ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕީތައް ސްކޫލުން ދެނީ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ސްކޫލުތަކުން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއި ކެޕޭސިޓީ ނީޑްސް އެނަލިސިސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްކޫލުން ތެރަޕީ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބެލެނިވެރިން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން އަންނަ އަހަރު ސްކޫލްތަކުގައި ތެރަޕީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭގެ ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންގެ އިތުރުން ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އެނޫންވެސް ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.

އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގައި އުނގެނުމުގައި ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އަދި އެކުދިންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިސްލާހު ކުރެވި ކުރިއަށް ހުރިކަންކަން ރާވައި އެކަމަށް ހިނގާނެ ހަރަދު އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަހުމަދު އާތިފް ޕީއެސްއެމްއަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ނިމިގެންދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ނަގާ، ބަޔަކު ބުލެކްމެއިލް ކުރަން އުޅުނު ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ބުލެކްމެއިލް ކުރަން އުޅުނު ފިރިހެން ފުލުހެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފިރިހެން ފުލުހަކާ ދެކޮޅަށް ބުލެކްމެއިލް ގެ މައްސަލައެއް މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގައި އެ ފުލުހުން މީހާ ވެސް އަދި އެހެން މީހަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުކަމުން ބައެއް ކަހަލަ ތަފްސީލު އަދި ހާމަކުރަން ދަތި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއްގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ކޮމާންޑުން އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ފުލުސް މީހާ މަސައްކަތް ކުރީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ އާއިލީ ބައެއްގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ނަގާ، އެ ފޮޓޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރަންށެވެ.

ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހަލަބޮލިވާނެ ގޮތަށް ވާހަކަނުދެއްކުމަށް ލެކްޗަރާއިންނަށް އަންގައިފި

އިސްލާމް ދީނަށާއި ﷲގެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މުޖުތަމައު ހަލަބޮލި ވެދާނޭ ގޮތަކަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ލެކްޗަރާއިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިޔާލު ފާޅުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުން އެފަދަ އެންގުމެއް އަންގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލާ ޑރ. ހަސަން ހަމީދު މިއަދު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައެވެ.

ޗާންސެލަރު ޑރ. ހަސަން ހަމީދު ފޮނުވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ލެކްޗަރާއިން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފެދި، މުޖުތަމައު ހަލަބޮލި ވެދާނޭ ފަދަ ބީދައަކުން އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަފާތު އެކި ހިޔާލު ފާޅުކުރަމުންދާކަން ސަރުކާރަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލިބެމުންދާކަން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޗާންސެލަރު ވިދާޅުވީ، ޔުނިވާސިޓީގެ މުދައްރިސުންނަކީ ރާއްޖޭގެ އެތަކެއް ޒުވާނުންގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި ނުހަނު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބަޔަކަށްވާއިރު، އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވާނަމަ އެއީ މުޖުތަމައުއަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

“އެހެންކަމުން، މި މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު، މި މުޖުތަމައުގައި ބައިބައިވުން އުފައްދައި، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާމެދު ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭނެ ފަދަ ވާހަކަތައް މީސްމީޑިޔާ އާއި، އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ޔުނިވަރސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ،” ޗާންސެލަރުގެ އެންގުމުގައިވެއެވެ.

އަދި ޔުނިވާސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް މުވައްޒަފުންގެ އަހުލާގީ ކޯޑްގައިވާ ހަމަތަކާއި ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށް ޗާންސެލަރު ހަމީދުގެ އެންގެވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެމްއެންޔޫގެ ލެކްޗަރާއިންނަށް މިފަދަ އެންގުމެއް އަންގާފައިވާއިރު، އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ކުށްވެރިކޮށް “އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން”ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގިނަ ލެކްޗަރާއިން ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ، އިންތިހާބު އަންނަ މަހު

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ، އެ ދެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު އަންނަ މަހު ބާއްވަން އެޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އާއި ނައިބް ރައީސަކު އެންމެ ފަހުން އިންތިހާބު ކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް 2014 ގައެވެ. އެ އިންތިހާބު ވާދަކުރެއްވުމެއް ނެތި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އެއީ 33709 މީހުންގެ ވޯޓް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

ޖުމްލަ 21052 މީހުންގެ ވޯޓް ހޯއްދަވައިގެން، ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒެވެ.

އެމްޑީޕީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ނައިބް ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު އަންނަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އަދި ނައިބް ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ އެޕާޓީގެ މެންބަރުން ޕާޓީގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިންނެވެ.

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް elections@mdp.org.mv އަށް ނުވަތަ އެޕާޓީގެ މައި އޮފީހުގެ ދެވަނަ ފުލޯއަށް ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ، އެޕާޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބްރައީސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެޕާޓީގެ މެމްބާޝިޕް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.

ދީނަށްވުރެ މައްޗަކަށް ނޭރޭނެ، ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ އޮއްބައެއް ނުލެވޭނެ: ޝައިހް އިލްޔާސް

އިސްލާމް ދީނަށާއި މާތް ﷲގެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ “އޮއްބާލަން” މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އެކަން ނުވާނެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލާގައި “އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން” މިނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމްދީނާ، ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުދާސްތަކެއް އުފެދިއްޖެ ކަމަށާއި ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނާނަމަ ލޭ ކެކޭނެ ކަމަށެވެ.

“ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ ލޭ ކެކޭނެ ކަމެއް. މިއީ އޮއްބާލަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުވާނެ. އޮބިގެން ނުދާނެ ސަބަބަކީ އީމާންތެރިކަމާ ގުޅިފައި ހުރި ކަމެއް، މިއީ ހިތާއި ލެޔާއި ގުޅިފައި ހުރިކަމެއް,” އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ލޭކެކިގެން ނޭދެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާ އެއީ މުސްލިމުންގެ ސިފައެއް ނޫން ކަމަށް ޝައިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިންސާނާގެ ލަގަބުވެސް އިންސާނާއަށް ދެއްވީ އިސްލާމު ދީނުގައި ކަމަށާއި ދީނުގައި އިންސާނާއަށް ނުދެއްވާ ހައްގެއް ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިނިވަންކަމާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަދައްކަނީ މުޅިން އޮޅުވާލުމަށްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝައިހް ވިދާޅުވީ، ގާނޫނެއް އަންނާނީ އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ ފަހުން ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ މައްޗަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭރޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ނަޒަރުގައި ވެސް، ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ބެލި ނަމަވެސް އެމްޑީއެންއިން ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކަމަށާއި އެކުށަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ބަޔަކު ދިފާއު ކުރާނަމަ އެބަޔަކު ވެސް އެ ކުރަނީ ކުށެއް ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގި ބިން ހަވާލުނުކުރުމުން ދައުލަތުން ކޯޓަށް

ނިއުޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް ހުރި ބިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރި އަމުރަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކޮށްދޭން ދައުލަތުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ނިއުޕޯޓް ވިއުގެ މައްސަލާގައި، އެތަން ހިންގާ ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދައުވާކުރީ އެތަން ހުސްކުރަން އަމުރުކޮށް ދިނުމަށާއި އެތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަމުކުރީ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ބިން ސަރުކާރާ ހަވާލު ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ އަމުރަށް އަމަލުނުކޮށް، ސްޓްރާޑާ އިން ވަނީ އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ސްޓްރާޑާ ކުންފުނިން ނިއުޕޯޓް ހިންގި ބިން ހުސްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އަންގާފައިވާ ގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުން ކޯޓުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސްޓްރާޑާ ކުންފުނިން މީގެ ކުރިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ނިންމީ ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގި ބިން އެ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދިން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ ސީއެސްއާރު މަސައްކަތްތަަކަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައި ވާތީ ކަމަށެވެ.

އަދި ރިންގް ރޯޑް ހެދުމަށްޓަކާ އެތަނުގައި ފުރަތަމަ ހުޅުވި “ޗާޓައިމް” ބަންދުކުރިއިރު އެ ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ގެނެސް އެތަން ހިންގުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދައުލަތުން ބަދަލު ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި ކޯޓުން އެ ކަންކަމަށް ވެސް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި 2016 ގައި އެ ބިން ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ބްރިޖް އަޅާ މަންޒަރު ބަލާ ޕްލެޓްފޯމެއް ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ރެސްޓޯރެންޓަކާއި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށެވެ.

އަދި ސްޓްރާޑާއާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ސަރުކާރުން އިތުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެތަން ހުސްކުރަން ސަރުކާރުން އެންގީ މިއަހަރު ކުރީކޮޅެވެ. އަދި މިދިޔަ ރޯދަ މަހުން ފެށިގެން އެތަން ހުންނަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުރަމަތި ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުރަމަތީގެ ސްކްރީން އާއި އެކްސްރޭ ނެގެމަށް ހަދާ މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކަމަށްޓަކާ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދެވެ.

މެމޯގްރަފީ ހިދުމަތަކީ އުރަމަތީގައި ޓިއުމަރާއި ކެންސަރު ދެނެގަތުމަށް ނަގާ އެކްސްރޭ އެކެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މި ހިދުމަތް އިފްތިާހް ކުރުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމާއި ފަރުވާގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހް ކޮށްފައި މިވަނީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭނެ އޮންކޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ގާއިމްކުރިތާ ދެ އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާދިނުމަށް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް، ހުޅުވީ އޮކްޓޯބަރު 2017 ގައެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ހިންގާ އެ ސެންޓަރުން ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމާއި، ކޮންސަލްޓޭޝަން އަދި ކީމޯ ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ދެއެވެ.

ލޭގެ ކެންސަރާ ގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުންދިޔަ ރާސިހު ނިޔާވެއްޖެ

‎ލޭގެ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ރާސިހު މުހައްމަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހއ. ބާރަށަށް އުފަން ރާސިހު، 14 ނިޔާވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮން އޭނާގެ ހާލުދެރަވެ، މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާ ނިޔާވިއިރު، ލެއަށް ކެންސަރުޖެހި ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާތާ ތިން ހަފްތާ ވަނީ ވެފައެވެ.

އާއިލާއިން މީގެ ކުރިން ބުނީ، ރާސިހުއަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ވަރަކަށް މަސް ކުރިން، ބޮލުގައާއި ބަނޑުގައި ރިއްސާ ނޭފަތުންނާއި އަނގައިން ލޭ އައުން އިތުރުވާން ފެށުމުން ބާރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެކަން ކަށަވަރުވީ އިންޑިއާއަށް ގޮސް ހެދި ޓެސްޓުތަކުންނެވެ.

ހިޔާލު ތަފާތުވުމާއެކު ނޫޅެވޭނަމަ ރާއްޖެއިން ހަނގުރާމައިގެ މަންޒަރު ފެނިދާނެ: ނަޝީދު

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކުގައި އެންމެނަށް އެކީގައި އުޅެވެން ޖެހޭނޭ ކަމަށާއި ނޫޅެވޭނަމަ ހިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުން އުފެދި ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަހުމަދިއްޔާގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައިވާ އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ދީނީ ގޮތުން ރަނގަޅާއި ގޯހަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހިޔާލު ތަފާތު އިންތިހާއަށް ގޮސްފި ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން ފެށި ނަމަވެސް ރަނގަޅާއި ނުބަޔަކީ އެކި މީހުން އެކި ގޮތަށް ދެކޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކު އެންމެންނަށް އުޅެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނޫނީ ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާ ގައުމުތަކުގައި ފެންނަ މަންޒަރުތައް މާލެއިން ފެނިގެން ގޮސްދާނެ ކަމަށެވެ.

“ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ ހިޔާލު ތަފާތުވާނޭ. ރަނގަޅާއި ނުބައި ވެސް އެކި މީހުން އެކި ގޮތަށް ދެކޭނޭ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކުގައި އެންމެނަށް އެކީގައި އުޅެވެން ޖެހޭނޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް އެކެއްގެ ހިޔާލު އެއީ ހަޖަމު ނުކުރެވޭ ހިޔާލެއް ކަމަށްވެ އެއާއެކީގައި ނޫޅެވޭ ތަނަށް ދިޔައީމާ ހިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުން އުފެދޭ ހިސާބަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދާން ބޭނުންވާނެ ތަނެއް ނޫން،” ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ވަރަށް ބުއްދިވެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރި ކަމާއެކީގައި ދިވެހިންގެ ކަންކަން ނުގެންގޮސްފިނަމަ ހަރާބުގެ އައްސޭރިއަށް ދިވެހި މުޖުތަމައުގެ ޖީލު ގޮސްފާނެ ކަމަށެވެ.  އަދި ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ރާއްޖެ ގެންގޮސްދިނުމަކީ މިއަދު ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ތިބޭފުޅުން ތިދެކޭ ރަނގަޅުގައި އުޅެވިދާނެތޯ؟ އެއީ ގޯހަށް މާދަމާ ބަދަލުވެދާނެތޯ؟ އެ ގޯހާ ޖަދަލު ކުރަންވެގެން ކިތަންމެ ބަޔަކު ނުކުންނާނެ. އަދި އެ ރަނގަޅު ބުނެދޭން ވެސް އެތައް ބަޔަކު ނުކުންނާނެ. އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސްއަކީ އެ ހިޔާލު ތަފާތުވުމުގައި ހުރިހާ ކުދިން ވެސް އުޅެއްޗޭ،” ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނިޔާވެރިވުމަށް ގޮވާލާ، ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދިނުމަށާއި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ގޮވާލަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ، މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދޭ ގޮތަށް މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ދިނުމަށާއި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ގޮވާލާ އަދި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ނިޝާންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްކޮށް ހާމަކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ.

ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ދެ ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް ވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ތަސްދީގު ކުރައްވައިފައެވެ.