ބައިބަލާގެ ރަސްކަން ކުޑަ ހެންވޭރަށް، މިސްޓާ ބައިބަލާއަކަށް ހާންޑޫ

މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޑަ ހެންވޭރުން ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކުޑަ ހެންވޭރުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅުނު އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ގަދަ ހިފުމަކުން ވީކޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބަލުކޮށްގެން ނެވެ.

ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް ވެސް ރޭ ކުޅުނުއިރު، ކުޑަ ހެންވޭރު ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގަދަ ހިފުމަކުން ކުލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ.

ވީކޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗު ކުލަބް ޓީނޭޖާ ވާދަކޮށް ސީދާ ދެ ގޭމުން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެން ނެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑްގެ އަލީ ވިޖުދާން (ވިޖޫ) އެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ ވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޑް ނާއްޓޭއެވެ.

މުބާރާތުގެ މިސްޓާ ބައިބަލާ އަކަށް ހޮވުނީ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑްގެ އަހުމަދު ފިރާޒު މޫސާ (ހާންޑޫ) އެވެ. އޭނާއަށް ވަނީ 10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ، ވީކޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބްގެ ހަމްދު އަލީ އަދި މިފްރާހް ޔާސިރު (މިފޫ) އާއި ކުލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ފަރަހް ޝާމް އަދި މުހައްމަދު މިރުސާމް ޔާސިރު (މިރޫ) އާއި ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑްގެ ވިޖޫއެވެ.

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 40،000 ރުފިޔާ ހުށަހެޅިއިރު ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމަށް ވަނީ 15،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅައިފައެވެ. މުބާރާތުގެ ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ވީކޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

ބޭސްފަރުވާއަށް އަދީބު އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ބޮޑެތި ކުށްތަކެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

އަދީބަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަން ދިއުމުގެ ހުއްދަ ކަރެކްޝަންސް އިން ދީފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

އެ ހުއްދައާއެކު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް މިއަދު ވަޑައިގަތީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށެވެ. އަދީބާ އެކު އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ ވެސް ވަޑައިގަތެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އަދީބަށް ދިނީ އެއް އަހަރު ދުވަހަށެވެ. ފަރުވާއަށް މަޑުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ މިމަހުގެ 26 ގައި އަދީބު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑާއިގަތުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އަދީބު މިއަދު އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާއިރު އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓެއް ދުލެއް ނުކުރެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާ ފުރުވާލަނީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓެއްގަ އެވެ. އަދި އެކަން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަށް ވެސް އަންގާފައިވާއިރު އެހެން ގައުމަކަށް އަދީބަށް ވަޑައިނުގެނެންވޭނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވެސް ވިދާޅުވީ، އަދީބު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި އެކަމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތައްޔާރުވެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތިިން މައްސަލައެއްގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ. އަދީބު މިހާރު ހުންނެވީ، ކުރިން އޮތް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހެއްގައި ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުއްވުމުން އިއްވި 15 ދުވަހުގެ ބަންދުގަ އެވެ.

އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ގޮތަށް އޮތީ މި މަހުގެ 18 ގަ އެވެ. އެކަމަކު ބޭސްފަރުވާ އަށް ފުރާވަޑައިގަތުމާ އެކު މިއަދުން ފެށިގެން އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން މެދުކެނޑޭނެ އެވެ.

ޒުވާން އުމުރު ހޭދަކުރި ގޮތާމެދު ސުވާލު ކުރެވޭނެ، ދޭނެ ޖަވާބަކަށް ތައްޔާރުވޭ!: ހުތުބާ

ޒުވާން އުމުރު ހޭދަކުރި ގޮތާމެދު ސުވާލު ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި އެދުވަހަކުން ދޭނެ ޖަވާބަކަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

“ނަފްސު ވަޒަންކުރުމުގެ މުހިންމުކަން”ގެ މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، އިސްލާމްދީނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ދީންކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމަކީ އެއްވެސް މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމައުން ފެންނަމުން ދަނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަހުލާގާއި އަދަބުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތެމުން ނުދާ މަންޒަރު ކަމަށާއި އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ވީދި ހަލާކުވަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރި އަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، އުއްމަތުގެ ހުރިހާ އަފްރާދުން އެއްބައިވެ ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރާ އަދި ނުބައި ކަންތައްތައް ނަހީކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް މުސްލިމުންގެ އުއްމަތް ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ވަރަށް އާދައިގެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ނުހަނު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކަމުގައި ހިމެނިގެންވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒުވާންންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ޒުވާން އުމުރު ހޭދަކުރި ގޮތާމެދު ތިޔަ ލޮބުވެތި ޒުވާނުންނާއި ސުވާލު ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެދުވަހަކުން ދޭނެ ޖަވާބަކަށް މިއަދު ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ޒުވާނާއަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ﷲ މިންވަރު ނުކުރައްވާ ތޯ އާއި ތިބާއަށް ﷲ ރިޒްގު ތަނަވަސް ކޮށް ނުދެއްވާތޯ އަދި މިދުނިޔޭގެ އުފާ ލިބިގަތުމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާތޯ އާއި މި ނިއުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާކަށް ނުޖެހޭތޯ ހުތުބާގައި ޒުވާނުންނާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

މާތްﷲ ވަހީކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“ﷲގެ ނއިުމަތްތައް ތިޔަބައިމީހުން ގުނާނަމަ، ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް އެ ނިއުމަތްތައް އަދަދެއް ނުކުރެވޭހުށްޓެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އިންސާނާއަކީ، އަނިޔާވެރިވުން ބޮޑު، ޝުކުރުކުރން ނެތްމީހެކެވެ،”

ކަން މިހެން އޮތް އިރު ﷲ ދެއްވި ނިއުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށާއި އެ ނިއުމަތަކާމެދު ސުވާލު ކުރެވޭނެހެން ވެސް ދަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުޑާލުމަކީ ބަދަލު ހިފުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގާ ޖަރީމާއެއް: އަދުރޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުޑާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި މިއީ ބަދަލުގެ ހިފުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޮންގުރެސް ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުލް ރަހީމް އަބްދުﷲ  (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަބްދުލް ރަހީމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް މިއަދު ކުރިމަތިވަމުން ގެންދާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަޔާ އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ ނަމުގައި މުޅި ނިޒާމް ފުޑާ ލުމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އަބްދުލް ރަހީމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

“މިއީ ބަދަލު ހިފުމުގެ މަގްސަދުގައި އެމްޑީޕީ އިން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް،” ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި އަބްދުލް ރަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަބްދުލް ރަހީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭގޮތަށް ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތަކެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ހުށަހެޅި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާމެދު އެ ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއްގައި ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.

ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށް އެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް އަމާޒުވާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މައްސަލައެކެވެ. އޭރު ފަނޑިޔާރު ދީދީ ހުންނެވީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ފަނޑިޔާރު ދީދީ ދޮގު ކުރައްވައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލައަކީ ފުލުހުން ވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށްވުމުން ޖޭއެސްސީން އިއްޔެ ވަނީ ފަނޑިޔާޜު ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމައިފައެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވައިގެން ވޯޓު ވެސް ދެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ، އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ނުވަތަ ދައުރެއް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް އޮތް މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެ އެވެ.

އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭހިނދު މިކަން ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް އެންގުމާއެކު، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނިންމުމުން އެއްކިބާވާންވާނެ އެވެ.

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުން 85،000 އުނިކުރަން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސްގެ ހަސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިނާޔަތުގެ ފައިސާއިން ބައެއް އުނިކުރަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައި، އެކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ކުރީގެ ރައީސަކަށް ދޭ މާލީ އިނާޔަތާއި އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް އަދި އޮފީސް ހިންގުމުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 172,000 ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް:

– މާލީ އިނާޔަތް: 75,000 ރުފިޔާ

– އޮފީސް ހިންގެވުމަށް: 87,000 ރުފިޔާ

– އެކޮމަޑޭޝަން: 10,000 ރުފިޔާ

އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ނަޝީދަށް މުސާރަ އާއި އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 73,125 ރުފިޔާ ލިބިލައްވާނެއެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭ 53،125 ރުފިޔާ އާއި އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ 20،000 ރުފިޔާ އެވެ.

އެހެންކަމުން ދައުލަތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދަށް ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ދޭ މުސާރަ އާއި އެލަވެންސްގެ ޖުމްލަ 245,125 ރުފިޔާ އަރާނެ އެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ރައީސްކަން ކުރރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އިނާޔަތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމަވައި އެކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރައީސްކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ އިނާޔަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދު އުނިކުރަން ނިންމެވީ މާލީ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  75,000ރުފިޔާ އާއި އެކޮމަޑޭޝަންގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 10,000 ރުފިޔާ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތް ގޮތަށް، އެމަނިކުފާނަށް ލިބިލައްވާ ކުރީގެ ރައީސްގެ އެލަވަންސުން ބައެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އުނިކޮށްފި ނަމަ، ދެން އެމަނިކުފާނަށް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ލިބޭނީ ޖުމްލަ 160،125 ރުފިޔާ އެވެ.

ޕެންޝަން ފަންޑުން ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރު 80 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރަނީ

ޕެންޝަން ފައިސާއިން ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ނެގޭ މިންވަރު ބޮޑު ކުރަން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ ގަވައިދުގައި ބުނާގޮތުން، ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއަކަށް ފަރުޟު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭނީ ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ރަސްމީ އަގުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެ އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދުގެ 50 ޕަސަންޓަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ މިންވަރު ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ، ޕެންޝަން ފަންޑުން ނެގޭނެ އަދަދު ބޮޑުކުރަން ނިންމައި ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް މަޖިލިހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރުން ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ، ހައްޖަށްދާން ޕެންޝަން ފައިސާއިން ދޫކުރާ ނިސްބަތް 80 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބިލާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ތަފްސީލެއް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޫދު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ހައްޖަށް ދާން ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ވެސް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުންނެވެ. އެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފާސްކުރިއިރު، ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދެކެވެ.

އެގޮތުން ޕެންޝަން ފައިސާއިން ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގައި ބުނާގޮތުން، ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ރިޓަޔަމަންޓް ސޭވިން އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އަލަށް ހައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ.

އަދި ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އިރު ރިޓަޔަމަންޓް ސޭވިން އެކައުންޓުގައި 336،000 ރުފިޔާ ހުންނަންޖެހެއެވެ. އެއީ ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރަށް ދިއުމުން މަހަކު 2000ރ. ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މިންވަރެވެ.

ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން، ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ލިބުމަށް އެދި ކޮންމެ އަހަރަކު ހުށަހަޅާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ފަަނޑިިޔާާރުު ދީދީ އާާމެެދުު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެގޮތަށް އަމުރު ކޮށްފައި މިވަނީ، ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ހުށަހެޅި އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައަކީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އަބްދުﷲ ދީދީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަބްދުﷲ ދީދީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާއާ ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނާއި އާންމު ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް އަދި ގާނޫނުއަސާސީން ގަރާރުކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީ މަބްދައުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ޣައިރު ދުސްތޫރީ އިޖުރާއަތުތަކެއްގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޖޭއެސްސީއަށް ބަލައިގަނެ، އެ ކޮމިޝަނުން ބަލައި، އޭގެ މައްޗަށް ގޮތް ނިންމައި، ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމާއި ޖޭއެސްސީން އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުންނާއި ވާޖިބުތަކުން އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށާއި އަދި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އަންގައި ޖޭއެސްސީން އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތާ ހިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އަބްދުﷲ ދީދީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ޖޭއެސްސީ އިން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ޖޭއެސްސީ އަށާއި އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ވެސް ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު އަމުރުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިމެންދެން، އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުން އެކެހެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށާއި އަދި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އަންގައި ޖޭއެސްސީން އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެ ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށާއި ޖޭއެސްސީގެ ބަޔާންކުރެވުނު ނިންނުމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާމެދު އިއުތުރ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ޖޭއެސްސީގެ މައްޗަށާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ ނިންމުމަކީ އަބްދުﷲ ދީދީ އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި، ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުން އެ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިހްތިސާސްގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާގެ ހައްގު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް، ހައްގު ޖަޒާދެވި އިންސާފު ގާއިމްކުރެވެންވާނެ: އިމްރާން

ކުށް ކުރާ މީހާގެ އިންސާނީ ހައްގު ނުގެއްލޭނެހެން އެ ކުރާ ކުށަކަށް އިންސާގު ގާއިމްކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރ ފަލްސަފާއެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެ މިއަދު ޓުވީޓެއް ކުރައްވާފައި މިވަނީ، ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.

އަދި އެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އިއްޔެ ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

“ކުށްކުރާ މީހާގެ އިންސާނީ ހައްގާ ކަރާމާތް ނުގެއްލޭނެހެން، ކުރާ ކުށަށް ހައްގު ޖަޒާ ދެވި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަ ފަލްސަފާއެވެ،” މިނިސްޓަރު އިމްރާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން މިއަދުގެ ބޭއްވި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒާއި އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިއަކު ވެސް ހާޒިރުކުރިއިރު، އެ ކޮމެޓީގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ، އަދީބު ރާއްޖެއން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ ކަމަށެވެ.

އަދި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އަދީބަށް ދިނީ އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ކަމަށާއި ފަރުވާއަށް މަޑުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ މިމަހުގެ 26 ގައި އަދީބު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑާއިގަތުމަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އަދީބު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި އެކަމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތައްޔާރުވެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކޮމެޓީއަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދީބު މާދަމާ އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާއިރު އޭނާގެ ޕޯސްޕޯޓެއް ދުލެއް ނުކުރެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާ ފުރުވާލަނީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއްގައެވެ. އަދި އެކަން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަށް ވެސް އަންގާފައިވާއިރު އެހެން އެއްވެސް ގައުމަކަށް އަދީބަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަދީބު ފިއްލަވާފާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތުމާއެކު އެކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވަނީ ކޮމެޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ފިލުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް އަދީބަކަށް ނުދޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އިންތިޒާމްތައް ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަންސް ގުޅިގެން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ފަލަސްތީންގެ ހަތަރު ކުދިންނާއި މާބަނޑު ދެ އަންހެނުން ޝަހީދުކޮށްލި

ފަލަސްތީން (ގުދުސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް) – ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީންގެ ބިންތަކަށް ގަދަބާރުން ވެރިވެގެންފައިވާ އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 29 މީހަކު ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ފަލަސްތީންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ)ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުނާގޮތުން، ޝަހީދު ކޮށްލި 29 މީހުންގެ ތެރެއިން 27 މީހުން ޝަހީދުވީ ޣާޒާގެ އާންމުން އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލުންދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައެވެ.

ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭން އުޅުނު މީހަކާއި ހަތަރު ކުޑަ ކުދިން ހިމެނޭއިރު މާބަނޑު ދެ އަންހެނުންނާއެކު ހަތަރު އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ.

އަނެއް ދެ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިޒްރޭލުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ކަމަށް އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓްގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 312 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެ ނުވަތަ އަނިޔާވެފައެވެ. އެ މީހުންނަކީ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގަ އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވި މީހުންނެވެ.

އަދި މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި 370 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޕީއެލްއޯގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަތް ކުޑަކުދިންނާއި ހަތަރު އަންހެނުންގެ އިތުރުން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަސް މިއަހަރު ދިމާވި މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތައް އިތުރުކުރިއިރު، އެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 100 ގެއެއް އެއްކޮށް ވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. އަދި 700 ގެއަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޣާޒާގައި ހުންނަ 13 ސްކޫލެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ރަނގަޅު، ވައުދުވި ކަންކަން ވާނެ: މަހުލޫފު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދުވެލި ޖުމްލަކޮށް ދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ދެވެލީގައި މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަޑު ދުވެލި ދޫކޮށް ގިއަރު މަތިކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީ އިން ގެނެސްދިން ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުގެ 93 ޕަސެންޓް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތަކަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްދެއްވަން ވެވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ކަމަށާއި އެކަންކަން ރާވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ވިދަޅުވީ، ރައީސް ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދުވެލީގެ މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ކުރިއަށްދާ ދުވެލި މަޑު ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއިރު، ނިމިދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ އަޅާބަލާއިރު މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށާއި މިއީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ވެރިކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.