އަދީބަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗަށް މިރޭ ގެންގޮސްފައިވަނީ ބަންދުކޮށްފައިހުރި ގޮޅިތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓިގެންނެވެ. އަދި އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ވެއްޓި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަދީބުގެ ނިއްކުރި ވެސް ވަނީ ދުޅަވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ކަރެކްޝަންސް އިން މީޑިއާތަކަށް ބުނި ގޮތުގައި އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ ހޭނެތިގެންނެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދެވުނީ ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނާގޮތުގައި ބަލި ވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް އަދީބުއަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ކޮން ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ވެގެން ކަމެއް ނުބުނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް، ޓަގު ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެއިން ފިއްލަވައިގެން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް އެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވަނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އަދީބު ހިފަހައްޓައި، ދިވެހި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަދީބު އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައީ މިމަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މުއްދަތު ވެސް ޖަހައިދިނެވެ.

ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިހާރު އޮތް ކުރިއަށްދާ ޅ. މާބިންހުރާ ކުއްޔަށް ދީގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތުން އަދީބުގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ދައުލަތުން އެދުނު ގޮތަށް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަދީބު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިމަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ކުރި އެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އަދީބު ކުރިން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށާއި މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބެލުމަށްފަހު، ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކުރި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ނިމެންދެން ނުވަތަ އެހެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި އަދީބު ބަހައްޓަން އަމުރުކުރާ ކަމަށެވެ.

ރެކޯޑް އަނގޮޓިއެއް! 7777 އަލިމަހާއެކު އަގު 4.9 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބަލާލަން ވަރަށް ވެސް ރީއްޗެވެ. ލޮޓަސް މަލެއްގެ ބައްޓަމަށް ހަދާފައިވުމުން އިތުރަށް ފުރިހަމައެވެ. އަދި އަނގޮޓީގައި ޖަހާފައި ހުރި 7777 އަލިމަހާއެކު އަނގޮޓީގެ ބެބުޅުން ވެސް ގަދަވާނެތާއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އަނގޮޓީގެ ޗާލުކަމަށް ތައުރީފު އޮއްސިދާނެއެވެ. އެއާއެކު ދެން އޮތީ އަގެވެ.

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ލަކްޝިކާ ޖުވެލްސް އިން ތައްޔާރުކުރި މި އަނގޮޓީގެ އަގަކީ އެންމެ 4.9 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މި އަނގޮޓިއަކީ މިއަދު ރެކޯޑް އަނގޮޓިއެކެވެ. އަގަކުން ނޫނެވެ. އެންމެ ގިނަ އަލިމަސް ހިމެނޭ އަނގޮޓީގެ ގޮތުގައެވެ.

ޖުމްލަ 14 މީހުންގެ ޓީމަކުން 18 މަސް ވަންދެން ކުރި މި މަސައްކަތުން ތައްޔާރުކުރި މި އަނގޮޓިން އެ ފެންނަނީ އިންޑިއާގެ ދެއްލީގައި ހުންނަ ލޮޓަސް ޓެމްޕަލްގެ ޑިޒައިނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ލަކްޝިކާ ޖުވެލްސްގެ ފައުންޑަރު ނަވީން ބަންދަރީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމީހުން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް އަމާޒު ހިފީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާށެވެ.

“ރެކޯޑް ޓައިޓަލް ލިބުމަކީ އަހަރެމެންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޑިޒައިނިން އާއި ގާބިލްކަން ހުރިކަމުގެ އަސްލެއް. މި ޓައިޓަލް ލިބުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް،”

އޭޝިއާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކުންފުނީގެ އެވޯޑް މިއަހަރުވެސް ބީއެމްއެލްއަށް

އޭޝިއާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކުންފުނީގެ އެވޯޑް، ވިދިވިދިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއަށް “އޭޝިއާސް ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް އެވޯޑް” ދީފައިވަނީ އެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ދާއިރާގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގައި ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން އެވޯޑާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ލާނިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އަޝްރަފާއި އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރ އާސިޔަތު މުހައްމަދެވެ.

ގައުމީ ބޭންކު، ބީއެމްއެލްއަށް އޭޝިއާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކުންފުނީގެ އެވޯޑް ލިބުނީ އެ ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ވަޒީފާ ދިނުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭންކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އެވޯޑް ލިބުމާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްގެ ޕީޕަލް އެންޑް ޗޭންޖު ޑިރެކްޓަރު ސަހާ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެމްޕްލޯޔަރުގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ވެސް ބީއެމްއެލް ހޮވިގެން ދިއުމަކީ އެ ބޭންކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ އެވޯޑް ވިދިވިދިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް ބޭންކުގެ ޓީމުން ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

” އޮގަނައިޒޭޝަނެއްގެ ގޮތުން، ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ، ހުނަރުވެރި އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިސްކަންދޭ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެން،” ސަހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކު، ބީއެމްއެލްއަކީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ގިނައިން ވަޒީފާ ދެމުން ގެންދާ އެއް ކުންފުންޏެވެ. އެގޮތުން ބޭންކުގެ 99 ޕަސެންޓް މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ.

ނިޔާވި ހައްޖުވެރިޔާ ކަށުނަމާދު ހަރަމްފުޅުގައި ކުރުމަށްފަހު، މައްކާގައި ވަޅުލައިފި

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ގޮސް ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާއެއްގައި އޮތުމަށްފަހު އިއްޔެ ނިޔާވި ހައްޖުވެރިޔާ މައްކާގެ މާތް ބިމުގައި ވަޅުލައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މިނާގެ ޓެންޓުގައި ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މިނާ އަލްވާދީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޯމާއެއްގައި އޮތުމަށްފަހު ނިޔާވީ ފ. ދަރަނބޫދޫ މުޝްތަރީގެ ސީމާ މުހައްމަދު، 38 އެވެ.

ދިވެހި ހައްޖު މިޝަން އިން ބުނީ، ހައްޖުވެރިޔާގެ ކަށުނަމާދު ރޭ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ހަރަމްފުޅުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަޅުލާފައިވަނީ މައްކާގެ އައްޝަރާއިއު މަޤްބަރާގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުޑަ ތިން ކުދިން ހުންނަ ސީމާ މިއަހަރު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ދިޔައީ ފިރިމީހާއާއެކުއެވެ. އަދި މިއީ އޭނާ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

ފިލިޕީންސްގައި ކިނބުލެއް، ކުޑަ ކުއްޖަކު ކާލައިފި

މެނީލާ (އޭއެފްޕީ) – ދެކުނު ފިލިޕީންސްގައި ކިނބުލެއް، ބޯޓެއްގައި އިން ކުޑަ ކުއްޖަކު ޖަހައިގަނެގެން ގެންގޮސް ކާލައިފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، ކިނބޫ މެރުމަށް މަޝްހޫރު ބަލަބަކް ނަމަކަށް ކިޔާ ސަހަރުގައި ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ކިނބުލެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވީ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.

ކިނބުލެއް އައިސް އެ ކުއްޖާ ޖަހައިގަތީ ދެ ބޭބެއަކާއެކު ބޯޓެއްގައި ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ފުލުހުން ބުނީ، އެ ކުއްޖާ ހޯދުމަށް އާއިލާއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް، ކުއްޖާ ފެނުނީ ކުޅިއެއްގެ ތެރެއިން ހަށިގަނދުގެ އެއްބައި ކާލާފައި އޮއްވާ ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސްގައި ކިނބުލެއް ކުޑަ ކުއްޖަކު ކާލިއިރު، އެގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި އާބާދީ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ކިނބޫ އުޅޭ ވެށިތައް ނެތެމުންނެވެ.

“ބަލަބަކްގައި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކިނބުލެއްގެ ހަމަލާއެއް ނާންނަ އަހަރެއް ނުދޭ،” ބަލަބަކް ހިމެނޭ ޕަލަވަން އައިލެންޑް ގުރޫޕްގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާން ޖޮވިކް ޕަބެލޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކިނބުލެއް، އުމުރުން 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޖަހައިގަނެގެން ގެންގޮސްފައިވާއިރު އެ ކުއްޖާ އޭގެ ފަހުން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކިނބުލެއް ވަނީ ކަކުނި މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހަކު ކާލައިފައެވެ.

ފުލުހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދީ ފުލުހުން ދުއްވަން ގެންގުޅޭ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުންދިން މީހަކު އދ. މަހިބަދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރޭ 12:15 ހާއިރު ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް ހައްޔަރުކުރި މީހާ ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދިނީ ކޮންއިރަކު ކަމެއް އަދި ފުލުހުންގެ ސައިކަލަށް ދީފައިވަނީ ކިހާވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 7879 ރުފިޔާ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 7879.79 ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ހިންގާ ކުންފުނި އެމްއޭސީއެލް އިން މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ބޯނަސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަވާ އުސޫލުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އެއްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 7،879.79 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އީދު ބަންދުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ، މިދިޔަ އަހަރު ވަޒީފާ ދިން މުވައްޒަފުން އަދި އެ އަހަރު ވަޒީފާ އިން ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަ މަސްދުވަހުން ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ވަޒީފާގައި އުޅުނު ދުވަހުގެ ނިސްބަތުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީގެ ދަށުން މިދިޔަ އަހަރު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ބޯނަސް ނުލިބޭނެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން މީގެ ކުރިން އަހަރީ ބޯނަސް ދެނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އެ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށްވާ ވަރެކެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގާ އެމްއޭސީއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރު 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާއަކީ އެންމެ ގާތް ބައިވެރިޔާ، އެގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް ބައިވެރިޔާ ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އޮތް ގުޅުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ދާނީ ވަރުގަދަވަމުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ 73 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައި މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ޓުވީޓުގައި އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށާއި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ފޮނުއްވައިފައެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ އަވަށްޓެރި އަދި އެންމެ ގާތް ބައިވެރިޔާ ކަމަށާއި ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރާއެކު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވިއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިންޑިއާއާއެކު ހީނަރުވެފައި އޮތް ގުޅުން މި ސަރުކާރު އައިފަހުން ވަނީ ބަދަހިވެފައެވެ.

އެގޮތުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން އިންޑިއާއަށް ރަސްމީ ދެ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައެވެ.

އިންޑިއާއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނީ 15 އޯގަސްޓް 1947 ގައެވެ.

ކޯމާގައި އޮތް ހައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެ

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ގޮސް ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާއަކަށްދިޔަ ހައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މިނާގެ ޓެންޓުގައި ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މިނާ އަލްވާދީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޯމާއަކަށް ގޮސްފައިވަނީ ފ. ދަރަނބޫދޫ މުޝްތަރީގެ ސީމާ މުހައްމަދު، 38 އެވެ.

ސީމާ ނިޔާވިކަން ހައްޖުވެރިޔާގެ ފިރިމީހާގެ ފަރާތު އާއިލާ މީހަކު “ހަފްތާ”އަށް މިރޭ ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

ސީމާ މިއަދު ނިޔާވިއިރު، އޭނާގެ ހާލަތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުޑަ ތިން ކުދިން ހުންނަ ސީމާ މިއަހަރު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ދިޔައީ ފިރިމީހާއާއެކުއެވެ. އަދި މިއީ އޭނާ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

ހަބަރުގެ ގޮތުގައި ވިޔަސް ފާހިޝް އަމަލުތައް އާންމުކުރުމަކީ ހަރާމް ކަމެއް: ޝައިހް ފިކްރީ

ހަބަރުގެ ސިފައިގައި ވިޔަސް ފާހިޝް އަމަލުތައް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އާންމު ކުރުމަކީ މާތް ﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިހް ހަސަން މޫސާ ފިކްރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިހް އެހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެއްސަކު ކުރި ފާހިޝް އަމަލެއް ފޮޓޯއާއެކު ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

އައްޝައިހް ފިކްރީ ވިދާޅުވީ، ފާހިޝް އަމަލުތައް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އާންމު ކުރުމަކީ ﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

“ބޮޑެތި ފާފަތަކާއި އެ ފާފަތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންގެ ވާހަކަ ހަބަރުގެ ސިފައިގައި ވިޔަސް ފެތުރުމަކީ އެ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުން ކަމުގައި ނޫނީ ނުވާނެ އެވެ،” ޝައިހް ފިކްރީ ކުރެއްވި ޓުވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފާހިޝް އަމަލުތައް ކުރުން އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، އިސްލާމީ އުސޫލްތަކާއި ހިލާފަށް ހިންގަމުންދާ އެފަދަ ބައެއް ކަންކަން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ގެންދަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.