ކިވީގެ ތޮށިގަނޑުގައި ވެސް އެތަައް ފައިދާއެއް!

ކިވީ އަކީ ކާން ކިތަންމެ ފަސޭހަ މޭވާ އަކަށްވި ނަމަވެސް އޭގެ ތޮށިގަނޑަކީ ކާން އެހާ ފަސޭހަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ކިވީގެ ތޮށިގަނޑަކީވެސް ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި މުހިއްމު މާއްދާތަކަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

އެގޮތުން ކިވީގެ ތޮށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ މުހިއްމު އެއް މާއްދާއަކީ ފައިބާ އެވެ. ފައިބާ އަކީ ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކެންސަރުތަކުން ހަށިގަނޑު ދިފާއުކޮށްދޭ އަދި ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުންވެސް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މާއްދާ އެކެވެ.

ހަމައެއާއެކު އެ މާއްދާއަކީ ހަކުރު ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ، އަދި ބަނޑުގައި ހުންނަ ރަނގަޅު ބެކްޓީރިއާތަކަށް ވެސް ހުރި މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ.

ފައިބާގެ އިތުރުން ފޮލޭޓާއި ވިޓަމިން އީ އަކީވެސް ކިވީގެ ތޮށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ މުހިއްމު މާއްދާތަކެކެވެ. އެގޮތުން ފޮލޭޓަށް ބަލާއިރު ފޮލޭޓަކީ ސެލްތަކުގެ ހެދިބޮޑުވުމާއި ސެލް ތަކުގެ ޑިވިޝަން އަށް މުހިއްމު މާއްދާ އެކެވެ.

އަދި ވިޓަމިން އީ އަކީވެސް ބާރުގަދަ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓު ޕްރޮޕަޓީސްތަކެއް އެކުލެވޭ، ހަށިގަނޑުގައިވާ ސެލްތައް ދުޅަހެޔޮކޮށްދޭ މާއްދާ އެކެވެ. ވިޓަމިން އީ ގެ އިތުރުން ވިޓަމިން ސީ އަކީވެސް ކިވީގެ ތޮށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާ އެކެވެ.

އެހެންކަމުން ކިވީއެކޭ އެއްފަދައިން ކިވީގެ ތޮށިގަނޑަކީވެސް ކެއުން މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ.

ޝަހުދީ އާއި މުހައްމާގެ ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީގެ ގޮނޑިވެއް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި ދެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން ދެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނިންމުމާ ގުޅުމުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އެ ދެ މެންބަރުންނަށް ވަކިވަކިން އިއްވި ހުކުމުގައި ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ޝަހުދީ އާއި މުހައްމާގެ މައްޗަށް ޕީޕީއެމްއިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ގަރާރުގެ ސޮއިކުރުމުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، އެ ގަރާރުގައި އޭނާ ސޮއިކުރީ ފްލޯ ކްރޮސިންގެ އުސޫލު ތައާރަފްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 13 ޖުލައިގައި ނެރުނު އަމުރުގެ ކުރިން ކަމަށްވާތީ އެވެ.

އެ ހުކުމަކީ މާޒީއަށް ރުޖޫއަ ނުކުރެވޭނެ އަދި އެ ހުކުމްގެ ކުރިން މެންބަރަކު ކުރި އަމަލެއްގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ހުކުމްގައިވާ އުސޫލުތައް އެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ނުފެތޭނެ ކަމަށް ވެސް ހުކުމްގައިވެ އެވެ.

މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކުރުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފްލޯ ކްރޮސިންގެ ހުކުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑިވެސް އަނބުރާ އެ މެންބަރުންނަށް ލިބުނީއެވެ.

ޝަހުދީ އާއި މުހައްމާގެ އިތުރުން މިއަދު މެންދުރު ކުރީގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ޝާހު އާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

އަދި އިއްޔެ ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އާއި ދަގަނތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

އަދި މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި ފަހު ގޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހޯދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު، މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ލިބޭނެއެވެ.

އިބޫ ލަންކާއަށް، އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ނަޝީދާއެކު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއެކު ކަމަށް އިބޫގެ ތަރުޖަމާނު، މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިބޫ މާދަމާ ސްރީ ލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ނަޝީދާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި (އިބޫ) އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، ހަމައެކަނި ރައީސް ނަޝީދާއެކު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް،” މަރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ އެކެއްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޓެރެރިޒަމްގެ ޖަލު ހުކުމާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓުން ވަނީ މިއަދު އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމާމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެ އަމުރުގައި އަންގާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނީ މާލެއެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެމްޑީޕީއިން ދަނީ ކުލަގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ކޮޅުނބުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް، ދިވެހިން ސަމާލުވާން އަންގައިފި!

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ކޮޅުނބުގައި މުޒާހަރާތައް ފަށާފައިވާތީ، ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ނިކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވާއިރު ސަމާލުވާން އެގައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކޮޅުނބުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މިއަދުވެސް ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރިއަށްދާތީ، ދިވެހިން ނިކުމެ އުޅޭއިރު ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މެނުވީ، ބައިބޯވާ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށާއި މަގުތަކަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އަމިއްލަ ސަލާމަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވިސްނައިގެން އުޅުމަށް އެމްބަސީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ލަންކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ގޯސްވެފައި މިވަނީ، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ހުންނެވި ރަނިލް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަގާމުން ވަކިކުރައްވާ ރަނިލްއާއެކު އޭނާގެ ކެބިނެޓް އުވާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަދި އެއަށްފަހު ސިރިސޭނާ ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، ރަނިލް ގެންދަވަނީ އޭނާއަކީ އަދިވެސް ސްރީ ލަންކާގެ ގާނޫނީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށާއި އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރެއްވީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ،

ރަނިލް މަގާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި މިހާރު ފެށިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް އެކަކު މަރާލާފައިވާއިރު، ހަމަނުޖެހުންތައް ކުރިއަށްދާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެ ގައުމުގައި ބޮޑު ލޭއޮހޮރުވުމެއް ހިނގާފާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

މަރުގެ އަދަބަށް ވެއްދި ގާތިލަކު އެންމެ ފަހުވަގުތު ވެސް ހެދީ ޖޯކަކަށް!

ސޫ ފޯލްސް، ސައުތް ޑަކޯޓާ (އޭޕީ) – ޖަލުން ފިލަން އުޅުމުން އެކަން ނާކާމިޔާބުވެ، ޖަލު އޮފިސަރެއް މަރާލި ސައުތު ޑަކޯޓާގެ ގައިދީއަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފިއެވެ. މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ސައުތު ޑަކޯޓާގައި މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބުދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރޮޑްނީ ބާގެޓް ނަމަކަށް ކިޔާ އެ މީހާއަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު ރޮނާލްޑް އާރުޖޭ ޖޯންސަން ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަލު އޮފިސަރަކު މަރާލި ކުށް ސާބިތުވެ މަރަން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާއަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވަނީ ލީތަލް އިންޖެކްޝަން ދީގެންނެވެ.

ނަމަވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ފަހު ވަގުތު ވެސް ބަޔަކު ހުށަހަޅާފާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޑުކުރުމުން، އޭނާއަށް މަރުގެ އަދަބު ދެވުނީ ތާވަލުކުރި ގަޑިއަށްވުރެ ގަޑިއިރުތަކެއް ފަހުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން، މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ވައްދާފައި އޮތް ގާތިލް ވަނީ ޖޯކު ޖަހައިފައެވެ. އެކަމަށް މަލާމާތްކޮށް 56 އަހަރުގެ ބާގެޓް ބުނެފައިވަނީ، ލަސްވިކަމަށްޓަކާ މާފަށް އެދޭ ކަމަށާއި އޭނާ ޓްރެފިކްގައި ޖެހުނީ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ހިތްވަރުދިން މީހުންނަށްފަހުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދާދި ދެންމެ އަކު އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ ފަރާތުން ނަޝީދުގެ ހުކުމް މުރާޖައާ ކުރުމަށް އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު އެ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ނިމެންދެން ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމާމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެ އަމުރުގައި އަންގާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާޓުން ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލް މި މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށާއި މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ، ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށާއި މި މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލައި ވިސްނުމަށްފަހު ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ.

“ފެޝަން” ގެ ދެ ވަނަ ފިލްމެއް އުފައްދަން މާދުރް ތައްޔާރުވަނީ!

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒު ކުރި މަގުބޫލް އިންޑިއަން ޑްރާމާ ފިލްމު “ފެޝަން” ގެ ދެވަނަ ފިލްމެއް އުފައްދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު މާދުރް ބަންދަރްކާރް ބުނެފި އެވެ.

އެގޮތުން “ފެޝަން”ގެ ދެ ވަނަ ފިލްމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މާދުރް ބުނީ، އޭގެ ދެވަނަ ފިލްމު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސެޕްޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި ފަހަރުގެ ފިލްމުވެސް އުފައްދާނީ ހަގީގީ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށެވެ.

“އޭގެ ކޮންސެޕްޓު އެބަ އޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައި…އަހަންނަކީ އަބަދުވެސް ހަގީގީ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމު އުފައްދާ މީހެއް. މިފަހަރުގެ ފިލްމުވެސް އުފައްދާނީ ހަމަ އެހެން…،” މާދުރް ބުނެފައިވެއެވެ.

މޮޅެތި ފިލްމުތަކެއް އުފައްދާފައިވާ މާދުރް މިހާތަނަށް އައިއިރު އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ ސީކުއެލްއެއް އުފައްދާފައި ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން “ފެޝަން 2” ވެގެންދާނީ މާދުރް އުފައްދާ ފުރަތަމަ ސީކުއެލް އަށެވެ.

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒު ކުރި ފެޝަންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ކަންގަނާ ރަނައުތު އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕުރާ އަދި މުގްދާ ގޮޑްސް އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފަހަރުގެ ފިލްމުން މި ތިން ތަރިންނަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމެއް އަދި ނޫން ކަމެއް ވެސް ބުނާކަށް ނޭނގެ އެވެ.

މެންބަރު ޝާހު އަދި މެންބަރު މުސްތަފާގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ޝާހު އާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި ދެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން ދެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނިންމުމާ ގުޅުމުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމްގައި ބުނެފައިވަނީ، މެންބަރު ޝާހް އާއި މެންބަރު މުސްތަފާގެ ގޮނޑި ގެއްލޭފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު މުސްތަފާ އާއި މެންބަރު ޝާހްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރެއްވިއިރު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފްލޯ ކްރޮސިންގެ ހުކުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ޖުމްލަ 12 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން މިއަދު ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ދެ މެންބަރުންނާއެކު 10 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް އިއްވައިފައެވެ. އެ ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ އެ އަށް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށެވެ.

ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ކަނޑައެޅި މެންބަރުންނަކީ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ލޯޔަރު ވައްޑޭ)އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވިލިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިނާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު އާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ލަތީފު މުހައްމަދާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ޝާހު އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ފްލައިޓަށް ލައްވާނުލީ ޓްރެފިކްގައި ޖެހުމުން!

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާއިން ސުމަތުރާއަށް ދިއުމަށް ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، ކަނޑަށް ވެއްޓި އަޑިއަށްދިޔަ ލަޔަން އެއާގެ ފްލައިޓުގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކު ދިރިހުއްޓާ ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު މިހާރު ކަނޑާލާފައިވާއިރު، ފްލައިޓަށް ޓިކެޓް ނެގި އެކަކު ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސޮނީ ސެޓިއަވަން އޭއެފްޕީއަށް ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާ ފްލައިޓަށް ބޯޑް ކުރަން އޮތް ވަގުތަށް އެއާޕޯޓަށް ނުދެވި، ފްލައިޓަށް ލައްވާނުލީ ޓްރެފިކްގައި ޖެހުމުން ކަމަށެވެ.

“އަހަރެންގެ ރަހްމަތްތެރިންނާއި އަހަރެން ވެސް އަބަދުވެސް ނަގާ ފްލައިޓަކީ މިއީ. އަހަންނަކަށް ނޭނގެ ޓޯލް މަގުގައި އެހާ ޓްރެފިކް ގޯހީ ކީއްވެގެން ކަމެއް. އަހަރެން އާންމުކޮށް ޖަކާޓާއަށް ދަނީ ފަތިހު 3:00 ޖަހާއިރު. ނަމަވެސް މިއަދު އަހަންނަށް އެއާޕޯޓަށް ދެވުނީ ހެނދުނު 6:20 ގައި. އެހެންވެ ފްލައިޓް މިސްވީ،” ސެޓިއަވަން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފްލައިޓަށް ލައްވާ ނުލުމުން ސުމަތުރާއަށް ސެޓިވިއަން ގޮސްފައިވަނީ އެހެން ފްލައިޓެއްގައެވެ. އަދި އޭނާ ދަތުރުކުރަން އޮތް ފްލައިޓް ވެއްޓުނުކަން އެނގުނީ ސުމަތުރާއަށް ލޭންޑު ކުރި ފަހުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސެޓިއަވަން ބުނީ، ފްލައިޓަށް ލައްވާނުލުމުން އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީތީ އުފާކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފްލައިޓުގައި ދަތުރުކުރި އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިންނާމެދު ހިތްދަތިވާ ކަމަށެވެ.

“ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޑުއިވުނު އިރު އަހަންނަށް ރޮވުނު. އަހަންނަށް އެނގޭ އަހަރެންގެ ރަހްމަތެރިން ފްލައިޓުގައި ތިބިކަން، އަހަރެންގެ އާއިލާއިން އޮތީ ޝޮކެއްގަ އަދި އަހަރެންގެ މަންމަ ވަރަށް ރުއި. އެކަމަކު އަހަރެން ބުނިން އަހަރެން ސަލާމަތުން ހުރި ވާހަކަ” އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބޮއިން 737 މެކްސް 8 މަރުކާގެ ލަޔަން އެއާގެ ފްލައިޓް، JT610، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ޖާވާ ކައިރި ކަނޑަށް ވެއްޓުނުއިރު އެ ފްލައިޓުގައި 189 މީހުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުއްޖަކާއި ތުއްތު ދެ ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު އެޖެންސީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް، ނުގްރޯހޯ ބުޑި ވިރްޔަންޓޯ ވިދާޅުވީ، ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި މަސްވެރިންނާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް 300 މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރަށެއްގައި ކުރި ފުރަތަމަ ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އައްޑޫގައި ކޮށްފި

މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ކުރި ފުރަތަމަ ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޑރ. އަލީ މުޒްނީ އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ 60 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.

ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑރ. މުޒްނީ ވިދާޅުވީ، މާލެއިން ބޭރުގައި އެފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ލުޔެއް ކަމަށެވެ.

“ރަށްރަށުން މާލެ ދާ މީހުން އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއި ހެދި ވަރަށް ތަކުލީފު އުފުލައިގެން މާލޭގައި މި އުޅެނީ. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅުތެރޭގައި މިކަން ފަށައިގަތުމުން، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަށް ވާނެ” ޑރ. މުޒްނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގައި ކުރި ފުރަތަމަ ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު، ޑރ. މުޒްނީގެ ޓީމުން ދަނީ ގދ ތިނަދޫ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިޔަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެސް ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.