އޮރެންޖް މާރޓް” – މުޅިން އާ މާރޓެއް!

“އޮރެންޖް މާރޓް”ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި މުޅިން އާ މާރޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އަލިކިލެގެފާނު މަގު، އާކަކާގޭ 1، ގައި ހުޅުވި މި ފިހާރަ ހުޅުވީ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހުގައެވެ.

“އޮރެންޖް މާރޓް” ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއެވެ. ފިހާރަ ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަނީ އެފިހާރައިން ވިޔަފާރިކުރައްވާފައެވެ.

“މިފިހާރައައިން އާންމުގޮތެއްގައި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ލިބެން ހުންނައިރު ފިހާރައިގެ ދެވަނަ ފްލޯރގައި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ގިނަ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ފިހާރައިން މައުލޫމަތު ދެއެވެ.

 ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގިނަ މުދާ އެއްތަނަކުން ލިބެންހުންނަ މިފިހާރަ ރެއިން ފެށިގެން ވަނީ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

ތަޤްވާވެރިންގެ މަސް

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] މާނައީ؛ އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މައްޗަށް فرض ކުރެއްވި ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ރޯދަ فرض ކުރައްވައިފިއެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން تقوى ވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ.

މިއާޔަތުގައި ރޯދައިގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ތަޤުވާވެރިވުމުގެ ޞިފަ މާތްﷲ ބަޔާންކުރެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަހަރުގެ މަސަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ އެއްމަސް ރޯދަހިފުމުގައި ހޭދަކުރަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ޞިފައެއްގެ މައްޗަށް މީހާ ހޭނެވުމަށްޓަކައިކަމަށް ޤަބޫލުކުރުވޭހެއްޔެވެ؟ އެއީ ތަޤުވާގެ މައްޗަށް މީހާ ހޭނެވުމަށެވެ. މިއާޔަތުގައި އިޚުލާޞްތެރިވުން ނުވަތަ ތެދުވެރިވުން ނުވަތަ ހެޔޮކަންކަމަށް އެދުންފަދަ ޞިފައެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންނުކުރައްވައި ހަމައެކަނި، ތަޤުވާވެރިވުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

އެއީކީއްވެގެންކަން ތިބާއަށް އެގޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެންމެހާ ޙާލަތެއްގައި މާތްﷲ ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާކަން އަބަދުމެ ހަނދާނުގައި ހުރުން އެންމެ ބޮޑީ ތަޤުވާވެރިޔާ ކިބައިގައިކަމަށް ވާތީއެވެ. އޭނާ ފާފައަކަށް ހުށަހެޅޭ ހިނދު މާތްﷲ ދެކެދެނިވޮޑިގެންވާކަން އޭނާގެ ހަނދާނަށް އާދެއެވެ. އެހައިރުން އޭނާ އުރެދުމެއްގެ މަތީގައިވަނިކޮށް މާތްﷲ އޭނާއަށް ބައްލަވާވޮޑިގަތުން ނޭދޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ހެޔޮކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް ވަހުމެއްނެތް ގޮތުގައި އޭނާއަށް އެގޭނީ މާތްﷲއަކީ އެންމެ ރިވެތިކަންތައްތަކަށް ލޯބިކުރައްވާ ފަރާތްކަމާއި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި މަޤުބޫލުވާނީ ރަނގަޅު ރިވެތިކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ތަޤުވާވެރިކަން މިވަނީ އެންމެހައި ހެޔޮ ޞިފަތައް އެއްކޮށް ޖަމާކުރާ ޞިފައެއްކަމުގައެވެ. ނުބައި އެންމެހާ ކަމެއް މަނާކުރާ ޞިފައެއްކަމުގައެވެ.

އިމާމް ޢަލީ (رضي الله عنه) ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “التقوى هي: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل” މާނައީ: “ތަޤުވާއަކީ ޖަލީލުވަންތަ އިލާހަށް ބިރުވެތިވެ، ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަށް ޢަމަލުކޮށް، ލިބޭ މަދު އެތިކޮޅަށް ރުހިގެން، މަރުވާނެ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމެވެ.” موسى بن أعين ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ތަޤުވާވެރިންނަކީ އެބައިމީހުންނަށް ޙަލާލުވެގެންވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަމާ ޙަރާމްގެ ތެރެއަށް ވާޞިލުވެދާނެތީ ދުރުވާ މީހުންނެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި މާތްﷲ އެބައިމީހުންނަށް މުއްތަޤީންގެ ނަންދެއްވިއެވެ.”

އަހަރެމެން ރަމަޟާންމަހުގައި ކުރަނީ މޫސާބިން އަޢުޔުން އެވިދާޅުވި ކަންތަކެވެ. މާތްﷲ ޙަލާލުކުރެއްވި ކެއުމާއި ބުއިމުގެ އިތުރުން ޝަހުވަތުގެ އެދުންތަކުން އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދުރުހެލިވަނީއެވެ. އެއީ މާތްﷲ އަހަރެމެން ދުނިޔަވީ އެދުންތަކުގެ ޢާލަމުން، ނޫރާނިއްޔަ ޢާލަމަކަށް ވާޞިލުވުމަށް އިރާދަކުރެއްވިފަދައެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ ކާނާގެ ބަދަލުގައި ރޫޙުގެ ކާނާ ލިބިގަންނަނީއެވެ.

އަހަރުމެން ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު ތަޙައްމަލުކުރާ ހައިހޫނުކަމާއި ކަރުހިއްކުމުގެ ތެރެއިން ކެއުމާއި ބުއިމަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވާ ކޮއްތެއް ލިބިގަންނަމުއެވެ. އެއީ ތަޤުވާއެވެ. ސިއްރާއި ފާޅުގައި މާތްﷲއަށް ތަޤުވާވެރިވުމެވެ. އަދި އެތަޤުވާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންގެ ލޯތައް ކުރިމަތީގައި ފާފައިގެ މަގު ހަނޑިމުޑުދާރު މަގެއްކަމުގައި ވެދެއެވެ. އެއީ ތަޤުވާގެ ނޫރެވެ. އެނޫރާމެދުގައި طلق بن حبيب رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ. “التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله” މާނައީ: “ތަޤުވާއަކީ ތިބާ މާތްﷲއަށް ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރުމެވެ. އެއީ މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުން ލިބޭ އަލިކަމެއްގެ މަތީގައެވެ. އަދި ﷲގެ ދަރުމައަށް އުންމީދުކުރާށެވެ. އަދިﷲއަށް އުރެދުން ދޫކޮށްލުމެވެ. އއީ މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުން ލިބޭ އަލިކަމެއްގެ މަތީގައެވެ. އަދި ﷲގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވާށެވެ.”

ނިދީގައި ގުގުރި ދެމޭނަމަ އޮޮތްް ހަައްްލަކީ ކޮބާ؟

ނިދީގައި ގުގުރިދެމުމަކީ އާންމުކޮށް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާކަމެކެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ބަލިވެއިންނަ ދުވަސްވަރު ވަރަށްގިނަ އަންހެނުންނަށް ގުގުރިދެމުން ދިމާވާކަމަށް ބައެއް ދިރާސާތަކުންދައްކައެވެ.

ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މާބަނޑު މީހުންގެ ތެރެއިން %25 މީހުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނިދާއިރު ގުގުރި ދަމައެވެ. އަދި އިތުރު %25 މީހުން ވިހަން ގާތްވުމުން ނިދީގައި ގުގުރި ދަމައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބަލިވެއިނުމުން ނިދީގައި ގުގުރި ދަމާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވިހެއުމަށްފަހު އިތުރު އެހީ އަކާއި ނުލައި ނުވަތަ ފަރުވާއަކާއި ނުލައި ގުގުރިދެމުން ހުއްޓެއެވެ.

ނިދީގައި އާންމުކޮށް ގުގުރި ދެމޭނަމަ އެކަން ހައްލުކުރަން އެންމެ ރަނަގަޅު ގޮތަކީ ނިދާއިރު އަރިއަކަށް އޮވެގެން ނިދަން އާދަ ކުރުމެވެ. އުއްޑުން އޮވެނިދުމަކީ ގުގުރި ދެމުން އިތުރުވާ ކަމެކެވެ. އަދި ނިދާއިރު ބޯލާކޮޅު އުސްކޮށްގެން ނިދުންވެސް މުހިންމެވެ. މިގޮތުން ބޯދަށަށް އިތުރު ބާލީހެއް ލެވިދާނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުމާއި ނިދާބޭސް ބޭނުން ކުރާނަމަ، އެކަން މުޅިން ހުއްޓާލާށެވެ. މިހުރިހާ އެއްޗަކީވެސް ނިދުމުގައި ގުގުރި ދެމުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކޮށްދޭ އެއްޗިއްސެވެ. ސަބަބަކީ މި ހުރިހާ އެއްޗިއްސަކީ ވެސް ނިދާއިރު ނޭވާހޮޅި ހިމަކުރުވާ ތަކެއްޗެވެ.

އަދި ގޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހަކު އުޅޭނަމަވެސް ގޭގައި އެކަން ނުކުރުމަށް އެދޭށެވެ. އެއީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާމީހެއްގެ ގާތުގައި ހުރުމަކީވެސް ދުންފަތުގަ ސަބަބުން ލިބޭ ހުރިހާ ގެއްލުމެއްގައި ހިއްސާވާ ކަމަކަށްވާތީއެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރުން ބަލިވެއިނުމުން ނިދީގައި ގުގުރި ދަމާ މީހަކުނަމަ ކޮންމެހެން ބަރުވަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހަށިގަންޑު ބަރުވިޔަ ނުދީވޭތޯ ބަލާށެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑު ބަރުވުމަކީ ވެސް ގުގުރިދެމުން އިތުރުވާ ކަމެކެވެ.

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވޭނެ: ރައީސް

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތާއި ފަސާދައިން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ސަލާމަތްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފޮނުއްވި ޚިޠާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި ސަޤާފަތަކީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ލަގަން ސަރުކާރުގެ މުށުތެރޭގައި ބޭއްވުންކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު ފެށުނުއިރުވެސް، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮތީ، “އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ޤާނޫނު”ގެ ސަބަބުން ކަސްތޮޅު އަޅުވައިފައިކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުން، ޤައުމަށް ލިބުނު މޮޅެއް، އަދި ސަރުކާރަށް ލިބުނު ފައިދާއެއްވެސް ނެތްކަންކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެކުރިން އޮތް ސަރުކާރުން، ސަރުކާރުގެ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ދޮރު ނޫސްވެރިންނަށް ބަންދުކުރުމުން، މުޅި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބޮއްސުންލައި، ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ޢާންމުވިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއިން ވައްކަން ކުރުމާއި ޚިޔާނާތްތެރިވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެންދިޔަކަމަށާ، ނަތީޖާއަކަށްވީ، ވާރލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ އަހަރުން އަހަރަށް ދަށަށް ގޮސް، 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، އެ އިންޑެކްސްގެ 120 ވަނައަށް ރާއްޖެ ވެއްޓުންކަންވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިސަރުކާރު އުފެދުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާނު އެންމެފުރަތަމަ ތަޞްދީޤުކުރެއްވި ބިލަކީ އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވައިލުމުގެ ބިލުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން، މިސަރުކާރުން އަނބުރައި ހޯދައިދެއްވީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތާއި ފަސާދައިން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ، މިހާރަށްވުރެވެސް މިނިވަން ވެށްޓެއްގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާ، ހަމައެއާއެކު، ނޫސްވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް، ސަރުކާރުން އަންނަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުގައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް، މިދިޔަ ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ވާރލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ މިހާރުވަނީ، މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު، 22 ޕޮއިންޓުގެ ކުރިއެރުމަށް ހޯދައި، 120 ވަނައިން 98 ވަނައަށް ކުރިއަށް ޖެހިފައިކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން، މި ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިޔަކު ހިފައި ހައްޔަރު ނުކުރާނެ ކަމަށާ، ނޫސްވެރިންގެ ކަރަށް ބާރުކުރުމަށް، ޤާނޫނުތައް ނުހަދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި އެންމެހައި ނޫސްވެރިންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާކަމަށް ރައީސް އެމަނިކުފާނުގެ ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ލުތުފަރު ގެއްލުނުމައްސަލާގައި ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަތޮޅު ތެރެއަށް މުދާއުފުލާ ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ބަންގަލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިފައިވާތީ އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ބިދޭސީ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ށ. ޅައިމަގުގައި ދުއްވާ “ކުރިމަގު” ބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ޅައިމަގު ކައުންސިލުން މިިދިއަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ އެ މީހާ ގެއްލުނުކަން އެނގުނީ އެދުވަހުގެރޭ ފަތިހު ބޯޓު ފުރަން ބެލި އިރު އޭނާ އެ ބޯޓުގައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ކުރިމަގު ބޯޓުގައި ހަތަރު ބިދޭސީއަކު އުޅެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެ ބޯޓް މާލެ އައުމުން ބޯޓް ބަލައި ފާސްކޮށް ފަޅުވެރިންނާ ސުވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރުން 30 އަހަރާއި 36 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރިމަގު ބޯޓް މިވަގުތު މާލޭގައި އޮތްއިރު ހަފްތާއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބޯޓުން ގެއްލިފައިވަނީ ލުތުފަރު ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ.

ބިދޭސީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ދިވެހީން ހަވާލުވުމަކީ އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ދިވެހީން ޙަވާލުވުމަކީ، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްނަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިޠާބުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުގައި، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، އިންސާނަކަށްވީތީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ފަރުދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ވާޖިބެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަކިކަހަލަ ވަޒީފާއެއް ނުލިބޭތީ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބޭ ޒުވާނުން މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ޙަލާލު ގޮތުގައި ކުރެވޭ އެއްވެސް މަސައްކަތަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި ހުތުރު ނުވަތަ ދަށު ދަރަޖައިގެ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ދިވެހީން ޙަވާލުވުމަކީ، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެއީ، ރާއްޖޭން ބޭރުވާ ބޭރު ފައިސާގެ މިންވަރު، ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތްތެރީން ކުރި އެންމެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއަކީ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ސިޔާސީ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ގޮތްގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން ބަދަލުކުރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ވަޒީފާ އަލުން އިޢާދަކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް، ސަރުކާރުން ފަށައިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ނުޙައްޤުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ، 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ، އެމީހުންނަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމަށްކަމަށެވެ.

މަގުޗާޓާއި އެކު ދައުލަތް ފަޚުރުވެރިވާފަދަ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވޭނެ: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަގުޗާޓުގައިވާ “ޖުޑީޝަލް ރިފޯމް އެކްޝަން ޕްލޭން” ތަންފީޒު ކުރެވިއްޖެނަމަ ދިވެހި ދައުލަތް ފަޚުރުވެރިވާފަދަ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެންދާނެކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޑރ.އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް، އިސްލާޙްކުރުމުގެ މަގުޗާޓު އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަރުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައިވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޑރ.އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެމަތީ ފަރާތުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ފަސް އަހަރުގެ މިޕްލޭނަކީ، ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވާލި ޕްލޭނެއްކަމަށެވެ.

” މިއީ ފަނޑިޔާރުގޭގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް އިސްލާހުކުރުމުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމަތު ނަގަހައްޓައި، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމައްޓަކައި ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭނެއް ” އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މައިގަނޑު 20 ކަމެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މިމަޤުޗާޓަކީ ޒަމާނީ ފަނޑިޔާރުގެއެއް ޤާއިމްކުރުމައްޓަކައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާލުވީ މިޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެއްވިއްޖެނަމަ އޭގެ ހެޔޮނަތީޖާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ފެންނާނެކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ފަނޑިޔާރުގޭގެ ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށްވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީދާއިރާގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށްވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެގިނަބއެއްގެ ފާޑު ޝަރުއީދާއިރާއަށް އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި “ޖުޑީޝަލް ރިފޯމް އެކްޝަން ޕްލޭން” އިފްތިތާހް ކޮސްދެއްވަމުން ރޭ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަގުޗާޓުގައިވާ ޕްލޭންގެ ދަށުން ޢަދުލު އިންސާފަށް ފަސޭހައިން ވާސިލުވުން ކަށަވަރު ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށާއި، އަދި ފަނޑިޔާރުގޭގެ މައްސޫލިއްޔަތުތަކާއެކު، ދައުލަތުގެ ހައިބަތާއި، ކަރާމާތާއި ޤަދަރާއި މިނިވަންކަމާއި، މުސްތަގިއްލުކަންވެސް ކަށަވަރުވެ، އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމްކުރުން ފަދަ އެންމެހައި ދާއިރާތަކުގައި ދިވެހި ދައުލަތް ފަޚުރުވެރިވާފަދަ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވާނެކަމަށެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ އާ ޤަނޫނުއަސާސީއާއެކު ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުވަކިވެ މިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެއެއް ޤާއިމްކުރެވި މިވީ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ދުވަސްތަކެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. .

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދުވާލަކު މަދުވެގެން 1.5 ލިޓަރުގެ ފެން ބޯންވާނެ!

ފެނަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ދުވާލަކު އަށް ތަށި ފެން ބުއިމަށް ގިނަ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މަސްތަކުގެ ވަރުބަލިކަން ފިލުވާލަދީ، ކިޑްނީގެ ހިނގުން ރަނގަޅުކޮށްދީ، ހަޖަމު ކުރުމާއި ބަރުދަން ލުއިކޮށްދިނުން ފަދަ އެތައް ފައިދާއެއް ހިމެނެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ހާއްސަކޮށް މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ފެންބޯންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ.

ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ބުނާގޮތުގައި، މާބަނޑު އަންހެނަކު ދުވާލަކު 1.5 ލީޓަރު ނުވަތަ ދެ ލިޓަރުގެ ފެން ބޯން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އާދައިގެ މަސައްކަތެއް ކުރާނަމަ މަސައްކަތެއްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކު 250 މިލިލީޓަރުގެ ފެން އިތުރަށް ބޯން ޖެހޭނެއެވެ.

މާބަނޑު ދުވަސްވަރަކީ ހަށިގަނޑަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ދުވަސްތަކެއް ކަމުން ފެން ނުބައި މީހުން ވެސް އުޅެއެވެ. އެފަދަ އަންހެނުންނަށް ފެން ތެރެއަށް ލުނބޯ އަޅައިގެން ނުވަތަ ކިރުތައްޓެއް ނުވަތަ ޖޫސް ތައްޓެއް ބޮޮވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ކޮފީ، ސައި އަދި ކޮކާކޯލާ ފަދަ ބުއިންތައް ފެންބޯ މިންވަރުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެއީ ދިޔާއެއްޗެތި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއިން ހަށިގަނޑަށް ނަގާ ފެން މަދުވެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި އިތުރު ކުރާ ބާވަތްތަކެކެވެ.

ވުމާއެކު ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވުމަކީވެސް މިބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރާނަމަ ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

މައިމީހާ ކާ ކާނާ ދަރިފުޅަށް ރަހިމުންލާފައި ގެންގޮސްދެނީ ފެނުގެ އެހީގައެވެ. ގިނައިން ފެންބުއިމުން ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތައް މަދުވެގެންދެއެވެ. އެއީ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ގިނަވުމުން މިނިޒާމަށް ވަންނަ ބެކްޓީރާ ފަދަ ތަކެތި ދޮވެލާތީއެވެ.

އަދި ދުވާލަކު ބޮވޭ ފެނުގެ މިންވަރު ނޭނގޭނަމަ ދޮޅު ލިޓަރުގެ ނުވަތަ ދެ ލިޓަރުގެ ފުޅިއަކަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު އެވަރުގެ ފުޅިއެއްގެ ފެން ދުވާލަކު ބޮވޭތޯ ބަލާށެވެ. ފެންބޯއިރު އެއްފަހަރާ ގިނައިން ފެން ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި އެކިފަހަރުމަތިން މަދުމަދުން ފެން ބޯށެވެ. އެއްފަހަރާ ގިނައިން ފެންބުއިމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރު

ނިޔާ ކަނޑައަޅާ މީހުން އިންސާފުން އެއްކިބާވެއްޖެއެވެ. އިންސާފަކީ ގަނެވިއްކާ އެއްޗަކަށް ހަދައި، އެ ބާޒާރުގައި ނިކަމެތި މީހާ ބާކީކޮށްފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުގޭގެ އިޖުރާއަތު އަވަސްވުމާއި ލަސްވުމަކީ އަގުމަގު ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއަކަށް ހަދައި، އިންސާފާމެދު ކުރާ އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅުވެސް ނިއްވާލައިފިއެވެ. ޢާންމު ރައްޔިތުން ކޯޓޭ ކިޔާއުޅޭ އެ ވިޔަފާރި މަރުކަޒުން ވިއްކަނީ މައިގަނޑު ދެ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އެއީ އަދުލާއި އިންސާފެވެ. ޟަމީރާއި، ސަލާމަތް ބުއްދިއާއި ހޮޔޮ ވިސްނުމަކީ އެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު ހިލޭދޫކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ.

މިކަހަލަ ވާހަކަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތަށް ބީރައްޓެހި ވާހަކަތަކަކަށްވީނަމަވެސް މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމެވެ. މާތްﷲ ގެ ހެޔޮ ރަހުމަތުން، ނިހާޔަތަށް އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުން ތިބި މުޖުތަމައުއެއްގައި އުޅުމުގެ ހެޔޮ ނަސީބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތަސް، ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައަށް ގޮސް ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިތިބި ފަނޑިޔާރުންނާއި ފަނޑިޔާރުގެތައް މަދެއް ނޫނެވެ. ބޭއިންސާފަށް ބީރައްޓެހި މި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކަށް މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މިސާލުތައް ދަންނަވާލާނަމެވެ.

‘ކިޑްސް ފޮރ ކޭޝް ސްކޭންޑްލް’ މައްސަލަގަނޑު ފުރަތަމަ ޢާންމުވީ 2008 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައެވެ. އެއީ ޕެންސިލްވީނިއާގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު ހިންގި ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެކެވެ. ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ މިފަނޑިޔާރު ވަނީ އޭނާގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައި 4000 އަށްވުރެ ގިނަކުދިން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެކުދިން އިސްލާޙްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޕްރައިވެޓް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކަކީ އެތަނުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރުންނާއި އެކި އިދާރާތަކުން ބޮޑެތި ޢަދަދުން ހޭދަކުރެވޭ ތަންތަން ކަމަށްވެފައި، އެތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު ގިނަވުމަކީ އެތަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނޭ ކަމަކަށްވާތީއެވެ. އެ ސެންޓަރުތަކުން ގެންދިޔައީ މި ބުނި ފަނޑިޔާރަށް އޭނާގެ ކަޓު ބަރާބަރަށް ދެމުންނެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އެ ފަނޑިޔާރާ ގުޅޭ 4 މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ކޮންޑަކްޓް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެ ބޯޑުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ބެލި، ތަފާތު 48 ކުށެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުނީ 26 ޖެނުއަރީ 2009 ގައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ އެ ޝަރީޢަތް ނިމުނީ 18 ފެބުރުއަރީ 2011 ގައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ 28 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމް ކުރެވުނެވެ. އެ މައްސަލަތައް ބެލުނުއިރު، އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން އެއްބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާކަންވެސް ހާމަވިއެވެ. އެއީ މުޅި އެމެރިކާވެސް ސިއްސުވާލި ކަމެކެވެ.

ވަރޖިނިއާގެ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވީ ނިމިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކޯޓުގެ މަރާމާތުގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ގެކޮޅުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވިކަމާއި، ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ގަނެފައިވާ މޭޒާއި ސޯފާ ފަދަ ފަރުނީޗަރުތައް ފެނުނީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ ގެކޮޅުންނެވެ. 24 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު ދިހަހާސް ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޙުކުމް ކުރެވިފައެވެ. ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މުއްދަތުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވަނީ ވަރޖިނިއާގެ ޕޮލިޓިކަލް ކޮރަޕްޝަންގެ ތާރީޚާ ގުޅޭ ބޮޑު ފޮތެއްވެސް ލިޔުއްވާފައެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް އެންމެ ފަހުން ސާބިތުވީ އެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށެވެ.

އެމެރިކާގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތައް ކުރެވުނީމާ އެ މައްސަލަތައް ބަލައެވެ. ނުބަލައިފިނަމަ އެ މުއައްސަސާވެސް ޒިންމާކުރުވައިގެން އެ މައްސަލަތައް ބަލަން މެދުވެރިކުރެވެއެވެ. ދެންވެސް ނުބަލައިފިނަމަ ޢާންމު ރައްޔިތުންނާހަމައަށް އެކަމެއް ތިލަވެ، އެކަމެއް ޤާނޫނުގައި އޮތް މަގަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ބާރުއަޅައެވެ. އެ ގައުމުގެ މީހުން އެގޮތަށް އެކަން ކުރަނީ އެ ގައުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އިންސާނުންނަށްވާތީ ކުށެއް ކޮށްފާނޭކަމަށް އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާތީއެވެ. އެ ގައުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ބައެއް ފަހަރަށް އެފަދަ ތުހުމަތުތައްވެސް ކުރެވޭތީއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުގޭގެ އިންސާފުވެރިކަމަކީ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އުންސުރުކަމަށް އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާތީއެވެ.

| މަސްދަރު: މަޙްފޫޒް ބުލޮގް

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް މުންދު، ނިހާން ، ސައީދު އަދި ސުޖާއު

ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ.

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި އެޕާޓިގެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ އެމަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފު( މުންދު) އާއި، ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ދާދިފަހުން ޕީއެންސީއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިން މަނިކާއި، ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސައީދު އާއި ، ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބުރާހީމް ޝުޖާޢުއެވެ.

ފަސް ބޭފުޅުން ވާދަކުރެއްވި މި މަޤާމު ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނިމާލެވެ.

137 މީހުން ބައިވެރިވި ޤައުމީ ޖަލްސާގައި ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފަށް 122 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، ނިހާނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 126 ވޯޓެވެ. އަދި އިބްރާހީމް ޝުޖާޢުއަށް 122 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގަތްއިރު މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 120 ވޯޓެވެ. ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ނިމާލަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 39 ވޯޓެވެ.

ކުރިން އެޕާޓިގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު ބުނާގޮތުން ނާއިބު ރައީސްއަކަށް ޢައްޔަންކުރައްޖެހޭނީ 2 މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މަޤާމަށް ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ މިހާރު ވަނީ އެ މަޤާމަށް 4 މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އަސާސީޤަވާއިދަށްވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އަދި ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލަށް 20 ބޭފުޅަކުވަނީ އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ.