ޕީޖީ ބިޝާމް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުން ހޯމަދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ހާޒިރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަށް އެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު 11:00 ޖެހިއިރު އޮތް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް އާދެވެން ނެތްކަމަށް ޕީޖީ އަންގާފައިވާތީ އަންނަ ހަފްތާއަށް ހާޒިރުވާން އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި އަލިފުށި ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ނާޝިޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބިޝާމް އެކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 29 ގައި ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް “މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) މެދުވެރިކޮށް އެމްޕީއެލްގެ 77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެމްޓީޑީސީގެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ރިޕޯޓާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި” ފާހަގަވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމަތު ސާފްކުރުމަށެވެ.

މީގެކުރިން ބިޝާމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓްް ގެ ނަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަމްއިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ “މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް”ގަ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ގ. އާނޫރާނީ މަރްޔަމް ރާޙިލް ނަސީމް މުވައްސިސެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިޖަމިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު، ގ. ކެނެރީގެ އެވެ.

މިޖަމިއްޔާއަކީ އަކީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގައުމު ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތް ހޯދައި ފަރުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފެއްދެވި ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

ޚާއްޞަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން ބުދަދުވަހު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވަވާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ބައްދަލުވުން، މިހަފުތާގެ ބުދަދުވަހު ބާއްވަވާގޮތަށް ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އެ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2.00ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ ގުޅުއްވުމުން، ނަން ނޯޓު ކުރެއްވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއްވައިލައްވާފައި ވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 15ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފޯމު ފޮނުއްވާނީ ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ. މި ފޯމު، ރަސްމީ ގަޑީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދޫކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުންވެސް ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ. ވެބްސައިޓް އެޑްރެހަކީ www.presidencymaldives.gov.mv އެވެ.

މިއަހަރު ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވާނީ، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.

ފ. އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި  

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ފ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ހިދުމަތް ދެނީ ކޮންމެ އާދިއްތަ، އަންގާރަ، ބުދަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަަހު އެވެ.

ބައިސްކަލުގެ އިތުރުން ލުއި ލަގެޖު ވެސް ގެންދެވޭ މި ފެރީއަކީ 100 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފެރީއެކެވެ. ފެރީ ދަތުރުގެ އަގަކީ 20 ރުފިޔާ އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ފ.އަތޮޅުގައި ރަށު ލިންކް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާއިރު މި ޚިދުމަތް ދޭ ރޫޓަކީ ފ. ބިލެއްދޫ، ފ. މަގޫދޫ، ފ. ދަރަނބޫދޫ އަދި ފ. ނިލަންދޫ އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނައިރު އަތޮޅުތެރޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ފެރީތަކުގައި މިދިޔަ އަހަރު 15 މިލިއަން ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްޓީސީސީން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ބުރާސްފަތިދުވަހާއި އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް ޖަލްސާ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މިރެއާއި، މިހަފްތާގެ ބުރާސްފަތިދުވަހާއި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އީދު ބަންދަށް މެނދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަދު ޖަލްސާތައް އަލުން ފަށާފައިވާއިރު، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި މިވަގުތު ތިން ބިލަކާއި ދެ ޤަރާރެއްގެ އިތުރުން ކޮމެޓީތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ތިން ރިޕޯޓެއް އެބައޮތްކަމުގަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މި ހަ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މާދަމާ އޮންނަ ޖަލްސާގައި އިއްވާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތަށް ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތާގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފްތާގައި މަޖިލީހުގައި މިހާރުހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންދާ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލަކީ މިދައުރުގައި މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް ކަމަށާ، މިބިލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި މިއަދާއި މިރޭވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މާދަމާ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލާއެކު މަޖިލީހުގައިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މިދެހަފްތާގައި ޢާންމުކޮށް މަޖިލިސް ނޯންނަ ދެދުވަހުވެސް މަޖިލިސް ބޭއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޮޅަށް ކުޅެ މޭރީ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް ޖަޒީރާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ވާގަލިން ހޯދައިފި

މޮޅަށް ކުޅެ މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބަލިކޮށް ޖަޒީރާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކޮލަމާފުށީ އެފްސީ ވާގަލިން ހޯދައިފިއެވެ.

ސްކައި ސޮސައިޓީ އޮފް ކޮލަމާފުށި ޔޫތާއި، ގއ އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން ގއ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަޒީރާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ ކޮލަމާފުށީގައެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ވިލިގިނލީ މޭރީ ސްޕޯޓް ކުލަބާއި ކޮލަމާފުށީ އެފްސީ ވާގަލި ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެފްސީ ވާގަލީގެ އަބްދުﷲ މުއާޒް އެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީވެސް ވާގަލީގެ އަބްދުﷲ ވިސާމްއެވެ.

މީގެއިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންވަނީ ހޮވާފައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމް އަދި ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމްކަމަށްވާ މޭރީ ސްޕޯޓްސްގެ މުހައްމަދު މައުރޫފް މޮޅުކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހޮވިފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމު ވާގަލީގެ ތިން ކުޅުންތެރިންވަނި މޮލުކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހޮވިފައެވެ. އެއީ ވާގަލީގެ ޝަޒްމީން މުހައްމަދު ރާޝިދާއި، އަބްދުﷲ ވިސާމް ގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ މުއާޒް އާއި، އިބްރާހީމް ސަލީމްއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ(އެމްޑަބްލިޔު އެސްސީ)ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފްއެވެ.

ވެމްކޯ ގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ޝިފާއުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝިފާއުގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް އޮޅުވާލައިގެން ބާ ޓްރަކެއް ގަތް މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ، “ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު” ގެ ދަށުން، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވެމްކޯއިން އެމަޖެންސީކޮށް ޑަމްޕްޓްރަކެއް ގަތުމަށް ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމަންޓާއެކު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލިއިރު، އެކުންފުންޏަކީ ޝިފާއުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު އޭސީސީން މިއަދު ހާމަކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޝިފާއުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާގެ މަގާމުގައި ހުރެ އިމްޕޯޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ 350 ކިލޯގެ ޑަމްޕްޓްރަކީ އެތެރެކުރިއިރު ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ޑަމްޕްޓްރެއްކަން އެނގިހުރެ، ޑަމްޕްޓްރަކްގެ ރަޖިސްޓްރީ އެެމްކޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަންމަތީ އޮއްވާ، ވެމްކޯގެ ބޭނުމަށް މި ޑަމްޕްޓްރު ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމަންޓުން އާ ޑަމްޕްޓްރެއް ގޮތަށް ގަތުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަން އެގޮތަށް ނިންމައި ތައްޔާރުކުރި ސައްހަ ނޫން ސިޓީގައި ޝިފާއު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޑަމްޕްޓްރަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކިއުބެކް އިންވެސްޓުމެންޓުން ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްގައި ފުލް ޕޭމަންޓް ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމެންޓަށް ދޫކުރުމަށް އަންގާ ޝިފާއު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އާ ޑަމްޕްޓްރަކެއް ނޫންކަން އެނގިހުރެ ގަސްދުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޑަމްޕްޓްރުގެ ފައިސާ ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމެންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގައިވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަކުން، ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކުން ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި، ހޯދައިދިނުމަކީ ކުށެކެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން އެތަން ބަންދުކުރަނީ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން އެތަނުގައި މިހާރު ހިންގާ ގޮޅިތައް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުސްކުރަން  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ބަންދު ކުރަންނިންމާފައިވާއިރު އެތަން އަލުން ހުޅުވުމަށް މަސްދުވަސް ނަގާނެކަމަށް ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމާއެކު އެތަނުގައި ހުންނަ ގޮޅިތައް މަދުވާނެކަމަށާއި އެގޮތުން އެތަނުގައި ހުންނާނީ 63 ގޮޅިކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ގޮޅިތައް މަދުވިޔަސް، ޖާގައިގެ ގޮތުން ގޮޅިތައް ބޮޑުވާނޭކަމަށެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގައި މިހާރު 160 ގޮޅި ހުންނަ އިރު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފަންސާހަކަށް ދިވެހިންނެވެ. މި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ގޮޅިތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަމަށާއި ބައެއް ފަރާތްތައް އެގްރީމަންޓް އާކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކުޅެމުން އައި ރިޒްވާން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކުލަބް ވެލެންސިޔާއަށް މިދިޔައަހަރު ކުޅުނު އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މައްޗަންގޯޅީގެ ގެއަކުންނެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުންނަށް މި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:30 ކަންހާއިރެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ބަގޭ ވަނީ ކުލަބް ވެލެންސިޔާގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަދި ވިޔަންސ ސްޕޯތްސް ކުލަބަށްވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީ، ކުޑަކުދިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަކާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބުން ޙައްޤު ބަޔަކަށްވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގައި ތަންފީޛުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށް، މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޚާއްޞަ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމުގައި ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ.

މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުން، ބޮޑެތި މީހުންގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޢާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ މުޅިން ވަކިކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި، ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން ތިބޭ ޖުވެނައިލް ކޯޓެއް ކަނަޑައެޅި މާލޭގައި މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިތުރުން، އެ ކޯޓުގެ ސަރަޙައްދީ ޑިވިޜަންތައް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

މި ބިލު ފާސްވެ ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެނަމަ ކުޑަކުދިން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ އުމުރަކީ، ޢުމުރުން 15 އަހަރު ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. ކުޑަކުދިން ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ އުމުރު ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢުމުރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަވެ.

މި ބިލުގެ ދަށުން، ދާޚިލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާނެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ނަމުގައި އުފައްދައި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތައް ސަރުކާރުން ހެދުމަށް މި ބިލުގައި ލާޒިމްކުރެއެވެ.