އާސެނަލްއިން ޓޮޓެންހަމް ހުއްޓުވުމަށްފަހު ތާވަލްގެ ކުރިޔަށް ޖެހިލައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އާއި އާސެނަލް ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗް ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކޮށްގެން އާސެނަލް އިން ޕޮއިންޓް ތާވަލްގެ ކުރި އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ފޯރިގަދަ ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދެ ޓިމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގައި ޓޮޓެންހަމް އިން ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކުރީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއި އެކު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު ހަތް ޕޮއިންޓާ އެކު އާސެނަލް ލީގުގެ ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތް ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު ފަސް ޕޮއިންޓާ އެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ލީގުގެ ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ.

އުތުރު ލަންޑަންގެ ވާދަވެރި ދެކުލަބްކަމަށްވާ އާސެނަލް އަދި ޓޮޓެންހަމް ރޭ އާސެނަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން އާސެނަލުން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ނަމަވެސް މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނިޓްގައި ޓޮޓެންހަމް އިން ވަނީ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަންގެ ގޯލުން ލީޑުނަގައިފަ އެވެ. އެރިކް ލަމޭލާ ޖެހި ބޯޅަ އާސެނަލްގެ ކީޕަރު ބާން ލެނޯ އަތުގައި ޖެހިފައި ނުކުތް ވަގުތު އެރިކްސަން ވަނީ ހުސްކޮށް އޮތް ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

އާސެނަލްގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަ ހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މެޗުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް ގެ ކެޕްޓަން ގްރެނިތް ޝަކާ ޓޮޓެންހަމް ގެ ސޮން އަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުން ޕެނަލްޓީއަކުން ހެރީ ކޭން ވަނީ ޓޮޓެންހަމް އަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އާސެނަލް ގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށް އުއްމީދު އާވީ އެލެކްސަންޑަ ލަކަޒެޓް އެވެ. ނިކޮލަސް ޕެޕޭ ދިން ބޯޅަ އެއް އޭރިއާ ތެރެއިން ހަމަ ޖެހިލައި ގޯލްގެ ތެރެއަށް ލަކަޒޭޓް ފޮނުވާލިއެވެ.

އާސެނަލަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނިޓްގައި ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އެވެ. މަޓެއޯ ގެންޑޫޒީ ދިން ހިތްގައިމު ޕާހަކުން އޮބާމަޔަން ވަނީ ގޯލުގެ ކަނަށް ބޯޅަ އަމާޒުކޮށްލައިފަ އެވެ. އާސެނަލް މޮޅުކޮށްދޭން ގްރީސްގެ ޑިފެންޑަރު ސޮކްރަޓިސް ޕަޕަސްތޮޕަލަސް ޖެހި ގޯލު އޮފްސައިޑް ކަމަށް ނިންމީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފަހު އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ މެޗުން މޮޅުނުވެވުނީ ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފިގެން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ބަދަލުކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތަކާއިއެކު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާގެ ލުއިތަކެއް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާއާއި ދެމެދު ސޮއިކޮއްވާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކުރީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި މިއަދު ބަދަލުކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ “އެގްރީމަންޓް އޮން ފެސިލިޓޭޝަން އޮފް ވިސާ އެރޭންޖްމެންޓްސް”، “އެމްއޯޔޫ އޮން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެނޑް ވޯޓަރ ސެކްޓަރ ކޯޕަރޭޝަން”، “އެމްއޯޔޫ އޮން ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން” އަދި “އެމްއޯޔޫ ފޮރ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” އެއްބަސްވުމެވެ.

“އެގްރީމަންޓް އޮން ފެސިލިޓޭޝަން އޮފް ވިސާ އެރޭންޖްމެންޓްސް” ގެ ނަމުގައި މިއަދު ބަދަލުކުރެވުނު އެއްބަސްވުމާއެކު 2008 ވަނަ އަހަރު ދެޤައުމުގެ މެދުގައި ވެވިފައިވާ ވިސާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނެވިގެންދާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާއަށް ދަތުރުވަރިއެއްގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހީންނަށް 90 ދުވަހުގެ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ހިލޭ ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެޤައުމުގައިވެސް ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަލްޓިޕްލް އެންޓްރީ ބިޒްނަސް ވިސާ ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. އަދި، ލަންކާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި އެދަރިވަރުންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާގެ އެއްބަސްވުމަށް މިގެންނެވި ލުއިފަސޭހަކަމުގެ ބޭނުން ހިފޭނެއެވެ.

“އެމްއޯޔޫ އޮން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން” އެއްބަސްވުމަކީ ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާގެ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ ޚާއްޞަކޮށް ފެނާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން ކަމާގުޅޭ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދާ އެކީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ.

“އެމްއޯޔޫ އޮން ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން” އެއްބަސްވުމަކީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދެޤައުމުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކު މިރޮނގުން އެންމެ ނާޒުކު ފަރާތްތައް ކަމަށްވާ ކުޑަކުދިންނާއި، ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިތުރުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެވެ.

އެމްއޯޔޫ ފޮރ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ނަމުގައި މިއަދު ބަދަލު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި، އިސްނެގުމާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފަންނީ އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ. އަދި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް ދިރުވާ އާލާކުރުމާ، ބަހާއި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ހެދުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ވެލާނާ އިންޓަރޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރްޙަބާ ދެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ދެޤައުމުގެ ދޭދޭގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ދެޤައުމު ގުޅިގެން އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން ހިމެނެއެވެ. ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު އެކިދާއިރާތަކުން އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި، މިމަހުގެ 3 އިން 4 އަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް 2019ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެ ކޮންފަރެންސްގައި ޗެއަރ ކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އަނބިކަނބަލުން ޕްރޮފެސަރ މައިތިރީ ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުރުން އެ ޤައުމުގެ މަތީފެންވަރުގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ސަމާލުވޭ! ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯގެ އެކައުންޓްވެސް ހެކްކޮށްލައިފި

ޓްވިޓަރއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންވެސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމްއެކެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޓްވިޓަރ މަޝްހޫރުވަމުން އަންނައިރު، މިހާރު މިވަނީ ޓްވިޓަރ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ބިރުވެރި ކަމެއް އުފެދިފައެވެ. އެއީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ހެކްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރެއެވެ.

މީގެ ދެ ދުވަހެއްވަރު ކުރިން ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯ އަދި ކޯ ފައުންޑަރ ޖެކް ޑޯޒީގެ އެކައުންޓަވަނީ ހެކްކޮށްލާފައެވެ. މިހާތަނަށް މިކަމުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ހެކްތަން ގްރޫޕަކުން ނަގާފައިނުވާއިރު، މަޝްރަޙް ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ޓްވިޓަރއަކީވެސް ރައްކާތެރި ޕްލެޓްފޯމެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޑޯޒީގެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެކައުޓަކީ 4 މިލިޔަން އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޮލޯ ކުރަމުން އަންނަ އެކައުންޓެކެވެ. މިއެކައުންޓް އިން ގިނަ ޓްވީޓްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، ޓްވިޓަރއިންވަނީ މިމައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ފަހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއީ ޓްވިޓަރގެ ސެކިއުރިޓީގެ މައްސަލައެއް ނޫން  ކަމަށާއި ޓްވީޓްތައް ކޮށްފައިވަނީ ޑޯޒީގެ ފޯން ނަންބަރުގެ ޑުޕްލިކޭޓަކުން ކަމަށާއި ޓްވީޓްކޮށްފައިވަނީ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިކަން ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ޓްވިޓަރ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓްވިޓަރއަކީ 2006 ވަނަ ވުޖޫދަށް އައި ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި މިއީ ބޮޑެތި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޕްލެޓްފޯމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ފަސް މީހުން ވަޅުލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން މީހުން އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ފަސް މީހުން ވަޅުލައިފިއެވެ.

އެ މީހުން ވަޅުލާފައި ވަނީ، ރޭ 2:30 ހާއިރު ހަނިމާދޫ ސަހަރާގައެވެ. އެ މީހުންގެ ޖަނާޒާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ލޯންޗް ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ ނޮޅިވަރަންފަރު އުނިމާގެ ހުސައިން އަބްދުﷲ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން މަރިޔަމް މަނިކާއި، ދަރިފުޅު ގުރައިޝާ އަބްދުﷲ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުމުރުން ތިންއަހަރުގެ އިޔާ ޝިފާޒްގެ އިތުރުން، އައިޝަތު އަލީ އެވެ.

10 މީހުންނާއެކު ލޯންޗް ބަންޑުން ޖަހާލި މި ހާދިސާގައި ފަސް މީހުންނަށް ހަނިމާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފާރުވާދީފައިވާއިރު. މީގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު މިހާރު ވަނީ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ހާއިރު ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗު ހަނިމާދޫ ފަރަށް ބަނޑުންޖަހާލާފައިވާއިރު، ހަނިމާދުއާއި ނޮޅިވަރަމާއި ދޭތެރޭގައި އާންމުކޮށް ކުރަނީ 10 މިނެޓާއި 5 މިނެޓާ ދޭތެރޭގެ ދަތުރެކެެވެ. މިދަތުރުގައި އެންމެ ކަނޑުއޮޅިއެއް ހުރަސްކުރަންޖެހޭއިރު ބަނޑުންޖަހާލި ލޯންޗަކީ އާންމުގޮތެއްގައި އެދޭތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ ކުޑަ ލޯންޗެކެވެ.

ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރ ފަށައިފި

ނޮވެލްޓީ ބުކްސޮޕުން ބާއްވާ ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރ ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދަރުބާރުގޭ ރަންނަ ބަނޑޭރިމަލަމުގަޔާއި ބިއްލޫރިމާލަމުގައި ފެށި މި ބުކްފެއަރ އާއި ގުޅޭގޮތުން ނޮވެލްޓީން ބުނީ އެހެން އަހަރުތަކުގެ ބުކްފެއާރ އަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ބުކްފެއާރ ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ބުކްފެއަރގައި 1،000 ވައްތަރުގެ ދިވެހި ފޮތް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށްވެސް ނޮވެލްޓީން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެއަރގައި 10 އިންސައްތަ އާއި 70 އިންސައްތައާއި ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ނޮވެލްޓީން ބުނެފައިވާއިރު އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރު ވެސް ލަކީ ޑޮރޯ އެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި މި ލަކީ ޑޮރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ނޮވެލްޓީން ބުންޏެވެ.

މި ފެއާ ހުޅުވައިދިނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ، އިވުމުގެ ދަތިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ކްލާސް (ސީއެޗްއައިސީ)ގެ ދަރިވަރުންނެވެ.

މި ފެއަރ ކުރިޔަށްދާނީ 29 އޮގަސްޓް އިން ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކަމަށް ނޮވެލްޓީއިން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިލްތިމާސް: ދަތުރުފެށުމުގެ ކުރިން ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތަށް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބައްލަވާ

މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުގަދަ، ދުވަސް ވަރަކަށްވެފައި، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތައް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުގަދަ، ދުވަސް ވަރަކަށްވެފައި، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ކަނޑުމަތީގެ ގިނަ ހާދިސާތަކެއްގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯރޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ދަނީ ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އޮޑިވެރިންނާއި، ކެޕްޓަނުން މޫސުމާބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށްފަހު ދަތުރުތައް ރޭވުމަށާއި ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ދަތުރާއިބެހޭ މައުލޫމާތު އެންގުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އަދި އުޅަނދުގައި ލައިފްޖެކެޓާއި މުވާސަލާތީ ނިޒާމާއި، ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ފަދަތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކް ކުރުމާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުދި އުޅަނދުފަހަރުގައި ރޭގަނޑު ދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުން މުދާ ބަރުކުރުމުގައި ޤަވާއިދުތަކަށް އަމަލްކުރުމަށާއި އަދި ލައިސަންލުމުގައި ރަނގަޅަށް އައްސާފައި ބެހެއްޓުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ފަޅުތެރެޔާއި ފަޅުން ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑިވެރިންނާއި، ކެޕްޓަނުން އޮޑި ދޯނިފަހަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ދިޔަހިއްކުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ، ލަސްނުކުރައްވާ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 191 އަށް ގުޅުއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދެ އެވެ.

ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަކީ މިހާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒު

ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަކީ، މިހާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒުކަމަށާއި، މިއަދު ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ޤާބިލް، ހުނަރުވެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަމުގައި އައު އުފެއްދުންތަކަށް ފަރިތަ ޒުވާނުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ތ. ބުރުނީ ސްކޫލްގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް އެރަށު ސްކޫލްގައި މިރޭ ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ތަޢުލީމީ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެވެސް ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ބިނާވެގެންދަނީ، ޤައުމީ މަންހަޖު އެކަށައަޅާފައި އޮންނަ ގޮތަކަށްކަމަށާއި، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގައި ސާބިތުވެ ތިބޭ، ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު ހުންނަ ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމަކީ، މިހާރުވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހިފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތާއި، ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤައުމީ މަންހަޖު މުރާޖަޢާކޮށްގެން ނޫނީ، ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާ ފައިހަމަވާ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެންމެ ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމް ދޭއިރު، އެބައެއްގެ މާދަރީ ބަހުގެ ޓީޗަރުން ތިބުމަކީ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ދިރާސާތަކުން އެނގޭކަމުގައެވެ. އެގޮތުން ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު އަންނަނީ ގޮތްތަކެއް ރާވަމުންކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ތިމާގެ އުނގުތެރޭ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް، މުޖްތަމަޢާ ޙަވާލުކުރާ ދަރިއަކީ، ޤައުމަށް ބޭނުންތެރި ޒުވާނެއްކަމުގައި ހެދުމަކީ، ބެލެނިވެރިންގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، ދިވެހިންގެ މި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ، ދިވެހިން އެދޭ މިސްރާބަށް ގެންދެވޭނީ، އެންމެން ގުޅިގެން އެއް މިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެންކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ބުރުނީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަރުޙަބާ އާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވާފައެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އެއްވެސް ފަރާތެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ވީހާވެސް ހަލުވިމިނެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިހެން ވިދާލުވީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 129 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަމުން އަންނަނީ މުހިންމު އަދި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެ މަސައްކަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަމާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ދެމި ތިއްބެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އެއްވެސް ފަރާތެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ވީހާވެސް ހަލުވިމިނެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

މި ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ޑަބްލިއު.ސީ.އޯ މެރިޓް ސެޓްފިކެޓް ހާޞިލުކުރި އޮފިސަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސްގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލޯގޯ މި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިޙަފްލާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިއަދު ހދ. ހަނިމާދޫ ކައިރިއަށް ލޯންޗެއް ބަނޑުންޖަހާލި ހާދިސާގައި ނިޔާވި 5 ބޭފުޅުންގެ އާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވައި މަރްޙޫމުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ! ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާާޓް  

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާއިރު މެޓްއޮފިހުން ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެރާޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް މޫސުން ގޯސްވެ، ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތުތަކުގައިވެސް މުޅިރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާ، އެންމެހައި ފަރާތްތަކުންވެސް މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށްވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިވެސް ގަދަވާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން ގަޑިއަކު 8 މޭލާއި 18 މޭލާއި ދެމެދު ވައި ގަދަނާވެނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާފައިވާއިރު، ވިލާގަނޑުގައި 45 މޭލާއި 50 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނެއްގައި ވައިގަދަވާނެކަމަށް އެއޮފީހުން ލަފާކުރައްވައެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މިއަދު 11 ޖެހުމާހަމައަށް ހއ އާއި ހދ ދެމެދަށް ވެސް މޫސުމައި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިންވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ.