ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރި ބޮންތައް އުފުލި ލޮރީ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ހޯދައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނިއުސް ފަސްޓް) ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ބޮންތައް އުފުލި ކަމަށް ތުހުމަރު ކުރެވޭ ލޮރީ ހޯދައި، ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަކުރި އީސްޓާ ސަންޑޭއާ ދިމާކޮށް ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ކްރިސްޓިއަނުން އަޅުކަންކުރާ ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މިހާތަނަށް 359 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ހަމަލާތައްދިނުމަށް ބޭނުންކުރި ބޮންތައް އުފުލި ލޮރީ ފެނުނީ ކޮޓަހެނަ ފުލުހުން ދިން މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ވައްތަލާގައި ހުންނަ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ލޮރީއަކީ ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓަލުގައި ޖާނު ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާދިން މީހާގެ ނަން މަތީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޮރީއެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ލަންކާގެ ތާރީހުގައި މިފަހުން ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެ ހަމަލާއަށްފަހު އެގައުމުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ކާފިއު ހިންގަމުންދާއިރު ލަންކާގެ އެކި ހިސާބުން ގޮވާ ތަކެއްޗާއި ހަތިޔާރުތައް އަދިވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ލަންކާ ފުލުހުން ގެންދަނީ އެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައެވެ. ހޯދަން އިއުލާންކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިން އަންހެނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ލަންކާގައި އިތުރު ހަމަލާތަކެއް އަދިވެސް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާއިރު، މާދަމާ ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކުގައާއި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ލަންކާގައި މާދަމާ ހުކުރު ނުކުރާން އެދެފި

ކޮލަމްބޯ (ނިއުސް ފަސްޓް) – ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު، އަދިވެސް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް މާދަމާ ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކުގައާއި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ މުސްލިމް ރިލިޖަސް އެފެެއާޒް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް ހަލީމް ވިދާޅުވީ، ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް އެއްވެސް ތަނަކަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވާއިރު ކްރިސްޓިއަނުން އަޅުކަންކުރާ ފައްޅިތަކުގައި އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ވެސް ދަނީ އެދެމުންނެވެ. އަދި ބައެއް ފައްޅިތައް ވަނީ ބަންދުވެސް ކޮށްފައެވެ.

ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަކުރި އީސްޓާ ސަންޑޭއާ ދިމާކޮށް ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 359 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އަދި ހަމަލާތަކަށްފަހު ލަންކާގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ކާފިއު ހިންގަމުންދާއިރު ލަންކާގެ އެކި ހިސާބުން ގޮވާ ތަކެއްޗާއި ހަތިޔާރުތައް އަދިވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ލަންކާ ފުލުހުން ގެންދަނީ އެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައެވެ. ހޯދަން އިއުލާންކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިން އަންހެނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރައްޔިތެއްގެ ހިޔާލެއް: “ކުރީގެ ޕްރިފެކްޓުންނާއި ކެޕްޓަނުންނަށް ވެސް އިނާޔަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަންވީ”

އަޅުގަނޑުމެންގެ “އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން” ނަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވަކި ހާއްސަ ތައުލީމީ ޝަރުތުތަކެއް ހުންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރާއިރު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑު މުސާރައާއި އިނާޔަތް ނަންގަވައިގެން ގިނަ ފަހަރު އުޅުއްވަނީ ޗުއްޓީގައި ބޭރު ކަރަކަރާގައެވެ. ނޫނިއްޔާ ގިނަ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރެއް ނުވެއެވެ.

މިވަރުން ނިންމާލެވޭ ކަށް ނެތެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރުވެސް އޮތީ އެބޭފުޅުންނަށެވެ. އެބޭފުޅުންނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ބިލެއް ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތުން ފަޓާސް ބަރިއެއްހެން ނިންމާލެވޭއިރު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެއްވާ ކަމަކަށް އެތައް ވަގުތެއް އިސްރާފުކުރެއެވެ.

އަދި ކިއެއްތޯއެވެ. މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދައުލަތުން ހަރަދު ކުރަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން އެއް ދައުރު ކުރުމުން އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 25000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭއިރު، ދެ ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މެންބަރަކަށް 38000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

އަތުންފައިން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ލިބޭ މި އިނާޔަތްތަކާއެކު އެ މެންބަރަކަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި ބޭސްފަރުވާގެ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްތައް ވެސް ހުރެއެވެ.

ބައިތުލް މާލުން ބޮޑު ހޭދައެއް މި އިއްޒަތްތެރިންނަށް ކުރާއިރު ވެސް މެންބަރުކަން ކޮށްފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ހިތެއް ނުފުރެއެވެ. އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް ހޯއްދެވުމަށެވެ. ނިކަމެތި ފަގީރެކޭ އެބޭފުޅުންނެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް އިތުރު އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނަށް ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެން ތިން މެންބަރަކު ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ.

އެގޮތުން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވަނީ މަޖިލިސް މެމްބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އެއާޕޯޓް ވީއައިޕީ ސާވިސް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ހިމަނައިފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ބިލު މުސްތަފާ ވަނީ ފަހުން އަނބުރޭ ގެންދަވައިފައެވެ.

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްލަތީފު ވަނީ، ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭގޮތަށް އޮތް އޮތުމަށް ބަދަލު ގެނެސް މެމްބަރުކަން ކުރި މީހާއަށާއި އެމީހާގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅައިފައެވެ.

އަދި މެންބަރުކަން ކުރި މީހަކަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާ ލިބޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިން އަދި 18 އަހަރު ނުވާ ކުދިންނަށް ވެސް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާ ލިބިދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ވެސް އަބްދުއްލަތީފު ހުށަހެޅިއެވެ.

މި ބިލުތަކަށް އާންމުންގެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، އެތައް ބައެއް ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަން ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ބަންޑުން ކުރަމުންނެވެ. ސަބަބެއް ވެސް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ވެރިންނަށް ބޮޑެތި އިނާޔަތްތަކެއް ދޭއިރު އާންމު ރައްޔިތު މީހާ އަތާ އަގަޔާ ދިމާކުރަން ގަނަތެޅެން ޖެހޭތީއެވެ.

އެގޮތުން މެންބަރުންގެ އިނާޔަތްތައް އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ކުރި ބަހުސްތަކާއި ހިއްސާކުރި ހިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ޓުވިޓަރުގައި ރައްޔިތަކު ހިއްސާކުރި ހިޔާލަކަށް ބަލާލާނަމެވެ.

ހުޒާމް ނަމަކަށް ކިޔާ އައިޑީއަކުން އިއްޔެ ކުރި އެ ޓުވީޓުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ “ކުރިން ޕްރިފެކްޓް ކަން ކުރި ކުދިންނާއި، ހައުސް ކެޕްޓަންކަން ކުރި ކުދިންނާ، އިސްކޫލް ކެޕްޓަންކަން ކުރި ކުދިންނަށް ވެސް އިނާޔަތްތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަންވީ” ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ބައެއް މީހުން ތާއީދުކޮށް ރީޓުވީޓް ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަކު ވަނީ ސްކޫލުގައި އަދާކުރި ޕޯސްޓަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމުން އެއީ ގައުމީ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ތާއީދު ކޮށްފައެވެ.

ތެދެއްތާއެވެ. ޕްރިފެކްޓުންނާއި ކެޕްޓަނުންގެ މަގާމަކީ ވަކި ތައުލީމީ ފެންވަރެއް، އަހުލާގެއް ހުރެގެން ސްކޫލް ކުދިން ހޮވާ މަގާމުތަކެކެވެ. ސްކޫލަށް ބަރާބަރަށް ހާޒިރުވެ ކިޔަވަމުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެ ޒިންމާއަށް އިތުރު އެލަވެންސެއް ނުލިބެއެވެ.

އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުރުމުން ވާންޖެހެނީ އެހެން ކުދިންނަށް ނަމޫނާއަކަށެވެ. އެހެން ކުދިންނަށް މިސާލު ދެއްކެވުމަށެވެ. ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހައުސްއެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެއް ކުދިންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯދަންވެސް ޖެހެއެވެ.

އެހެންކަމުން މެންބަރުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށްވުރެ މި މަގާމުތައް ފުރި ކުދިންނަށް އިނާޔަތްދޭން އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދެވެ.

ލަންކާގެ ނޫރައްލިއާގެ ކެނަލްއަކުން 200 ބޮން ފެނިއްޖެ!

ސްރީ ލަންކާގެ ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ނޫރައްލިއާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮންތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ނިއުސް ފަސްޓް ނޫހުން ބުނެފައިވަނީ، އެތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ނޫރަލިއްޔާގެ ހަވަ އެލިޔާގެ ފެން ދައުރުވާން ހަދާފައި އޮންނަ ކެނަލްއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން މުވާސަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކެއް ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އެސްޕީ ރުވާން ގުނަސެކަރަ ވިދާޅުވީ، އެތަކެތި ފެނުނީ ނޫރައްލިއާގައި ތިބޭ އަސްކަރިއްޔާގެ ފަރާތުން ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ނޫރައްލިއާގެ ފުލުހުންނާއި އެތަނުގައި ތިބޭ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ފަތުރުވެރިންނާއި ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވެސް މަގުބޫލު ނޫރައްލިއާއިން ބޮންތަކެއް ފެނިފައިވާއިރު، ލަންކާގެ ފުލުހުން މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަތިޔާރާއެކު ހަ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އަތުން ހަ ކަނޑި އައި އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ ބާރުދަށް 21 އަތު ބޮން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޮލަމްބޯ ކްރައިމްސް ޑިވިޝަން (ސީސީޑީ) އާއި ސްޕެޝަލް ޓާސްކް ފޯސް (އެސްޓީއެފް) އިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެތަކެއްޗާއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރީ މުޓްވަލް ސަރަހައްދުން ކަމަށެވެ.

ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަކުރި އީސްޓާ ސަންޑޭއާ ދިމާކޮށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ލަންކާގެ ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަށް ތަނަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 300 އަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

އެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަނީ ކާފިއު އިއުލާން ކުރަމުންނެވެ.

އަދި އިތުރު ގޮވުންތަކެއް ގޮއްވާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގެންދަނީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގާ ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒަމީރު!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި މޫސާ ޒަމީރުގެ ނަން ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިިފިއެވެ.

މޫސާ ޒަމީރާއި އަދީބަކީ ވެސް އެއް އިރެއްގައި ޔާމީންގެ އަރިސް ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ޓެރަރިޒަމާއި ހިޔާނާތުގެ އެކި ކުށްތައް ސާބިތުވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 33 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ އަދީބު މިވަގުތު ހުންނެވީ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ގޭ ބަންދުގައެވެ. އަދި ޒަމީރު ވަނީ މިފަހުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ސިޔާސީ މައިދާނުން ދުރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅޭ ފުރަތަމަ އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވިއިރު، ޕީޖީން ވަނީ ވަނީ ރައީސް ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާ ތަފްސީލްކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި ޒަމީރާއި އަދީބާއެކު އަށް ބޭފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ.

އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދެން ހުށަހެއްޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑްގައި ތިއްބަވާ މުހައްމަދު ޝަރީފާއި މުހައްމަދު ލުވައިޒުގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ވަސީމް އިސްމާއިލް ކިޔާ މީހެއްގެ ނަމެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާ ދައުވާ ހުށަހަޅުއްވަމުން ޕީޖީގެ ވަކީލް މުހައްމަދު އާލިމް ވިދާޅުވީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތުވާ އެސްއޯއެފް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ދެ ޗެކަކުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ ޔާމީންގެ ސޭވިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ކަމަށެވެ.

އަދި ފަހުން އެ ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި އޮންނަ ޔާމީންގެ ސޭވިން އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް، ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެކައުންޓަކަށް ޓްރާސްފާކުރި ކަމަށް ދައުވާގައިވެއެވެ.

ދައުވާގައި ބުނީ، އެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ނިމެންދެން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ބެހެއްޓުމަށް، އެސްކޮރޯ އެކައުންޓެއް ހެދުމަށް އޭސީސީއާއެކު ރައީސް ޔާމީން އެއްބަސްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕީޖީން ވަނީ، އެސްކޮރޯ އެކައުންޓަށް ޔާމީން ޖަމާކުރީ އެސްއޯއެފްއިން ލިބުނު ފައިސާ ނޫން ކަމަށާއި އެކަން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެސްކޮރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރީ މޫސާ ޒަމީރުގެ ފަރާތުން ހޯދި ފައިސާތަކެއް ކަމަށް ޕީޖީގެ ދައުވާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ވަކީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ އަމަލަކީ އެ ފައިސާތައް ފޮރުވައި، ކޮރަޕްޝަނުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާތަކެއް ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފައިސާތަކެއް ބަދަލު ކުރަން އުޅުމުގެ އަމަލެއް ކަމުން، އެއީ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށަށް ވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ކުށް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ފަސް އަހަރާއި 15 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ އެވެ.

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަ ކުރުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް ފެށުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު 1:00 ގައެވެ. އެމައްސަލާގައި މާދަމާ އޮތީ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ.

މި މައްސަލާގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައިފައެވެ. އެއީ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަން ނިންމިއެވެ.

އެއީ މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ މައްސަލާގެ ތަހުގީގުގައި ހިމެނޭ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް، ޕީޖީއިން އެގޮތަށް އެދުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ހައި ކޯޓުން ވަނީ މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ 28 ވަަނަ ދުވަހު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ،

އެގޮތަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ މައްސަލާގައި ޕީޖީގެ ފަރާތުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން އެދިފައިނުވާތީ އާއި ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނެ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީއެވެ. އެހެންވެ ރައީސް ޔާމީން އިތުރަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓެން ނެތުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރު ބާތިލްކުރީ ކަމަށް އެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަޅުކަމަށް ދިޔައީ އެކުގައި، އެނބުރި ގެއަށް ދާންޖެހުނީ ދެމައިންގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑާއެކު!

“އަހަންނަށް ފެނުނީ ދަރިފުޅު ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާ. އަހަރެން ދަރިފުޅު ނެގޭތޯ ބެލިން. ނަމަވެސް އޭރު އޮތީ މަރުވެފައި. ހަމައެގޮަށް. ޖެހިގެން ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އަހަރެންގެ އަންހެނުން،”

މިއީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ލޯބިވާ އަނބިމީހާއި ހުރި ހަމައެކަނި އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ބީވެގެންދިޔަ ގޮތް، ސުދޭޝް ކޮލޯން ކިޔައިދިން ގޮތެވެ. ކަރުނައިން ފޯވެފައި އިނދެ އޭނާ އެވާހަކަ ކިޔައިދިނީ އަސަރާއެކުއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ސުދޭޝް އާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ނިގޮމްބޯގައި ހުންނަ ސެބެސްޓިއަން ކެތޮލިކް ޗާޗަށް ދިޔައީ އެދުވަހު ކްރިސްޓިއަން ފާހަގަކުރި އީސްޓާ ސަންޑޭގެ އަޅުކަމަށެވެ. އެއީ އެމީހުން ގަވާއިދުން އަޅުކަމަށްދާ ޗާޗެކެވެ.

އެދުވަހު ވެސް ސުދޭޝްގެ ކުޑަ އާއިލާއިން އަޅުކަމަށް ދިޔައީ އަމާންކަމާއެކު ގެއަށް އާދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ނަމަވެސް ތަގުދީރު ދިމާކުރީ އެހެނަކުން ނޫނެވެ. ފައްޅި ތެރެއަށް ވަތް މީހަކު ޖާނު ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި އެތައް ބަޔަކާއެކު ސުދޭޝްގެ އަނބިމީހާއާއި ދަރިފުޅު ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ ހަމަލާގައި ސުދޭޝް ސަލާމަތްވީ ހަނިގޮތަކަށެވެ.

“އަހަރެންގެ އަނބިމީހާއި ދަރިފުޅާއެކު އަހަރެންވެސް ޗާޗަށް ދިޔައިން. އެކަމު ރަސްމިއްޔާތުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު ކަމުން އަހަރެން ޗާޗުން ބޭރަށް ނުކުމެލީ. ބޭރަށް ނުކުތްތާ ފަސް މިނެޓް ތެރޭގައި އެތަނުގައި ބޮމެއް ގޮވި. ވަރަށް ބާރު އަޑަކާއެކު. އަހަރެން ވަގުތުން ޗާޗް ތެރެއަށް ވަނިން. އޭރު އަހަރެންގެ އަނބިމީހާ ދަރިފުޅު އޮތީ ބިންމަތީގައި،” ސުދޭޝް ކިޔައިދިނެވެ.

އޭނާ ސިފަކުރާ ގޮތުގައި، އެދުވަހުގެ ހަމަލާދިން މީހުންނަކީ އެއްވެސް އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ނެތް ބައެކެވެ. ކުށެއްނެތް ބަޔަކަށް ހަމަލާދިނުމަކީ އިންސާނުންގެ ދަރަޖައިގައި ތިބި ބަޔަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސުދޭޝް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވާ އަނިމީހާ އާއި ދަރިފުޅި މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައިރު އެ ދެމައިންގެ ޖަނާޒާ އިއްޔެ ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ. މައުސޫމް ދެ މައިންގެ ވަކިވުމާއެކު މިއަދު ސުދޭޝް ވަނީ އެކަނިވެރިވެފައެވެ. ބަނަވެފައެވެ.

ސުދޭޝް ފަދައިން އެދުވަހުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އާއިލާގެ ދިރިއުޅުން ވެސް ވަނީ އެފަދައިންނެވެ.

މައްސަރު ކަންތައް ލަސްވެ ރިއްސާތީ ދެއްކުމުން ބަނޑުން ނެގީ 15 ކިލޯގެ ސިސްޓެއް!

މައްސަރު ކަންތައް ލަސްވެ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީވެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބަނޑުން 33 ޕައުންޑް (15 ކިލޯ)ގެ ސިސްޓެއް ނަގައިފިއެވެ.

އެ ޕޭޝަންޓުގެ ނަން މީޑިއާތަކުގައި ހާމަނުކުރި ނަމަވެސް ސައުޓް ވެސްޓް ނިއުސް ސާވިސް އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ޕުންޖާބުގައި ހުންނަ ސަރިން ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ރަވީދަރްޕަލް ސިންގް ބުނެފައިވަނީ، އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އާ ދިރިއުޅުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާގެ ބަނޑުގައި ނަގާފައިވާ ސިސްޓް ފެނިފައި ޑޮކްޓަރުން ވެސް ހައިރާން ކުރުވިއިރު، ކާމިޔާބު އެ ސާޖަރީއަށްފަހު މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ކުއްޖާގެ ބަނޑުން ނެގި ސިސްޓް ހިފަހައްޓައިގެން ސާޖިއަންއަކު ހުންނަ ފޮޓޯއެއް ޝާއިއުކޮށްފައެވެ.

އޯވަރިއަން ސިސްޓް ނުވަތަ ރަހިމުގައި ސިސްޓް އުފެދުމަކީ ގިނަ އަންހެނުންގެ އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ސިސްޓްތަކުން ގިނަ ފަހަރަށް އުދަނގޫތަކެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންތަކެއް ނުލިބި މަދު މަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ބޮޑެތި އޯވަރިއަން ސިސްޓްގެ ސަބަބުން ބަނޑަށް ތަދުވެ، ބަނޑު ފުރިފައި ނުވަތަ ބަރުވެފައި ހުރުން ނުވަތަ ބައެއް ފަހަރު ދުޅަވެފައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މާޔޯ ކްލިނިކުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޯވަރީގައި ސިސްޓުގެ މައްސަލަ ގިނަކަން ޑޮކްޓަރުން ފާހަގަކުރާއިރު، އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ފާހަގަކުރައްވަނީ ހުންނަންވާ ވަރަސްވުރެ ބަރުވުމެވެ. އަދި ޅައުމުރުގައި އޯވަރީގައި ސިސްޓު އުފެދުމުގެ ސަބަބުން ދަރިން ހޯދުމަށް ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހި އެތައް ހަރުފަތެއް ގިރާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އަމިއްލަ ޖާނު ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާދިނުމުގައި 9 މީހުން ބައިވެރިވި، ހައްޔަރުގައި 60 މީހުން!

ސްރީ ލަންކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ޖާނު ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާދިނީ ނުވަ މީހަކު ކަމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ލަންކާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ގުނަސެކަރައާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، އެދުވަހުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަމިއްލަ ޖާނު ގޮއްވާލި ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކު ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ.

އަދި އެ ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 60 މީހުން މިހާރު ހައްޔަރުގައި އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ލަންކާގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަނީ، ލަންކާގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ރޭ ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހަމަލާދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ނޭޝަނަލް ތައުދީހު ޖަމާއަތާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 18 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

އެ މީހުންގެ ތެރެއިްނ އަލުތުގަމާ އިން ހަ މީހުން ހައްޔަރުކުރިއިރު، ބެރުވަލާ އިން ފަސް މީހުން އަދި ކަޓަނާއިން ހަ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަރަކަޕޮލާ ސަރަހައްދުން އިއްޔެގެ އޮޕަރޭޝަންގައި އެކަކު ވަނީ އަތުލައިގެންފައެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަކުރި އީސްޓާއާ ދިމާކޮށް ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 321 މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ޖަނާޒާ އިއްޔެ ވަނީ ބާއްވައިފައެވެ.

ލަންކާގައި މިރޭ ވެސް ކާފިއު އިއުލާން ކުރާނެ!

ސްރީ ލަންކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން މިރޭ ވެސް އެގައުމުގައި ކާފިއު އިއުލާން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ލަންކާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ގުނަސެކަރައާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، ކާފިއު އިއުލާން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލަންކާ ގަޑިން މިރޭ 9:00 އިން ފަތިހު 4:00 އާ ހަމައަށެވެ.

ލަންކާގެ އަށް ތަނަކަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ދެ ދުވަހު ވެސް ވަނީ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކާފިއު އިއުލާން ކުރަނީ ރޭގަނޑުން ދަންވަރަށެވެ.

ކްރިސްޓިއަނުން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި އީސްޓާއާ ދިމާކޮށް ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 321 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި 521 މީހަކު ޒަހަމް ވެގެންދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ 31 މީހުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތިން މީހަކާއި ތުރުކީ އަދި އެމެރިކާގެ 2 ރައްޔިތުންނާއި ޕޯޗުގަލްގެ ރައްޔިތަކު ހިމެނެއެވެ.

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން އެގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމާއި މީހުން ހައްޔަރުކުރުން ފަދަ އިތުރު ބާރުތަކެއް ލަންކާގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އެގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަނީ ދެއްވައިފައެވެ.

އެގޮތުން ލަންކާގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓާއި ކޮލޮމްބޯ ކްރައިމް ޑިވިޝަން އަދި ސްޕެޝަލް ޓާސްކް ފޯސް ގުޅިގެން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހަމަލާދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 40 މީހުން މިހާތަނަށް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ލަންކާގެ މީހުން ނަމަވެސް ސީރިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެ އެންމެންވެސް މިހާރު ތިބީ ސީއައިޑީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.