނިކުމެފައިމިވަނީ އެ ގައުމުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލި ވަޒީފާ ލިބުން އިންތިހާއަށް ދަތިވެފައި ވުމުންނެވެ.

މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިތިބި އެންމެން މަރަން އަމުރުކޮށްފި

އިރާގުގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިތިބި އައިއެސް ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލަސްނުކޮށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރު އަލް-އަބާދީ އަމުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އަބާދީގެ މި އަމުރު އިއްޔެ އައިސްފައިމިވަނީ އައިއެސް ޖަމާއަތުން ރަހީނުކޮށްފައިތިބި އަށް މީހުންގެ ކަރު ބުރިކޮށްލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިތިބި އެންމެން މަރަން އަބާދީ އަމުރު ކުރައްވާފައިވާއިރު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިތިބި އައިއެސް ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ އަދަދު 300 އަށް އަރަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ އަންހެނުން ހިމެނެ އެވެ. އެއީ އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.

އައިއެސްއިން ރަހީނުކުރި އަށް މީހަކު މަރާލައި އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު އުކާލާފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ ބަގްދާދުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ހައިވޭއަކުންނެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން އަބާދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ބަދަލުހިފުމަކުން ބަދަލުހިފާނެ ކަމަށެވެ.

ރޯމާދުވާލު މަންމަ ކުރިމަތީގައި ކުޑަ ދަރިފުޅު ކަތިލައިފި

ތޫނިސްގައި އިއްޔެ ހިންގި ޖަރީމާއެއްގައި މަންމައެއްގެ އަތުން ކުޑަކުއްޖަކު އަތުލައިގަނެ އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ކުރިމަތީގައި އެ ކުއްޖާ ކަތިލައިފި އެވެ. ކަތިލާ މަރާލާފައިވަނީ އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.

މަރިޔަމް ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ކުޑަކުއްޖާ އާއި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ އަދި އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ ތިން މީހަކު މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔައީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް މީހަކު އައިސް އެކުއްޖާގެ މަންމަ އަތުން ކުއްޖާ ޖަހައިގަނެ ކުއްޖާ މަރާލީ ކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެ އެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ މަރާލީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެ އެވެ.

އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ކުރި މަސައްކަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ މަންމައަށްވެސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައި ވެ އެވެ. އެ މީހާ ހިފެހެއްޓީ މަގުމަތިން ދިޔަ ބައެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އެ ހަމަލާ ދިން މީހާއަކީ ކުރިންވެސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދީގެން ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުންނަ މީހުން ބަލަހައްޓާ ހާއްސަ މަރުކަޒެއްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. އެމީހާ އެ މަރުކަޒުން ނިކުތް ގޮތް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.