ސިފްކޯ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މިއަހަރު ދިރިއުޅެން ފެށޭނެ: ރައީސް

ދިވެހި ސިފައިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ، ސިފްކޯ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެން ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވިދާލުވީ ޢާންމު ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަދައިން، ދިވެހި ސިފައިންނަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ، އެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބެން ނެތުންކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ، ސިފްކޯ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި، އުންމީދުކުރަނީ، އެ ފްލެޓްތައް ނިމި، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެން ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިފައިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލުހޯދައިދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަންފެށި ސިފްކޯ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަޝްރޫއަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫއުއެކެވެ. އެ މަޝްރޫއުއަށް ސިފައިންގެ އަތުން ޑައުންޕޭމަންޓް ވެސް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާ ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހެވިކަމުގެ އާލާތްތައް ހޯދައި، ތަމްރީންތައް އަލުން ފަރުމާކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށާއި، ސިފައިންގެ ޢަސްކަރީ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި، ރަޙްމަތްތެރި ޤައުމުތަކުން، ތަމްރީންގެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންއަންނަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ސިފައިންނަކީ ޢަސްކަރީ ޚިދުމަތަކަށް ވިޔަސް، ދިވެހި ސިފައިންނަކީ މަދަނީ އެތައް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި މަސްކަނޑުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދެނީ ދިވެހި ސިފައިންކަމަށާއި، ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކާއި ޤުދްރަތީ ކާރިސާތަކުގައި، މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީވެސް ދިވެހި ސިފައިންކަމަށެވެ.

އަދި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައިވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކޮށް ކުރަމުންދާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޤްތިޞާދީ ދަތުރުތަކަށް، ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިވެސް، ދިވެހި ސިފައިން އަދާކުރަނީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއްކަމަށްވެސް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑޮކްޓްރީންގެ އެހީގައި، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެ:ރައީސް

އަލަށް އިފްތިތާހްކުރި ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީންގެ އެހީގައި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީން ނެރެދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީންގެ އެހީގައި، ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާގެ އިސްތިރާޖީ ކުރިމަގު ބައްޓަންވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތީ މަސްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ޑޮކްޓްރީނުން ގެނެސްދޭ ބަދަލުތަކާ އެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ވެގެންދާނީ، ޢަސްކަރިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ، ހުނަރާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ އަދި ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ވެސް، ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ލަޝްކަރެއްގެ ގޮތުގައިކަން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ، ޤައުމުގެ މައިބަދައަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ކަމުގައި ބައްލަވައިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ސިފައިންނަކީ، ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން، އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް، ސިފަވަންތަ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ދިވެހި ސިފައިން، ސިފަވަންތަ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަން ދޭ ކަމެއްކަން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ވެރިކަން ކުރުމުގެ އެއް އަސާސަކީ، ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ވެސް، ލާމަރުކަޒު ކުރެވިގެން ދިޔުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަށްޓަކައި މިހާރު ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި އޭރިޔާ ކޮމާންޑްތަކުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް، ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ކޯސްޓްގާޑާއި ފަޔަރުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނޭ ގޮތުން އިތުރު އައުޓްޕޯސްޓްތައް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ސިފައިންނަށް ތަމްރީނުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކުރިޔަށްގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލަށް ވެސް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި، ދިން، ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެ ހަމަލާ އަކީ ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ޙަމަލާއަކަށް ވިޔަސް، އެއީ މުޅި މި ސަރަޙައްދަށް ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި ދިވެހި ފުލުހުން ގުޅިގެން، މިހާރުގެ ސަލާމަތީ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންނަކީ، ޢަސްކަރީ އަޚްލާޤަށާއި ޢަސްކަރީ ހުނަރަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ، އަދި ޤާނޫނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާ މަތިކުރެވިފައިވާ، މަދަނީ އަދި ޢަސްކަރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، ހިތްވަރާއި ނުގުޑާ ފަދަ ޢަޒުމެއްގައި، ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 127 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީން ނެރެދެއްވުމުގެ އިތުރުން، ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަ މެޑެއްޔާއި ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީ ހާޞިލުކުރެއްވި ސިފައިންނަށް ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ މުޅި ސަރަޙައްދަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: ރައީސް

އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި، ދިން، ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަކީ ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ޙަމަލާއަކަށް ވިޔަސް، އެއީ މުޅި މި ސަރަޙައްދަށް ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި ދިވެހި ފުލުހުން ގުޅިގެން، މިހާރުގެ ސަލާމަތީ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ.

“އެ ޙަމަލާތަކަކީ، އެއްވެސް އިންސާނިއްޔަތުކަމެއް ނެތް ވަރަށް އަނިޔާވެރި، ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ފިނޑި ޢަމަލެއް. ކޮންމެ މަޤްޞަދެއްގައި ވިޔަސް، އެއްވެސް ޙައްޤަކާ ނުލައި، ކުށެއް ނެތް ބަޔަކަށް، އެފަދަ ރަޙުމްކުޑަ އަނިޔާއެއް ދިނުމަކީ، އެއްވެސް ހަމަޔަކުން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން، އެ ނުބައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޖަރީމާ ކުށްވެރިކުރަނީ، އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން.” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންނަކީ، ޢަސްކަރީ އަޚްލާޤަށާއި ޢަސްކަރީ ހުނަރަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ، އަދި ޤާނޫނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާ މަތިކުރެވިފައިވާ، މަދަނީ އަދި ޢަސްކަރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، ހިތްވަރާއި ނުގުޑާ ފަދަ ޢަޒުމެއްގައި، ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

“ސިފައިންގެ ޢަސްކަރީ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު އަދި ސިފަވަންތަކަމާއި އަގުކުރުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ، މައިގަނޑު ތިން ރުކުނެއްގެ މައްޗަށް. ފުރަތަމަ ރުކުނަކީ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގައި ސާބިތުވެ ދެމިތިބުން. ދެވަނަ ރުކުނަކީ، ތިމާގެ ނަފްސަށްވުރެ، ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އިސްކުރުން. ތިންވަނަ ރުކުނަކީ، ޤާނޫނީ ވެރިކަމަށް ކިޔަމަންތެރިވެ، އެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 127 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީން ނެރެދެއްވުމުގެ އިތުރުން، ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަ މެޑެއްޔާއި ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީ ހާޞިލުކުރެއްވި ސިފައިންނަށް ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ބާރުދީ އަންހެން ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިމްކުރަނީ

ކައުންސިލްތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ބާރުދީ، ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް އަންހެނުން އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިމްކޮށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ހުށައެޅި އިޞްލާހަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަޢީދުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި އިޞްލާޙާމެދު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ތާޢީދުކުރެއްވިނަމަވެސް އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށްވެސް ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާށް އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުގައި ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް އަންހެން ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކުރުން ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި %33 އަންހެނުން ހިއްސާވާންޖެހޭކަމަށާ ރަށްރަށުގެ އަންހެންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުންވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އަދި ސިޓީތަކުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރަކު ހުންނަންވާނެކަމަށާ، ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ އެލްޖީއޭގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 9އަށް އިތުރުކުންވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިހާރު އެލްޖީއޭގައި ތިއްބަވަނީ 5 މެންބަރުންނެވެ. މީގެއިތުރުން

މާލީގޮތުން ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް %5 ކަނޑައެޅުމަށްވެސް މިއިޞްލާޙުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ކައުންސިލްތަކަށް ކުންފުނިހެދުމުގެ ބާރުދީ އެކުންފުނިތަކުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭނެކަމަށްވެސް އިސްލާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްވެސް ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށްވެސް އިޞްލާޙުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.  އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ %40ވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، މި އިޞްލަޙުތކާއެކު ކުރީސަރުކާރުން ނެގި ބާރުތައް ލިބި އެކައުންސިލްތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އިތުރު ލުޔެއް ލިބޭނެކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަކީ މިހާތަނަށް އެންމެގިނަ އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވާ ޤާނޫނެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް މާލީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެކެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު ރަސްފަންނު މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހުޅުވައިފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ( އެޗްޕީއޭ) ހެދި ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު ރަސްފަންނުގައި މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ސަރަހައްދު ހުޅުވާލަފައިވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރަސްފަންނުގައި މޫދަށްއެރޭ ސަރަހައްދު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެތަނަކީ މޫދަށް އެރި އުޅުމަށް ރައްކާތެރި ތަނެއްކަށް އެޗްޕީއޭއިން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވާތީކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ހެދި ދެ ޓެސްޓުންވެސް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭ ރަސްފަންނުގައި މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގެ މޫދުގައި ގިނައަދަދަކަށް ނަޖިސް ފެތުރިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

“ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ފާފަ ފުއްސަވާންދޭވެ!”

އިސްތިޣްފާރު ކުރުން ނުވަތަ، ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދުޢާ ކުރުމަކީވެސް، އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރު މަރުވެފައިވާ މައިންބަފައިންނަށް (އަދި އެ ނޫން މީހުންނަށްވެސް) ކުރާނެ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް ފާފަ ކުރެވޭނެ މީހެކެވެ. ވީމާ އަހަރެމެންގެ މައިންބަފައިންނަށްވެސް ވާނީ އެނގިގެން ނަމަވެސް ނޭނގިނަމަވެސް ފާފަތަކެއް ކުރެވިފައެވެ. ކައްވަޅުގައި އޮންނަ މީހެއްގެ ފާފައިން ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ފޮހެވުން، ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހާ ރަނަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ އެދޭނެއެވެ.

މަރުވެފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމަކީ، މަޝްރޫޢް ކަމެއްކަމުގެ ދަލީލުތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. އެ ގޮތުން ނަބީބޭކަލުންނާއި އެ ނޫންވެސް ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންގެ މައިންބަފައިން އަވަހާރަވުމުން، މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނޫޙްގެފާނު ވިދާޅުވީ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

މާނައަކީ:”ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!، ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ! “

އަދި އިބްރާހީމުގެފާނު ވިދާޅުވީ : رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

މާނައަކީ: ” އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅާ އަށާއި އަޅުގެ މައިންބަފައިންނަށް ، މުއުމިނުތަކުންނަށް ހިސާބު ބައްލަވާ ދުވަހުގައި ފާފަ ފުއްސެވުމާއި މަޣްފިރަތު ދެއްވާފާނދޭވެ! “

ބަޤީޢުގައި ފަސްދާނުލެވިފައިވާ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވެސް، ކީރިތި ރަސޫލާ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރެއްވި ކަމަށް، ޞަޙީޙް މުސްލިމް ގައިވާ ޢާއިޝަތުގެފާނު ރިވާ ކުރެއްވި، މި ޙަދީޘުން ސާބިތުވެއެވެ. 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى ‏ ‏الْبَقِيعِ ‏ ‏فَيَقُولُ ‏ ‏السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ ‏ ‏بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

މާނައަކީ: “ރޭގަނޑުގެ ފަހުގެ ވަގުތުގައި، ރަސޫލުއްﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ބަޤީޢް އަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ޙަދީޘް ކުރައްވައެވެ.” މުއުމިނުންގެ މަޤްބަރާގެ އަހުލުވެރިންނަށް، ސަލާމަތް ހުއްޓެވެ! މާދަމާ އަންނާނެ ކަމަށް، ތި ތިބާމެންނަށް ވަޢްދު ކުރެވުނު ކަންތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަސްވުމަށްފަހު ނަމަވެސް އައިސްފިއެވެ. އަދި ﷲ އިރާދަފުޅު ކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެމެން ތިބާ މެންނާއި އެބަ ގުޅެމެވެ. ( ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ) . އޭ ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ބަޤީޢުލް ޣަރްޤަދުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ފާފަ ފުއްސަވާފާނދޭވެ! “

އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގައި، މުސްލިމުން އެބައި މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންގެ މައްޗަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމަށްވެސް ރަސޫލާ އަންގަވާފައިވެއެވެ. އިމާމް އަޙްމަދު، އިބްނު މާޖާ، އަލްބައިހަޤީ ޞައްޙަ ސަނަދަކުން އަބޫހުރައިރާ އަރިއަހުން ރިވާ ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ.‏ 

إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

މާނައަކީ: ”ސުވަރުގޭގައި މީހާގެ ދަރަޖަ އުފުލެވުމުން ބުނާނެތެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ހިނދު އޭނާއަށް ބުނެވޭނެއެވެ. ދަރަޖަ އުފުލެވުނީ ކަލޭގެ ދަރި، ކަލޭގެ ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ކުރި ދުޢާގެ ސަބަބުންނެވެ.”

ރޯދަވީއްލަން ކަދުރަށްވުރެ ރަގަޅު އެއްޗެއް ނެތް

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުންދާއިރު މިހާރު އެންމެންވެސް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ އެމަހަކަށްޓަކައެވެ. ރޯދަވީއްލާނެވަގުތު ކާނެ އެއްޗަކާއި އަދި ހާރުކާގަޑީގައި ކާނެ ހަށިގަނޑަށް އެންމެ ރަގަޅު އަދި އެންމެ މީރު ކެއުންތަކަކީ ކޮބައިތޯބެކުމެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ގިނަބަޔަކު އަދިވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވަނީ ރޯދަވީއްލާވަގުތު ކާން އެންމެރަގަޅު އެއްޗަކާއި ގުޅޭޭގޮތުންނެވެ.

އެގޮތުން މިލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑުމިދަންނަވާލަނީ އަޅުގަޑުގެ ޚިޔާލެވެ. ރޯދަވީއްލަން އެންމެ ކަމުދާ އެއްޗަކީ ކަދުރޭ ބުނެފިނަމަ ތިޔަބޭފުޅުން ދެންކުރައްވާނެ ސުވާލަކީ އެއީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. ސަބަބު ވަރަށް ސާފެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ޞިއްޙީ ކެއުމެއްގައި ނަމަ، ކަދުރު ހިމަނަންވާނެ އެވެ. ކަދުރުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް، ފެޓް، ޕްރޮޓީން އަދިވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި ވިޓަމިންތައް ހުރެއެވެ. މާބޮޑަށް ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިވެ، ހިކެމުންދާނަމަ، އެކަމުގެ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ކަދުރާއި، ކިއުކަމްބާ ޗިސްކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ޕޭސްޓާއި އެއްކޮށް ބޭނުންކުރުމުން، ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އިތުރުވާކަމަށް ބުނެއެވެ. އެއް ކިލޯގެ ކަދުރުގައި 3000 ކެލޮރީ ހުރެއެވެ.

ކަދުރުގައި ހަކުރުގެ އެންމެ ތަބީޢީ ބައިތައް ކަމުގައިވާ، ގުލްކޯޒު، ފްރަކްޓޯޒް، ލެކްޓޯޒް، އަދި ސުކްރޯޒް ހިމެނެއެވެ. ކިރުގެ ތެރެއަށް އަޅައިގެން ފޯކޮށްގެން ކަދުރު ބޭނުންކުރުމުން އެއިން ލިބިދޭ ފައިދާ ، އިތުރުވެފައިވާއިރު ފޮނި، އަނގަޔަށް މީރު ކަދުރަކީ ހަށިގަނޑަށް ހަކަތާއި ބާރު ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންކުރާތާ ބައި ގަޑިއެއް ހާއިރުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑަށް އޭގެ ސަބަބުން ހަކަތަ ލިއްބައި ދެއެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ހުހަށް ކެއުމަށާއި، ތަފާތު ކާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކަދުރަކީ މާތްވެގެންވާ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުން އާންމުކޮށް ރޯދަ ވީއްލާގަޑީގައި ކައިއުޅޭ ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ރޯދަވީއްލާގަޑީގައި ކަދުރަށްވުރެވަކި ރަގަޅު އެހެން މޭވާއެއްއަދިވެސް ހޯދިފައިނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަދުރަކީ އޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިބަރު ހުރުމުގެ ސަބަބުން “ބަނޑު ސާފުކޮށްދޭ މޭވާއެކެވެ. ކަދުރުގައި ފެނަށްގިރޭ ވައްތަރުގެ ފައިބަރާއި، ފެނަށް ނުގިރޭ ވައްތަރުގެ ފައިބަރު ހިމެނެއެވެ. މިސަބަބާހުރެ ކަދުރަކީ ބަނޑުހިކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުން ބޭނުންކުރަން ރަގަޅު އެއްޗެކެވެ.

ކަދުރުގައި ހިމެނޭ “ބަނޑު ސާފުކުރުމުގެ” ފައިދާ ލިބިގަތުމަށް ފުރިހަމަ އެއްރޭ ވަންދެން ކަދުރު ފޯކުރަން ފެނަށް އަޅާފައި ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެދުނު ފޯވެފައި ހުރި ކަދުރުތައް ގިރާލައިގެން ސަރުބަތުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަނޑު ފަސޭހަ ކޮށްދޭނެ އެވެ.

މޫސުން ގޯސް،ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވޭ!

މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން އޮޅުންފިލުވުމަށް ފަހު، ކަނޑު ދަތުރުތައް ރޭވުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ދަތުރުކުރައްވާ ނަމަ، އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ދަތުރު ނުކުރެއްވުމަށެވެ.

އަދި  ދަތުރުކުރައްވާ އުޅަނދުގައި ލައިފްޖެކެޓާއި، މުވާސަލާތީ ނިޒާމާއި، ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ފަދަ ތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކް ކުރުމަށާއި، ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ކުރައްވާނަމަ، އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ކަނޑުމަތީގެ ތަފާތު ހާދިސާތަކުގެ ރިޕޯޓް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަ  އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޯންޏަށް މުދާ ބަރުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބަރު ނުކުރެއްވުމަށާއި، ރަނގަޅަށް ލައިސަން ލާފައި ބެހެއްޓުމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޑައިވިންގ ކުރުމާއި، އެހެނިހެން މޫދު ކުޅިވަރުތައް ރާވާހިންގާ ފަރާތްތަކުންވެސް މޫސުމަށް ބަލައިގެން ކުޅިވަރުތައް ރާވާހިންގެވުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ފަޅުތެރޭގައްޔާއި ފަޅުން ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އޮޑިދޯނިފަހަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ދިޔަހިއްކުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ތަރައްޤީގެ ގޮތުގައި މިއަދު ފެންނަ ކޮންމެ ކަމަކީ، މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ، ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ މަލަތައް: ރައީސް

ތަރައްޤީގެ ގޮތުގައި މިއަދު މިފެންނަ ކޮންމެ ކަމަކީ، މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ، ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ މަލަތައްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅލުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މަންފާ ސެންޓަރަށް 15 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގައި ރޭ ބޭއްވެވި ހަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް ޙަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމާއެކު އަމާން މާޙައުލެއް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުން ވެސް ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅާލައި، އިޙްތިރާމްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޖް ކެއަރ މޯލްޑިވްސް ގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަވާ އެ ސެންޓަރަށް 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވެވި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީއެ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު، އަބަދުވެސް ވަޒަންކުރަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، އަބަދުވެސް އެމީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މުސްކުޅިވި ދުވަހު ލޯބިދީ އަޅައިލާނޭ ދަރިން، ކައިރީގައި ނެތުމުގެ ހިތްދަތި އިޙްސާސްކުރަންޖެހި އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކަމަސާއި، އެހެންކަމުން މިކަމާމެދު ވިސްނައި މައިންބަފައިން ވެފައިވާ ޤުރުބާނީ ހަނދާން ނައްތާނުލައި، ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން މައިންބަފައިންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ދޮށީ އުމުރަށް ދިއުމުން މައިންބަފައިން ބޭނުންވާނީ ދަރިންގެ އަޅައިލުމާއި ލޯބި : ރައީސް

ދޮށީ ޢުމުރަށް ދިއުމުން މައިންބަފައިން އެންމެ ބޭނުންވާނީ، ކައިރީގައި ޚިދުމަތް ކޮށްދޭން ހުންނާނެ ބިދޭސީއެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ޢުމުރުގައި އެންމެ ބޭނުންވާނީ، ދަރިންގެ އަޅައިލުމާއި ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މަންފާ ސެންޓަރަށް 15 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގައި ރޭ ބޭއްވެވި ހަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އޭޖް ކެއަރ މޯލްޑިވްސް ގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަވާ އެ ސެންޓަރަށް 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވެވި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މުސްކުޅިވި ދުވަހު ލޯބިދީ އަޅައިލާނޭ ދަރިން، ކައިރީގައި ނެތުމުގެ ހިތްދަތި އިޙްސާސްކުރަންޖެހި އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކަމުގައެވެ.

އެހެންކަމުން މިކަމާމެދު ވިސްނައި މައިންބަފައިން ވެފައިވާ ޤުރުބާނީ ހަނދާން ނައްތާނުލައި، ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން މައިންބަފައިންނަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ނަޞޭޙަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މިއަދު ތަރައްޤީގެ ގޮތުގައި މިފެންނަ ކޮންމެ ކަމަކީ، މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ، ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ މަލަތައްކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެ މީހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު، އަބަދުވެސް ވަޒަންކުރަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، އަބަދުވެސް އެމީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް ޙަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމާއެކު އަމާން މާޙައުލެއް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުން ވެސް ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅާލައި، އިޙްތިރާމްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުއެޅުއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މަންފާ ސެންޓަރުގެ ފައުންޑާ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އަށާއި މަރުކަޒުގެ އިސް ވެރިންނަށާއި މެންބަރުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މެދު ނުކެނޑި 15 އަހަރު ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ކާމިޔާބީއެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.