ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން މަސައްކަތަށް ނުނެެރެން އަންގައިފި

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ހުކުރު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން މަސައްކަތަށް ނުނެރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް އަންގައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް އިއްޔެ ފޮނުވި ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ހުކުރު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ނެރުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ގައުމީ މުނާސަބަތެއް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސްކޫލަކުން ވަކި މަސައްކަތެއް މަތިކުރެއްވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު ނެރުން އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށް ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

“ވީމާ މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި ސްކޫލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އާންމު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި އަދި ހުކުރު ދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ނުނެރެ ވޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށް ދަންނަވަމެވެ،” އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ސޮއިކުރައްވާ އިއްޔެ ފޮނުވި ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން މަސައްކަތަށް ނުނެރެން އެންގިއިރު، ކުރާ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާއަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑު ނިމި، ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ

ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވި ސުޕަ ކޮމިޓީ އަކަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ރުހުމެއް ނުލިބުނު

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމާއި ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ހާއްސަ ކޮމިޓީ ހަދަން އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ރުހުމެއް ނުލިބުނެވެ.

މަޖިލީހުގައި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، ވަޒީރުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންނައި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމާއި ވަކިކުރުމާއި ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދިވެހި ސަފީރުން ކަނޑައަޅަން ޖެހުމުން އެކަން ފޮނުވަނީ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަކަށެވެ.

އެ ކޮމިޓީން ނަންތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ރުހުން ހޯދަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު މަރުހަލާއެއްގެ ގޮތުން ނަންތައް ފާސްކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެ އުސޫލު ބަދަލު ކުރައްވަން ނިންމަވައި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރުމާއި ވަކި ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީ ހަދަން ބޭނުންފުޅުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިއޮތީ، މިހާރު ހުރި ދާއިމީ ކޮމިޓީ ތަކަކީ އޯވަސައިޓް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީތަކަކަށް ވުމުން ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން މުއައްސަސާތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ މަޖިލިހުގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންނާއި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަން ކުރައްވަން ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ އިސްލާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ އިން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ހާއްސަ ކޮމިޓީ ހަދަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުމުން އެގޮތަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ވޯޓު ދެއްވައިފައެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު ހާއްސަ ކޮމިޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ.

ޑުވޭން ޖޯންސަން އާއި 12 އަަހަރުވީ ލޯބިވެރިޔާ، ލައުރެން ކައިވެނިކޮށްފި

ޑުވޭން ޖޯންސަން (ދި ރޮކް) އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ލައުރެން ހަށިއަން ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ 12 އަހަރުވީ ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރިކަން ޖޯންސަން އިއުލާންކުރީ އޭނާ މިއަދު ކުރި އިންސްޓަގުރަމް ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އަނބިމީހާ އާއި ކުރީގެ ޅިޔަނު ހިރަމް ގާސިއާ ޓެގްކޮށް، ހަވާއީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފްލާގެ ފޮޓޯއަކާއެކު ޑުވޭންގެ 154 މިލިއަން އިންސްޓަގުރަމް ފޮލޯވަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި ބުނެފައިވަނީ “އަހަރެމެން ގަބޫލުކޮށްފިން” ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 47 އަހަރުގެ ޖޯންސަން އާއި 34 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ހަށިއަންއާ ބައްދަލުވީ 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި 2007 ވަނަ އަހަރު އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ރައްޓެހިވިއެވެ. އެއީ ޖޯންސަން އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ޑެނީ ގާސިއާ ވެރިވުމަށްފަހުއެވެ.

ޖޯންސަން އާއި ހަށިއަންއަށް ދެ ކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ޖޭސްމިން 3 އަހަރު އަދި ޓިއާނާ 1 އަހަރުއެވެ. އަދި ކުރީގެ އަނބިމީހާ ގާސިއާއަށް 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވެއެވެ.

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ތިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ޑުރަގްސް އަތުލައިގެންފި

ވައިގެ މަގުން އިއްޔެ ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ޑްރަގްސް ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ، އެތަކެތި އަތުލައިގަތީ އިއްޔެ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް އިން ރާއްޖެ އައި 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ލަގެޖުން ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ލަގެޖު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭގެ ތެރެއިން 1.1 ކިލޯގެ ހެރޮއިން އާއި 0.3 ކިލޯގެ ކޮކެއިން ކަމަށް ބެލެވޭ ޕެކެޓްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނި ގޮތުގައި އަތުލައިގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނީ 1.43 ކިލޯއެވެ. އަދި އެތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 1.93 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް އެ ސާވިސް އިން ލަފާކުރެއެވެ.

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ޑުރަގްސް އިއްޔެ އަތުލައިގެންއިރު، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސްރީ ލަންކާއިން ރާއްޖެ އައި 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ލަގެޖުންވަނީ ހެރޮއިން ފެނިފައެވެ.

އަތުލައިގެން ތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 1.52 ކިލޯ ހުރިއިރު އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ޣައްޒާ ސިޓީ، ފަލަސްތީން: ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓްތަކުން ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ރޭ ފަތިހު ދިން އެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޣައްޒާގެ އުތުރަށާއި މެދުތެރެއަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާތަކެއް ދިނީ، އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނާގޮތުގައި، އައްޒާއިން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފޮނުވާލި މިސައިލް ހަމަލާއެއްގެ ރައްދުގައެވެ.

އެގޮތުން އިއްޔެ ދިން ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ފަލަސްތީންގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ހަމާސްގެ ބިންތަކަކަށް ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެއެވެ.

“އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް ފޯސް އިން ރައްދު ދޭނަން. އަދި ޣައްޒާގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ދޭ ހުރިހާ ހަމަލާއެއްގެ ޒިންމާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތް ހަމާސް އިން އުފުލަންޖެހޭނެ،” އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާއިރު، 12 އަހަރު ވަންދެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާ ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ގޮވާލައި ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި އިއްޔެ ވެސް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޣައްޒާ އާއި އިޒްރޭލު ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އެއްވެ އަޑު އުފުލައިފައެވެ.

އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހު ކުރަމުންދާ އެ މުޒާހަރާތަކުގައި މިހާތަނަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ.

ޕާކިން ސިސްޓަމް ނަގައި ހީނާމާގެ އަލުން ޕާކިން ޒޯނަކަށް ހަދަނީ

ހ. ހީނާމާގޭ ހުރި ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓި މެކޭނިކަލް ސައިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ނަގައި، އެތަނުގައި އަލުން ޕާކިން ޒޯނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ހީނާމާގޭގައި ކުރިން އަޅަން ނިންމާފައި އޮތީ މަލްޓި ސްޓޯރީ ކާރު ޕާކިން ޒޯނެކެވެ. ނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރު 300 އަށްވުރެ ގިނަ ސައިކަލު ޕާކު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް، އެތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ހެދިއެވެ.

ފަހުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެތަނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ސަތޭކަ ސައިކަލު ޕާކުކުރެވޭ ގޮތަށް މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓިއެވެ. އެކަމަކު އެ ސިސްޓަމްގެ ބޭނުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުހިފި، ދަބަރު ޖަހައިގެން ގޮސް ހަލާކުވިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، ހީނާމާގެ ހުރިތަނުގައި އަލުން ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދަން ނިންމީ މަޖީދީމަގުގެ އެއްފަރާތުގައި ޕާކް ކުރާ ކުރުން މަދުކޮށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެގޮތުން މިފަހަރު އެތަނުގައި ޕާކިން ޒޯން ތަރައްގީކުރަނީ ސައިކަލާއި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދަށް ވެސް ޕާކުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް، ފަސޭހައިން ޕާކު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ހުސް ބިންތަކުގައި ޕާކިން ޒޯންތަކެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިމަތީގަ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމައްޗާއި ވެލާނާގޭ ކައިރީގަ އާއި އެމްއެމްއޭ ކައިރީގެ އިތުރުން މާފަންނު ސަހަރާ ކައިރީގައި ވެސް ޕާކިން ޒޯންތަކެއް ވަނީ ހަދައިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އަމީނީމަގުގައި ހުންނަ މާލޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހުރި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމާއި ފުރުގާން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް ވެސް ނަގައި އެތަންތަނުގައި ވެސް ޕާކިން ޒޯންތައް ދަނީ ތަރައްގީ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑުރަގް އަތުލައިގެންފި

ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނީ އެތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ސްރީ ލަންކާއިން މިއަދު ރާއްޖެއައި 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ލަގެޖު ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އަދި އަތުލައިގެން ތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 1.52 ކިލޯ ހުރިއިރު އެތަކެތި ފުރަތަމަ މަހުލާގެ ތަހުލީލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހެރޮއިންއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

އެ ސާވިސް އިން ބުނީ، އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން މިހާރު ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ މީހާ އާއި އަތުލައިގެނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިހަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދިހަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އިއްޔެ މެންދުރު 1:30 އެހައިކަންހާއިރު، ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައިގައި މިއަދު އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް މިއަދު ވަނީ 15 ދުވަސް ވެސް ޖަހައިފައެވެ.

މާލޭ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކޮށްގެން ފިލަން ދުވި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ކަރަންކާ މަގުގައި ހުރި ފިހާރައެއް ފަޅާލައިގެން ވަދެ އެތަނުން ވައްކަން ކުރުމަށްފަހު ފިލަން ދުވި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، ކަރަންކާ މަގުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން އެ ފިހާރައިން ވައްކަން ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބުނީ ރޭ ދަންވަރު 2:48 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދަށް ދިޔައިރު ހަތަރު މީހަކު ދުވެފައި ދަނިކޮށް ފެނިގެން އެމީހުންގެ ފަހަތުން ފުލުހުން ދުވެ އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ބަލައިފާސްކުރިއިރު އެ މީހުންގެ އަތުން ފިހާރައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ 748.35 ދިވެހި ރުފިޔާ އާއި އިންޑިއާގެ 10 ރުޕީސް އާއި 5 ދިރްހަމްގެ ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރުން ނޮކިއާ ބްރޭންޑް ފޯނަކާއި އަތުކުރި ގަޑިއަކާއި އެއް ކެމަލް ހާޑް ސިނގިރޭޓް ފޮށި އެމީހުންގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 23 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި 26 އަހަރު އަދި 28 އަހަރުގެ ހަތަރު ދިވެހި ޒުވާނުން ކަމަށެވެ.

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މާލޭގައި ވައްކަންތައް މިފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ވެސް ފޭރުމުގެ ތިން މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު މިއަދު ވިލިމާލެ މޫދަށް އެރެން ގޮސް އުޅުނު ބައެއްގެ އެއްޗެހިތަކެއް ވެސް ވަނީ ވަގަށް ނަގައިފައެވެ.

ސިހުރުވެރިންނަކީ ޝައިތޯޯނުން، އެމީހުންގެ ބަސް ތެދުކުރާ މީހަކު ސުުވަރުގެ ނުވަންނާނެ!

ސިހުރުވެރިޔާ އަކީ އިންސީންގެ ޝައިތާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝައިތާނެއް ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ބަސް ތެދުކުރާ މީހުން ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެ ކަމަށް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ހަދީޡް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“ސިހްރު ހާހޫރައިގެ ނުބައިކަން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ސިހުރަކީ މީސްތަކުންގެ ގައިގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ ބިރުވެރި ބަލިމަޑު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސިހުރުވެރިޔާ އަކީ އިންސީންގެ ޝައިތާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝައިތާނެއް ކަމަށާއި އެމީހުންގެ މަގްސަދަކީ މީސްތަކުން ގިލަންވެރި ކުރުވައި ގޯނާކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ހަދީޡް ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“ތިން މީހަކު ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެތެވެ. އެއީ ރާބުއިމަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހާ އާއި ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ މީހާ އާއި ސިހްރުވެރިންގެ ބަސް ތެދުކުރާ މީހާއެވެ،”

އިތުރު ހަދީޡް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވަނީ:

“ކާހިނެއްގެ ގާތަށް ނުވަތަ ފާލުބަލާ މީހެއްގެ ގާތަށް ގޮސް އެމީހާ ބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށްފި މީހާ ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން މުހައްމަދުގެދާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި އެއްޗެއްސަށް ކާފިރުވެއްޖެއެވެ،”

ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ސިހުރު ހެދުމަކީ ހަރާމް ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ހުރިހާ އިލްމުވެރިން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސިހުރު އުނގެނުމާއި ސިހުރު ދަސްކުރުމަކީ ވެސް ހަރާމް ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގައި ކުފްރުގެ ކަމެއް ހިމެނޭނަމަ އެއީ ކުފްރުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އިރުވަރުބެލުމާއި ފާލުބެލުމާއި ރަމަލު ޖެހުމާއި އަތްބެލުން ފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ސިހުރު ހާހޫރަޔާ އެއްފަދަ ބޮޑެތި ފާފަތަކެއް ކަމަށާއި ތިބާއަށް މީހަކު ސިހުރު ހަދާފައި އެބަހުއްޓޭ ބުނެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާ މީހުން އެ ކަނީ އަނބުރު އަލިފާން ކަމަށް ވެސް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުގައި ސިހުރު ހަހޫރައިގެ ވަބާ ފުޅާ މިންވަރަކަށް ފެތުރިގެން ދިޔައީ މީސްތަކުންގެ ނަފްސުތަކުގެ މައްޗަށް މާއްދިއްޔަތު ވެރިވެ ހިތްތައް ހަރުވެ ހަސަދަވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން އިތުރުވެ އަގީދާ ބަލިކަށިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަދި ގޭގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި، ޒިކްރުކުރުން މަދުވެ ޝައިތާނާގެ ކުޅިސަމާ ކުޅޭ ވެއްޓަކަށް ގެދޮރު ބަދަލުވުމަކީ ވެސް ސިހުރު ހާހޫރައިގެ ވަބާ ފެތުރިގެންދިޔަ ސަބަބެއް ކަމަށާއި އެކަމުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ ﷲގެ ހަޟްރަތަށް ރުޖޫއަވެ ދުއާ ކޮށް ޒިކުރުކުރުން ގިނަ ކޮށްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ސައްތަ އިން ސައްތަ އިސްލާމީ މި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ސިހްރު ހާހޫރަ ގިނަވަމުން ދިއުން ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

“ހިތާމައަކީ މާތް ﷲއަށް ވަކީލުކޮށް ސަބަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބައްޔެއް ނުވަތަ މުސީބާތެއް ޖެހުމުން އިސްލާމްދީނުގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރަން އަންގަވާފައި އޮތް މަގު ދޫކޮށްލައި ސިހުރުވެރިންގެ ގާތުން މަދަދާއި އެހީތެރިކަން ހޯދާކަމެވެ. ތިމާޔާ ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަން އޮންނަ ހުއްދަ ގޮތް ދޫކޮށްލައި ސިހުރުވެރިންގެ ގާތަށް ގޮސް އެމީހުންގެ ބަހަށް ބޯލަނބާ ކަމެވެ، ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.