އިތުރު 10 ސްކޫލް އެޅުމަށް 104 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒު ހާސިލްކުުރުމަށް ބޭނުންވާ 10 ސްކޫލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި މާދަމާ ފަށާ، މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019ގެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނާގޮތުން 103.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 1.6 ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިިޔާ)ގެ އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަލަށް އިމާރާތް ކުރާނީ 45 ކުލާސްރޫމްގެ 10 ސްކޫލެވެ.

އަދި ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި މަލްޓި-ޕާޕަސް ހޯލް އަކާއި ސްކޫލަކުން ލިބެން ހުންނަންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ސްކޫލްތައް އަޅާނީ ކޮން ތަންތަނެއްގައި ކަމެއް ޕްރޮޖެކްޓުގައި ބުނެފައެއްނުވެ އެވެ.

އިތުރު 10 ސްކޫލް އެޅުމުގެ އިތުރުން އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ދެ ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ 53 ސްކޫލެއް ވެސް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މައުލޫމާތުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެގޮތުން އެ ސްކޫލްތަކަށް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކުލާސް ރޫމް ތަކާއި ސައިންސް ރޫމް ތަކާއި ލައިބްރަރީސްތަކާއި އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ރޫމްތަކާއި ބަދިގެ އަދި ސްޓާފް ރޫމްތައް ގާއިމް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަން ސަރުކާރުން ފައިސާ ހޯދަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، މިހާރު ރާއްޖޭގައި 150 ސްކޫލެއްގައި އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރަން ހެދި އޮޑިޓްގައި ބުނާގޮތުން އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުލާހާއި ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ސްކޫލްތަކެއް އަޅަންޖެހެ އެވެ.

އަދި ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ވެސް އޮތީ މާލެ ސަރަހައްދައްކަން އެ އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވާއިރު، މާލޭގެ ސްކޫލްތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރަން ބަލާއިރު، ސްކޫލްތަކުގައި ހުސް ޖާގައެއް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، 2023 ވަނަ އަހަރު އައުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ސްކޫލެއް އެއްދަންފަޅި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 838 ކުލާސްރޫމާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރަން 237.9 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ލޯބިވެރިޔާ މަަގުުމަައްްޗަަށްް ނެެރެެ އަނިޔާކުރި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލޯބިވެރިޔާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، ބަޔަކު މާރާމާރީއެއް ހިންގައިގެން އުޅޭކަމުގެ ރިިޕޯޓެއް އިއްޔެ ހެނދުނު ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަށް ދިޔައިރު އެއީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ދެ މީހުންގެ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްކަން ފަހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ފިރިހެން މީހާގެ ކުރި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަންހެން މީހާގެ އަތަށާއި ބޮލަށް އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާކުރީ މަގުމައްޗަށް ނެރުމަށްފަހު އެވެ. އަދި އޭނާގެ ބޯ ފަޅާލައި ޖިސްމާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާތަކެއް އެ އަންހެން މީހާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ، ފިރިހެން މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރަކާ ދެކޮޅަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ސުލޫކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އޭރު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޭރުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ އިއްތިފާގުން އަމުރެއް ނެރު ނެވެ.

ނަމަވެސް އެ އަމުރާ ގުޅިގެން ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. އަދި ދެން ތިއްބެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި އަމުރަކުން ފަހުން ވަނީ ކުރީގެ އަމުރުގެ ބައެއް ބައިތައް ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޖޭއެސްސީ އަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ފެބްރުއަރީ އެކެއްގެ އަމުރު ނެރުމަށް ސޮއި ކުރުމަށްފަހު، ފަހުން އެ އަމުރު ބާތިލް ކުރި ތިން ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ މިހާރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފްގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކޮން ފަރާތަކުން ކަމެއް އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ވެސް ވަކި އެއްޗެއް އަދި ވިދާޅެއްނުވެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅިއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލައެއް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ދަނީ ބަލަމުން ނެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނަމަވެސް، އެ ނިންމުން ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ ޖޭއެސްސީގެ އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި ފަނޑިޔާރު ދީދީއާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ޖޭއެސްސީން ވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

“އަމަލުތަކުގެ ހިސާބު ބެއްލެވުމުގެ ކުރިން، ނަފްސުތައް ހިސާބު ކުރާށެވެ.”

ތަރައްގީވެ ކުރިއަރާފައިވާ މި ޒަމާނުގައި އެތައް ހޯދުންތަކެއް ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ. އެތައް ކަމެއް ދަނީ އީޖާދު ކުރަމުން ނެވެ. ޒަމާނާއެއްވަރަށް ދުނިޔެ ކުޑަވެ މިއަދު އިންސާނުންނަކީ ތަންދޮރު ވަކިވެފައިވާ ބައެ ކެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ނޭނގޭ ކަމެއްވެ އެވެ. އެއީ މަރެވެ.

މާތް ﷲގެ ހަޟްރަތަށް އެބުރި ރުޖޫއަވާނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އަބަދާއި އަބަދު އޭނާގެ ނަފްސު ވަޒަންކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަންޖެހޭ މީހެކެވެ. މަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހެއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނޭކަން ދަނެ، ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރައްކާތެރިވެ މުހާސަބާ ކުރަންޖެހެއެވެ. ތިމާގެ އީމާންކަމުގެ ވިންދުހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

އަދި ތިމާގެ ހިތުގައި މާތް ﷲ އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށްޓަކާ އުފެދިފައިވަނީ ކިހާ މަތިވެރި ލޯތްބަކާއި ކިޔަމަންތެރި ކަމެއްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. މާތް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް އަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމަކީ މީހާ ހެޔޮކަންތަކާ ވީފަރާތަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރެކެވެ.

ނަސްފުތައް ހިސާބު ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެން މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ހަލީފާ އުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

“ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމަލުތަކުގެ ހިސާބު ބެއްލެވުމުގެ ކުރިން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް ހިސާބު ކުރާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމަލުތައް ވަޒަން ކުރެވުމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުން އަމިއްލަ ނަފްސުތައް ވަޒަން ކުރާށެވެ. ދުނިޔެ އަކީ އަމަލުކުރުމުގެ މައިދާށެވެ. މިއަދު ތިޔަބައިމީހުން އަމިއްލަ ނަފްސުތައް ވަޒަން ކުރާށެވެ. ދުނިޔެ އަކީ އަމަލުކުރުމުގެ މައިދާނެވެ. މިއަދު ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް ހިސާބުކުރުމަކީ، މާދަމާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް ހިސާބު ކުރެއްވުމަށް ވުރެ ލުއިވެގެންވާ ކަމެކެވެ”

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ނުދައްކައިގެން އެސްޓީއޯއިން ނިހާނު ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ހާބަރު ފުޑްކޯޓުގެ އައުޓްލެޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު އެތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކައިގެން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

ފުޑްކޯޓުގެ އައުޓްލެޓްތައް ބަލަހައްޓާ އެސްޓީއޯއިން ނިހާނުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ހެނދުނު ސިވިލް ކޯޓުގައި ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އަޑުއެހުމަށް ނިހަން ހާޒިރުވެފައިނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް ނިހާންގެ މައްޗަށް އެސްޓީއޯއިން ދައުވާ ކުރަނީ ފުޑްކޯޓުގެ ޔުނިޓް 22 ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު އެތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާތާ އަހަރެއް ވެގެން ގޮސްފައިވާތީ އެތަނުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނފައިސާ ހޯދުމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ކުރި ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން އެ ޔުނިޓަށްވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނިހާން ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފުޑްކޯޓުގެ ޔުނިޓް 22 އަށް ކޮންމެ މަހަކު ކުލީގެ ގޮތުގައި 75،945 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭއިރު ނުދައްކާދިޔަ މަސްތަކަށް އެރި ޖޫރިމަނާއަށް މިހާތަނަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާފައިވާ ކަމަށް ދައުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނިމިދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ހާބަރު ފުޑްކޯޓުގެ އައުޓްލެޓެއް ނިހާން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާއިރު، އޭރު ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް އެތަނުގެ ޔުނިޓްތައް ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ދީފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

މީހަކު ރަހީނު ކުރި މައްސަލާގައި ފަޒީލަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ލ.  ގަމުގައި މީހަކު ރަހީނުކޮށްގެން އުޅުނު މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި އިބްރާހިމް ފަޒީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ފަޒީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ މިދިޔަ މަހު ގަމުގައި 44 އަހަރުގެ މީހަކު ރަހީނުކޮށް، އޭނާގެ އަތުން 8900 ރުފިޔާ ފޭރިގަނެ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް ރަހީނުކުރި މީހާއަށް ބިރު ދައްކައިގެން ފައިސާ ފޭރިގެން މައްސަލައިގައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ފަޒީލު ހައްޔަރުކުރީ އެކަން ކުރުމަށްފަހު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހުޅުމާލެއިންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ފަޒީލުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ މައްސަލައިގައި އޭނާއަށް ދައުވާކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވީ މިއަދު ކަމަށެވެ.

ލ. ފޮނަދޫން ޑިންގީއެއްގައި ދަނިކޮށް އައިމިނަތު ޝިމާ ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ފަޒީލް އަކީ މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް އޮންނަ ޒުވާނެކެވެ.

މީހަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައެއްގައި ފަޒީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް މީހަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

އެފަހަރު ހައްޔަރުކުރީ ޝިމާގެ އަންހެން ކޮއްކޮ ރަހީނު ކޮށްގެން ޑިންގީއެއްގައި ދަނިކޮށް ކަނޑުމަތިންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގައި އޭނާ ދޫކޮށްލިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް 14 މަޝްރޫއެއް، އަގު 414 މިލިއަން ޑޮލަރު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ތަސައްވަރުގެ ދަށުން އެ ސިޓީގައި 414 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި މާދަމާ ފަށާ، މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019ގެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނާގޮތުން ނޫ އިގްތިސާދު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 414 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 6.3 ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ)ގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި 14 މަޝްރޫއެއް ހިންގާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބުނީ، ހަ އަވަށުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ މައި އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ މަޝްރޫއުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން އެ ސިޓީއަކީ ވިޔަފާރި އާއި ތަރައްގީގެ މައި ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރުން ފައިސާ ހޯދަން ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ:

– ދިރިއުޅުމަށާއި، ވިޔަފާރިއަށް އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ބޭނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބިން އިތުރުކުރުން، (ގާތްގަނޑަކަށް 203 ހެކްޓަރު)

– އައްޑޫ ސަރަހައްދުގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރަން ހަތަރު ފަޅަކުން ގާތްގަނޑަކަށް 25 ހެކްޓަރު ހިއްކުން

– އައްޑޫ ސިޓީގައި އާ މަގުތަކެއް ހަދައި، މިހާރު ހުރި މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމާއި މަރާމާތުކޮށް، ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމްތައް ގާއިމްކުރުން

– ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް ތަރައްގީ ކުުރުން

– މަރަދޫ- ފޭދޫ އަދި ހުޅުދޫ- މީދޫގެ ހާބަރު ތަރައްގީ ކުރުން

– ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އިމާރާތްކުރުން

– ހުޅުދޫ-މީދޫގައި ހުރި ފިޝަރީޒް ކޮމްޕުލެކްސް ބޮޑުކޮށް، ހިތަދޫގައި ހުރި އައިސް ޕުލާންޓް ތަރައްގީކޮށް މަސް ބަންދުކުރާ ފެސިލިޓީތައް ގާއިމްކުރުން

– ޔޫތް ސެންޓަރުތަކާއި، ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކާއި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުން

– ޕަވާރހައުސް އަދި ޕަވާ ގްރިޑް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުން

– ގަމުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ތަރައްގީކުރުން

– ސަރުކާރު އޮފީސް ކޮމްޕުލެކްސް އެއް އިމާރާތްކުރުން

– އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކް އަކާއި ބަގީޗާއެއް ތަރައްގީ ކުުރން

– ކްލައިމެޓް ރިސާޗް ފެލިސިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން

– ދާރުލް އާސާރަކާއި ސަގާފީ އަވަށެއް ތަރައްގީ ކުރުން

މާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ބްރިޖަކުން ގުޅާލަން 488 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

މާލެ – ވިލިމާލެ އަދި ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށި ގުޅާލާ ބްރިޖް އަޅަން، 488 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި މާދަމާ ފަށާ، މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019ގެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނާގޮތުން ނޫ އިގްތިސާދު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 488 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެ މަޝްރޫއުގައި ދަށުން މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަބަބުން ގާއިމްވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއެކު އިގްތިސާދަށް ވެސް ފައިދާ ކުރާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މާލެ ސަރަހައްދު ގުޅުވާލުމާއެކު މާލޭ ސަރަހައްދާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ބަލްކު ކާގޯ ގެންދިއުމަށް ރަނގަޅު އިންފުރާސްސްޓަކްޗާރ އެއް ގާއިމްކުރުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މާލޭގައި ހުރި ގުދަންތައް، އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލެ – ވިލިމާލެ އަދި ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށި ބްރިޖުން ގުޅާލުމާއި މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަން މި ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވާއިރު ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ބްރިޖެއް އަޅައިފައެވެ. ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަޝްރޫއުގެ އަގު 200 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގައި 30 ގައުމުން 130 އަށްވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ބައެއް މާލީ އިދާރާތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ނިންމުން ދެމެހެއްޓި ނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރު ދީދީ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވާ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ގަވައިދުން ނުކުންނަވައި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބަލަމުންދާ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ އެ ސަސްޕެންޝަން ފަސްކުރުމަށާއި އެ ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެ އަމުރު ނެރުނު ނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަން ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ނިންމައިފައެވެ.

ޑީޖޭއޭގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ މިހާރު ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖޭއެސްސީގެ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައިވާތީ އެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފަނޑިޔާރު ދީދީ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް މިހާރު ވެސް ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު ދީދީ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ޑީޖޭއޭ އިން ބުނެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ބައްލަވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާއަށް ވަނީ ތާވަލް ކޮށްފައެވެ.

ފައިސާ ހޯދުމަށް އަމިއްލަ ދެ މީހެއްގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ އެ ޝަރީއަތް ބައްލަވާ ބެންޗުގައި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އިތުރުން ދެން ތިއްބަވަނީ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފެވެ.

ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމީ، އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ އެވެ. އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެ ކޮމިޝަންގައި އިންނަވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިސް ވަފުދާ އެކު ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ލަންކާގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއެކު އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުން ލަންކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ، މި ދަތުރުފުޅުގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް އާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ ވަޒީރުންނާއި ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ސްރީ ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރަން ކުރާ ދަތުރެއް ކަމަށް ވެސް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ލަންކާގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެ އެވެ. އެގޮތުން ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރިނަލް ވިކްރަމަސިންހަ އާއި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާއާ ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ލަންކާއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ލަންކާގައި ބާއްވަ އެވެ. އެގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނިކޮށް ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެން ހިމާޔަތް ހޯއްދެވި ފަހުން، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގެވީ ވެސް ލަންކާގަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުން ވެސް އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިގެން ވެސް ލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވި އެވެ.